settings icon
share icon
Saludsod

Anya ti plano iti pannakaisalakan / pamuspusan iti pannakaisalakan?

Sungbat


Mabisin ka? Saan a nailasagan a panagbisin, ngem mabisinka iti adupay a banag iti panagbiag? Adda aya naununeg a banag a tarigagayam iti panagbiagmo a kasla saan ka nga mapnek? No kasta, Ni Jesus iti dalan! Kinuna ni Jesus, “Siak ti tinapay ti biag. Ti umay kaniak, dinto mabisinan, ket ti mamati kaniak, dinto mawaw” (Juan 6:35).

Mariribukan ka? Uray katno man ket saan ka nga makabiruk iti dalan wenno panggep iti panagbiag? Kasla adda maysa a nangiddep iti silaw ket saan mo nga masapulan iti pagsindian iti silaw? No kasta, Ni Jesus iti dalan! Pinaduyakyak ni Jesus, “Siak ti silaw ti lubong,” kinunana. “Siasinoman a sumurot kaniak maaddaan iti silaw ti biag, ket dinto magna iti kasipngetan.” (Juan 8:12).

Ti panagriknam ket kasla narikpanka iti namnamam iti panagbiag? Napadasmo kadin iti adu nga ruangan, laeng ti nasarakam ket ungaong ken awan pategna? Agsapsapulka kadi iti pagserkan a mapan iti pannakatungpal iti biag? No kasta, Ni Jesus iti dalan! Impalawag ni Jesus, “Siak ti ruangan. Maisalakanto ti siasinoman a sumrek kaniak; sumrek ken rummuarto ket makasarakto iti pagaraban” (Juan 10:9).

Dagiti dadduma a tao ket kanayondaka nga ibaba? Iti relasyon mo ket ababaw ken awan nagianna? Kasla isu amin ket padasenda a lamangan ka? No kasta, Ni Jesus iti dalan! Kinuna ni Jesus, “Siak ti naimbag a pastor. Ti naimbag a pastor itedna ti biagna nga agpaay kadagiti karnerona. “Siak ti naimbag a pastor. Am-ammonak ti Ama, ket am-ammok met ti Ama. Am-ammok dagiti karnerok ket am-ammodak met” (Juan 10:11, 14).

Masmasdaaw ka no anya ti mapasamak kalpasan daytoy a biag? Nabannogkan nga agbibibiag iti kastoy a panagbiag a kasla lungsot wenno lati? Adda tiempo nga agduadua ka no daytoy a biag ket adda kapaypay-anna? Kayat mo ti agbiag kalpasan iti patay? No kasta, Ni Jesus ti dalan! Impalawag ni Jesus, “Siak ti panagungar ken ti biag,” kinuna ni Jesus. “Ti siasinoman a mamati kaniak, uray no matay, agbiagto pay; Ket ti siasinoman nga agbiag ken mamati kaniak, pulos a dinto matay.” (Juan 11:25-26).

Anya iti dalan? Anya iti kinapudno? Anya iti biag? Simmungbat ni Jesus, “Siak ti dalan, ken ti pudno, ken ti biag; awan ti makapan iti Ama no di magna kaniak” (Juan 14:6).

Ti bisin a mariknam ket naispirituan a panagbisin, ket ti laeng makapennek ket ni Jesus. Ni Jesus laeng ti makabalin nga mangpalawag iti sipnget. Ni Jesus ti ruangan ti pannakapennek iti panagbiag. Ni Jesus ti gayyem ken ti naimbag a pastor nga sapsapulem. Ni jesus iti biag-iti daytoy a lubong ken sumaruno. Ni Jesus ti dalan iti pannakaisalakan!

Ti gapuna a makarikna ka iti panagbisin, ti gapuna a kasla mapukaw ka iti sipnget, ti gapuna a saan mo a masapulan ti kaipapanan iti biag, agsipud ta naisinaka iti Dios. Kinuna ti Biblia kadatayo nga datayo amin ket nagbasol, no kasta ngarud naisina tayo iti Dios (Eclesiastes 7:20; Taga-Roma 3:23). Ti awan kapaypay-anna a mariknam dita pusom ket ti kinaawan ti Dios iti biag mo. Pinarsuanatayo ti Dios tapno maaddaan ti pannakikaddua kenkuana. Gapu iti basoltayo, naisinatayo iti dayta a pannakikaddua. Nakarkaro pay, iti basoltayo ket makagapu iti pannakaisinatayo iti Dios iti agnanayon, iti daytoy a biag ken sumaruno (Taga-Roma 6:23; Juan 3:36).

Kasano ti pamuspusan iti daytoy a parikot? Ni Jesus iti dalan! Innala ni Jesus dagiti basoltayo (2 Taga-Corinto 5:21), Ni Jesus ket natay para kadatayo (Taga-Roma 5:8), Sinagabana ti dusa nga rebbeng para kadatayo. Tallo nga aldaw ti napalabas, Ni Jesus ket nagungar manipud kadagiti natay, paneknek iti ballaigina iti basol ken ipapatay (Taga-Roma 6:4-5). Apay nga inaramidna daytoy? Sinungbatan ni Jesus dayta a salusod: “Ti katan-okan nga ayat nga ipakita ti maysa a tao isut' panangipaayna iti biagna para kadagiti gagayyemna” (Juan 15:13). Ni Jesus ket natay tapno agbiagtayo. No mamatitayo kenni Jesus, pagtalkan iti ipapatayna nga bayad dagiti basoltayo, amin a basoltayo ket napawan ken naugasan. Iti panagbisintayo a naispirituan ket mapnek. Ti silaw ket masindian. Maaddaantayo ti dalan iti katungpalan iti biag. Maamuantayo iti kasayaatan a gayyem ken naimbag a pastor. Maammuantayo nga agbiagtayo kalpasan iti patay-iti nagungar a biag idiay langit ti awanpatinggana iti dinna ni Jesus!

“Gapu iti kasta unay a panagayat ti Dios iti lubong, intedna ti Bugbugtong nga Anakna tapno ti siasinoman a mamati kenkuana saan a matay no di ket agbiag nga agnanayon” (Juan 3:16).

Nagdesisyon ka kadi para ken Cristo gapu iti nabasam ditoy? No kasta, maidawat a pindutem iti baba ti "Inawat ko ni Cristo ita nga aldaw".

EnglishAgsubli iti kasangoan a panid ti Ilocano

Anya ti plano iti pannakaisalakan / pamuspusan iti pannakaisalakan?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries