settings icon
share icon
Kesyon

Ki definisyon peche?

Repons


Yo dekri peche nan Bib la kòm transgresyon lalwa Bondye a (1 Jan 3:4) ak rebelyon kont Bondye (Detewonòm 9:7; Jozye 1:18). Peche te kòmanse ak Lisifè, pwobableman ki pi bèl ak pi pwisan nan zanj yo. Li pa’t kontante ak pozisyon li, li te vle pi wo pase Bondye, e sa ki te lakòz li tonbe, sa se te kòmansman peche (Ezayi 14:12-15). Yo te chanje non pou Satan, li pote peche nan ras imen an nan Jaden Edenn lan, kote li te tante Adan ak Èv ak menm bagay la tou, "ou pral tankou Bondye." Jenèz 3 dekri rebelyon Adan ak Èv la kont Bondye ak kont kòmandman li a. Depi lè sa a, peche yo te pase nan tout jenerasyon limanite e nou menm, pitit pitit Adan yo, te eritye peche soti nan li. Women 5:12 di nou ke atravè Adan peche antre nan mond lan, e konsa lanmò te pase sou tout moun paske "salè peche se lanmò" (Women 6:23).

Atravè Adan peche antre nan ras imen an, konsa èt imen te vin pechè pa nati. Lè Adan te fè peche, nati enteryè li te transfòme pa peche li nan rebelyon, yo te lakòz li mouri espirityèlman ak dezavantaj sa a ki pase sou tout moun ki vin apre’l. Nou pechè pa paske nou peche; Olye de sa, nou peche paske nou se pechè. Depravite sa a ki pase jwenn nou an rele peche nou eritye. Menm jan nou eritye karakteristik fizik paran nou yo, nou eritye nati peche nou yo soti nan Adan. Wa David te plenyen kondisyon sa a sou nati imen nan Sòm 51:5: "Wi, depi’m fèt, mwen fèt ak peche nan kè’m. Depi nan vant manman’m, mwen gen peche nan kè’m."

Yon lòt kalite peche se ke yo rekonèt kòm peche ki atribye ak nou. Yo itilize li nan anviwònman finansye ak lajistis, mo Grèk ki tradui "asosye" vle di "pran yon bagay ki fè pati yon moun epi bay yon lòt responsab li." Anvan Lalwa Moyiz la, moun pat konn kondane pou peche yo, byenke lèzòm te toujou pechè paske yo te eritye peche. Apre yo te fin resevwa Lwa a, peche yo komèt nan vyolasyon Lwa a te reprezante (konte) (Women 5:13). Menm anvan transgresyon nan lwa a te reprezante pou lèzòm, penalite final la pou peche (lanmò) te kontinye ap gouvène (Women 5:14). Tout moun, depi Adan rive Moyiz, yo te sibi lanmò, pa paske yo te fè peche kont Lalwa mozayik yo (yo pat gen yo), men paske yo te eritye peche yo. Apre Moyiz, moun yo te sijè a lanmò tou paske yo te eritye peche soti nan Adan ak peche yo te fè lè yo vyole lwa Bondye yo.

Bondye itilize yon prensip ranplasan pou’l benefisye limanite lè li te reprezante peche kwayan yo sou kont Jezikri, ki te peye penalite pou peche lanmò-sou kwa a. Li te mete peche nou yo sou Jezi, Bondye trete’l tankou si li te yon pechè, malgre li pa te sa, li te fè li mouri pou peche tout mond lan (1 Jan 2:2). Li enpòtan pou w konprann ke peche yo te mete sou do Li, men Li pat eritye li soti nan Adan. Li te peye pou sanksyon peche nou yo, men li pa janm vin yon pechè. Nati pwòp ak pafè li te entak san peche. Li te trete tankou si li te koupab de tout peche yo ke tout ras imen an komèt, menm si Li pa te komèt pyès ladan yo. An echanj, Bondye te eksprime jistis Kris la pou kwayan yo epi kredite kont nou yo ak jistis li, menm jan li te kredite peche nou yo sou Kris la (2 Korent 5:21).

Yon twazyèm kalite peche se peche pèsonèl, sa chak moun komèt chak jou. Paske nou te eritye yon nati peche soti nan Adan, individyèlman nou komèt peche pèsonèl, tout bagay soti nan enkontèstab inosan pou rive touye moun. Moun ki pa mete lafwa yo nan Jezi Kris la dwe peye penalite pou peche pèsonèl sa yo, menm jan tou ak peche eritye. Sepandan, kwayan yo te libere soti anba sanksyon peche ki p'ap janm fini an—lanfè ak lanmò espirityèl—men kounye a nou menm tou nou gen pouvwa pou reziste peche. Koulye a, nou ka chwazi si ou pa pou nou komèt peche pèsonèl paske nou gen pouvwa pou reziste peche nan Sentespri a ki rete nan nou, mete nou apa pou Bondye ak kondane nou pou peche nou lè nou fè yo (Women 8:9-11). Yon fwa nou konfese peche pèsonèl nou yo bay Bondye epi mande padon pou yo, amoni nou ak kominyon nou Bondye retabli pafètman ak li. "Men, si nou rekonèt devan Bondye nou fè peche, nou mèt gen konfyans nan li. Paske l'ap fè sak gen pou fèt la: la padone tout peche nou yo, la netwaye nou anba tou sa ki mal." (1 Jan 1:9).

Nou tout kondane tout twa fwa sa yo akòz nou eritye peche, ak peche ki atribye ak nou, epi peche pèsonèl nou yo. Sèl penalite ki jis pou peche se lanmò (Women 6:23), pa sèlman lanmò fizik men lanmò ki p'ap janm fini an (Revelasyon 20:11-15). Erezman, eritye peche, peche ki atribye ak nou oswa peche pèsonèl yo tout te kloure sou kwa Jezi, epi kounye a pa lafwa nan Jezikri kòm Sovè a " Granmesi Kris ki mouri pou nou an, nou delivre, nou resevwa padon pou peche nou yo; Bondye fè nou wè jan li renmen nou anpil "(Efezyen 1:7).

EnglishRetounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an

Ki definisyon peche?
© Copyright Got Questions Ministries