Ibibazo ku birebana n'Ingo


Bibiliya ivuga iki ku ngo?

Ni irihe banga mu kubaka urugo rukomeye?

Bibiliya ivuga iki ku byerekeye gutandukana kw'abashyingiranywe no kongera kurongora?

Hari ikibazo ko umukristo yashakana cyangwa yarambagiza umupagani?

Hari ibyo abashakanye batagombye gutinyuka mu mibonano yabo?

Ese buri muntu aba afite uwo Imana yamuremeye ngo bazashakane?

Ese koko umugore akwiye kugandukira umugabo we?

Mfite ubutane n'uwo twari twarashakanye. Ukurikije Bibiliya, nshobora kongera gushaka?


Garuka ku rupapuro rwanditse mu Kinyarwanda
Ibibazo ku birebana n'Ingo