Ibibazo ku Gusenga


Isengesho ry'umunyabyaha ni iki?

Kuki tugomba gusenga?

Isengesho rya 'Dawe uri mu ijuru' ni iki, ese tugomba kurikoresha dusenga?

Ni iki nakora ngo Imana isubize amasengesho yanjye?

Bivuga iki gusenga mu izina rya Yesu?

Ese ni byiza gukomeza gusengera ikintu, cyangwa dukwiye gusengera ikintu rimwe gusa?

Ese isengesho rya benshi rigira umumaro? Isegensho rya benshi ryaba rifite imbaraga kurusha iry'umwe?


Garuka ku rupapuro rwanditse mu Kinyarwanda
Ibibazo ku Gusenga