settings icon
share icon
Kesyon

Kisa Bib la di sou zansèt Kretyen?

Repons


Pi gwo kòmandman an nan Bib la se: "Se pou nou renmen Seyè a, Bondye nou an, avèk tout kè nou, avèk tout nanm nou, avèk tout fòs kouraj nou" (Detewonòm 6: 5). Lè nou tounen nan vèsè 2, nou li, " Konsa, ni nou menm, ni pitit nou yo, ni pitit pitit nou yo, n'a gen krentif pou Seyè a, Bondye nou an, n'a kenbe tout lòd ak tout kòmandman li ban nou yo, chak jou nan lavi nou. Se konsa n'a viv lontan." Apre Deteronòm 6: 5, nou li," Pa janm bliye kòmandman m'ap ban nou jòdi a. N'a moutre yo bay pitit nou yo. N'a repete yo nan zòrèy yo, kit nou chita lakay nou, kit n'ap mache sou granchemen, kit nou kouche nan kabann nou, kit nou kanpe ap travay" (vv 6-7).

Istwa Izrayelit yo revele ke papa a ta dwe dilijan nan enstwi pitit li yo nan fason yo ak pawòl Seyè a pou pwòp devlopman espirityèl ak byennèt yo. Papa a ki te obeyisan nan kòmandman yo nan Bib la te fè sa sèlman. Nou wè sa nan Pwovèb 22: 6, "Bay yon timoun prensip li dwe swiv. Jouk li mouri, li p'ap janm bliye l'." Pou "enstwi" endike premye enstriksyon ke yon papa ak manman bay yon timoun , sa vle di, edike yo bonè. Fòmasyon an fèt pou fè timoun yo konnen jan lavi yo fèt pou yo. Pou kòmanse edikasyon timoun piti a nan fason sa a gen gwo enpòtans.

Efezyen 6: 4 se yon rezime enstriksyon papa a, deklare nan tou de yon fason negatif ak pozitif. "Kanta nou menm, manman ak papa, pa aji ak timoun nou yo yon jan pou eksite yo. Men, ba yo bon levasyon, korije yo, pale ak yo dapre prensip Seyè a." Pati negatif vèsè sa a endike ke yon papa pa ankouraje negativite nan pitit li yo pa gravite, enjistis, pasyalite, oswa fè egzèsis otorite san otorizasyon. Move konduit nan direksyon pou yon timoun ap sèvi sèlman pou nouri sa ki mal nan kè a. Tèm "pwovoke" vle di "pou irite, ekzaspere, fwote wout sa ki mal, oswa insite." Sa a se fè pa yon lespri sa ki mal ak move metòd—severite, rezonab, parazit, severite, move demand, restriksyon san nesesite, ak ensistans egoyis sou otorite diktatoryal. Pwovokasyon sa yo pral pwodui reyaksyon negatif, afeksyon pou timoun ki fè lanmou, diminye dezi yo pou sentete yo, epi fè yo santi yo pa ka petèt fè paran yo plezi. Yon paran ki gen bon konprann chache fè obeyisans dezirab ak realizabl pa renmen ak jantiyès.

Pati ki pozitif nan Efezyen 6:4 la eksprime nan yon direksyon konplè—edike yo, pote yo, devlope konduit yo nan tout lavi pa enstriksyon ak avètisman nan Seyè a. Sa a se pwosesis tout antye nan edike ak disiplin. Mo "avètisman" an pote lide pou raple timoun nan defo (konstriktif) ak devwa (responsablite).

Papa Kretyen an vrèman se yon enstriman nan Bondye. Tout pwosesis ansèyman ak disiplin yo dwe sa Bondye mande ak ki administre li, pou ke otorite li ta dwe pote nan kontak konstan ak imedyat avèk lespri, kè ak konsyans timoun yo. Papa imen an pa ta dwe janm prezante tèt li kòm otorite final la pou detèmine laverite ak devwa. Li se sèlman fè Bondye pwofesè a ak chèf ki gen otorite tout bagay ki ka fè ke objektif yo ak edikasyon ka pi byen rive.

Martin Luther te di, "Kenbe yon pòm bò kote baton an pou bay timoun nan lè li fè sa ki byen." Disiplin dwe egzèse avèk swen vijilan ak fòmasyon konstan avèk anpil lapriyè. Pawòl Bondye a, soufri, disiplin ak konsèy, bay tou de repwòch ak ankourajman, se nan "admonisyon." Ansèyman an soti nan Seyè a, yo aprann nan lekòl la nan eksperyans Kretyen, epi yo administre pa paran yo, sitou papa a, men tou, anba direksyon li, manman an. Se disiplin kretyen ki nesesè pou pèmèt timoun yo grandi avèk reverans pou Bondye, respè pou otorite paran yo, konesans nan prensip kretyen yo, ak abitid kontwòl.

"Tou sa ki ekri nan Liv la, se nan Lespri Bondye a yo soti. Y'ap sèvi pou moutre moun verite a, pou konbat moun ki nan lerè, pou korije moun k'ap fè fòt, pou moutre yo ki jan pou yo viv byen devan Bondye" (2 Timote 3: 16-17). Premye responsablite yon papa se pou li entwodwi pitit li yo avèk Bib la. Mwayen ak metòd ke zansèt yo ka itilize pou anseye verite Bondye a ap varye. Kòm papa a fidèl nan yon wòl modèl, sa timoun yo aprann sou Bondye ap mete yo nan bon pozisyon nan lavi yo sou latè, kèlkeswa sa yo fè oswa ki kote yo ale.

EnglishRetounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an

Kisa Bib la di sou zansèt Kretyen?
© Copyright Got Questions Ministries