settings icon
share icon
Kesyon

Kisa ki tribilasyon an? Kijan nou fè konnen tribilasyon an pral dire sèt (7) ane?

Repons


Tribilasyon an se yon peryòd sèt (7) ane nan lavni kote Bondye pral fini disipline pèp Izrayèl la ak finalize jijman li nan mond lan pou enkwayan yo. Legliz la, ki se ansanm tout moun ki te mete lafwa yo ak konfyans yo nan travay Seyè Jezi a pou yo te kapab sove yo gen pou soti anba pinisyon peche, sa vle di yo pap prezan pandan tribilasyon an. Legliz la pral anleve soti sou tè a nan evènman ke yo rekonèt kòm anlèvman fidèl yo (1 Tesalonisyen 4:13-18; 1 Korent 15:51-53). Legliz ap epagne de kòlè ki gen pou vini an (1 Tesalonisyen 5:9). Atravè tout Bib la nou ka wè ke tribilasyon an gen lòt tèm ki fè referans ak li tankou Jou Seyè a (Ezayi 2:12; 13:6-9; Joel 1:15; 2:1-31; 3:14; 1 Tesalonisyen 5:2)); pwoblèm oswa tribilasyon (Detewonòm 4:30; Zephaniah 1:1); gwo tribilasyon an, ki vle di tribilasyon an ap vin plis entans nan dezyèm mwatye nan peryòd sèt (7) ane a (Matye 24:21); lè oswa jou pwoblèm (Danyèl 12:1; Zephaniah 1:15); tan pwoblèm Jakòb la (Jeremi 30:7).

Li enpòtan pou nou konprann Dànyèl 9:24-27 pou nou konprann objektif ak tan tribilasyon an. Pasaj sa a pale de 70 semèn ki te deklare kont "pèp ou". Pèp Danyèl la se Jwif yo, nasyon Izrayèl la, ak Danyèl 9:24 pale de yon peryòd tan ke Bondye te bay "Lè lè sa a va rive, l'ap padonnen tout peche. Tout moun pral mache dwat pou tout tan. Konsa, tou sa yo te anonse nan vizyon an ak nan mesaj pwofèt la va rive. Yo pral mete lotèl la apa pou Bondye ankò." Bondye deklare ke" sèt (7) fwa swasanndis "ap akonpli tout bagay sa yo. Sa a se 70 sèt (7) ane, oswa 490 ane. (Gen kèk tradiksyon kifè referans ak 70 semèn de ane.) Sa a konfime pa yon lòt pati nan pasaj nan Danyèl. Nan vèsè 25 ak 26, Danyèl te di ke Mesi a pral sispan apre "sèt (7) fwa sèt (7) tan ak sèt (7) fwa swasanndezan" (69 an total), kòmanse ak dekrè pou rebati lavil Jerizalèm. Kidonk, 69 sèt (7) ane ta vle di (483 ane) apre dekrè pou rebati lavil Jerizalèm, Mesi a pral sispan. Istoryen biblik yo konfime ke 483 ane a te pase depi lè yo te bay lòd sa a pou rebati Jerizalèm nan ak lè Jezi te kloure sou kwa a. Pifò savan Kretyen yo, kèlkeswa opinyon yo sou eskatoloji a oubyen sa ki pral pase a lavni (bagay nan lavni / evènman), yo pataje menm konpreyansyon sa nou sot mansyone la sou zafè 70 sèt Danyèl yo.

Pliske 483 ane gentan pase depi lè yo te bay dekrè a pou rebati lavil Jerizalèm pou sispann Mesi a, sa fè gen yon peryòd sèt (7) ane ki pou akonpli daprè Danyèl 9:24: "Lè lè sa a va rive, l'ap padonnen tout peche. Tout moun pral mache dwat pou tout tan. Konsa, tou sa yo te anonse nan vizyon an ak nan mesaj pwofèt la va rive. Yo pral mete lotèl la apa pou Bondye ankò." Se fen sèt (7) peryòd sèt (7) ane sa yo ki rele peryòd tribilasyon an - se yon moman Bondye ap fin jije pèp Izrayèl la pou peche li yo.

Danyèl 9:27 bay kèk pwen sou sèt (7) ane peryòd tribilasyon an: "Chèf sa a pral siyen yon kontra solid avèk anpil lòt pèp pandan sètan. Men, sou twazan sis mwa l'ap fè yo sispann touye bèt ak fè ofrann pou Bondye. Yo pral mete bagay nou pa ta renmen wè a, bagay k'ap bay gwo lapenn lan chita byen wo nan Tanp lan. L'ap rete la jouk moun ki va mete l' la a va kontre ak bout li, jan Bondye pare sa pou li a." De moun ke vèsè sa a pale se moun ke Jezi rele "abominasyon ki lakòz dezolasyon an" (Matye 24:15) ak yo rele "bèt la" nan Revelasyon 13. Danyèl 9:27 di ke bèt la pral fè yon kontra pou sèt (7) ane, men nan mitan semèn sa a (3 1/2 ane nan tribilasyon an) Li pral kraze kontra a, l’ap mete yon fen sou sakrifis la. Revelasyon 13 eksplike ke bèt la pral mete yon imaj tèt li nan tanp lan epi mande pou mond lan adore li. Revelasyon 13:5 di ke sa a pral dire pou 42 mwa, ki se 3 1/2 ane. Pliske Danyèl 9:27 di ke sa a pral rive nan mitan semèn nan, epi Revelasyon 13:5 di ke bèt la pral fè sa pou yon peryòd de 42 mwa, li fasil pou’w wè ke dirasyon total la peryòd tan se 84 mwa oswa sèt (7) ane. Gade tou Danyèl 7:25, kote "tan, tan yo, ak mwatye yon tan" (tan = 1 ane; tan yo = 2 ane; mwatye yon tan = 1/2 ane; total 3 ane 1/2 ) tou refere a "Gwo tribilasyon," dènye mwatye nan peryòd tribilasyon sèt (7) ane lè bèt la pral nan pouvwa.

Pou plis referans sou tribilasyon an, gade Revelasyon 11:2-3, ki pale de 1260 jou ak 42 mwa, ak Danyèl 12:11-12, ki pale de 1290 jou ak 1335 jou. Jou sa yo gen yon referans sou milye tribilasyon an. Jou adisyonèl yo nan Danyèl 12 ka enkli lè nan fen tan an pou jijman tout nasyon yo (Matye 25:31-46) ak tan pou etablisman gouvènman milenè Kris la (Revelasyon 20:4-6).

EnglishRetounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an

Kisa ki tribilasyon an? Kijan nou fè konnen tribilasyon an pral dire sèt (7) ane?
© Copyright Got Questions Ministries