settings icon
share icon
Kesyon

Kisa dis kòmandman yo ye?

Repons


Dis kòmandman yo se dis lwa nan Bib la ke Bondye te bay nasyon Izrayèl la yon ti tan apre egzòd la soti nan peyi Lejip. Dis kòmandman yo esansyèlman se yon rezime de 613 kòmandman yo ki genyen nan Lwa Ansyen Testaman. Premye kat kòmandman yo pale de relasyon nou avèk Bondye. Dènye sis kòmandman yo pale de relasyon nou youn ak lòt. Dis kòmandman yo ekri nan Bib la nan Egzòd 20: 1-17 ak Detewonòm 5: 6-21 note yo konsa:

1) "Piga nou gen lòt bondye pase mwen menm sèlman." Kòmandman sa a se kont adore nenpòt ki lòt dye ki pa Bondye sèl. Tout lòt dye yo se fo dye.

2) "Piga nou janm fè ankenn estati ni ankenn pòtre ki sanble bagay ki anwo nan syèl la, osinon bagay ki sou latè ou ankò nan dlo anba tè a. Piga nou adore yo, ni piga nou sèvi yo. Paske mwen menm, Seyè a, Bondye nou an, mwen se yon Bondye ki fè jalouzi. Lè yon moun rayi m', mwen fè pitit li, pitit pitit li ak pitit pitit pitit li yo peye sa. Men, lè yon moun renmen m', lè li fè sa m' mande l' fè, m'ap moutre l' jan mwen renmen l' tou ansanm ak tout pitit pitit li yo pandan mil jenerasyon." Kòmandman sa a se kont fè yon zidòl, yon reprezantasyon vizib Bondye. Pa gen okenn imaj nou ka kreye ki ka byen montre Bondye. Pou fè yon imaj pou reprezante Bondye se adore yon fo dye.

3) "Piga nou sèvi mal ak non Seyè a, Bondye nou an, paske Seyè a p'ap manke pa pini moun ki sèvi mal avèk non li." Sa se yon lòd pou yo pa pran non Seyè a pou anyen. Nou pa dwe trete non Bondye alalejè. Nou dwe montre reverans pou Bondye pa sèlman mansyone li nan respè ak fason ki onore.

4) "Toujou chonje jou repo a pou nou mete l' apa pou mwen. N'a travay sis jou. Lè sa yo n'a fè tou sa nou gen pou fè. Men, setyèm jou a, se jou repo pou nou mete apa pou Seyè a, Bondye nou an. Jou sa a, nou p'ap fè ankenn travay, ni nou menm, ni pitit gason nou, ni pitit fi nou, ni moun k'ap travay lakay nou, ni bèt nou yo, ni etranje ki lakay nou. Paske, Seyè a te pran sis jou pou l' fè syèl la, latè a ak lanmè a ansanm ak tou sa ki ladan yo. Apre sa, sou setyèm jou a, li pran repo. Se poutèt sa, Seyè a beni jou repo a, li mete l' apa pou li." Sa se yon lòd pou mete jou repo a (Samdi, dènye jou semèn) kòm yon jou repo ki dedye pou Seyè a.

5) « Respekte manman nou ak papa nou pou nou ka viv lontan nan peyi Seyè a, Bondye nou an, ban nou an. » Se yon lòd pou nou toujou chache fè volonte Bondye ak respè.

6) "Piga nou touye moun." Sa a se yon lòd kont touye moun pou evite krim (touye moun) ki premedite.

7) "Piga nou fè adiltè." Sa a se yon kòmandman kont relasyon seksyèl ak nenpòt lòt moun pase mari oswa madanm ou.

8) "Ou pa dwe vòlè." Sa a se yon lòd kont pran anyen ki pa pou nou, san pèmisyon moun ki mèt bagay la.

9) "Piga nou bay manti sou frè parèy nou." Sa a se yon lòd ki entèdi fo temwaye kont yon lòt. Li se esansyèlman yon lòd kont bay manti.

10) "Piga nou pote lanvi sou sa ki pa pou nou: ni sou kay frè parèy nou, ni sou madanm li, ni sou moun k'ap sèvi lakay li, ni sou bèf li, ni sou bourik li, ni sou ankenn lòt bagay ki pou frè parèy nou. Anbisyon ka mennen kraze youn nan kòmandman yo ki nan lis anwo a: touye moun, adiltè, ak vòl. Si li se mal pou fè yon bagay, li se mal tou lè’w vle fè menm bagay la.

Anpil moun fè erè lè yo gade Dis Kòmandman yo kòm yon seri règleman ki, si swiv, pral garanti antre nan syèl la apre lanmò. Kontrèman, objektif la nan dis kòmandman yo se fòse moun yo reyalize ke yo pa ka obeyi Lwa a pafètman (Women 7: 7-11), epi se poutèt sa yo bezwen Bondye gen pitye ak favè li sou yo. Malgre reklamasyon chèf rich la nan Matye 19:16, pesonn pa ka obeyi dis kòmandman yo (Eklezyas 7:20). Dis kòmandman yo demontre ke nou tout te fè peche (Women 3:23) e yo se poutèt sa ki bezwen mizèrikòd ak favè Bondye, ki disponib sèlman atravè lafwa nan Jezikri.

EnglishRetounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an

Kisa dis kòmandman yo ye?
© Copyright Got Questions Ministries