Ibibazo ku Gucungurwa


Ni uwuhe mugambi uteganyijwe w'agakiza?

Mbese agakiza kazanwa no kwizera byonyine, cyangwa kwizera guherekejwe n'imirimo?

Mbese umutekano w'iteka ryose uvugwa muri Bibiliya?

Iyo wakiriye agakiza uba ukijijwe burundu?

Abatarigeze babwirwa Yesu iyo bapfuye bajya he? Ese Imana izigera iciraho iteka abapfuye bataragerwaho n'ubutumwa?

Ni gute abantu bakizwaga mbere yuko Yesu adupfira?

Kugena byose kw'Imana guhurira he n'ubushake bwacu mu gukizwa?

Impongano y'ibyaha ni iki?

Ni gute nakwizera nko nkijijwe?

Ese kutazacibwaho iteka biduha 'uruhushya' rwo gucumura?


Garuka ku rupapuro rwanditse mu Kinyarwanda
Ibibazo ku Gucungurwa