settings icon
share icon
Saludsod

Pudno kadi ti Dios? Kasano nga naan-anay a masiguradok nga pudno ti Dios?

Sungbat


Ammotayo a pudno ti Dios agsipud ta impakaammona ti bukod na iti tallo a pamuspusan: Umuna, babaen kadagiti amin a pinarsuana. Maikaddua, babaen kadagiti Saona, ti Biblia, ken ti maikatlo, babaen ti Anakna a ni Jesu-Cristo.

Ti kadawyan a pammaneknek nga pudno ti Dios ket ti pinarsuana. “Manipud pay idi pinarsua ti Dios daytoy lubong, ti agnanayon a pannakabalin ken kina-Dios Na, uray saan a makita, mabigbig ken nalawag a makita babaen kadagiti gapuananna. Isut' gapuna a pulos nga awan ti mabalinda a pagpambar” (Taga-Roma 5:20). “Nabatad nga ipakita ti langit ti dayag ti Dios! Nalawag nga ipakaammo ti tangatang ti inaramidna (Dagiti Salmo 19:1)!”

No makakitaak ti maysa a relo iti tingga ti taltalon, saanko a panunuten nga bigla laeng nga napaadda ken awan ti naggapuanna wenno dayta a relo ket addan sadiay manipud idi immuna. Gapu iti disenyo ti relo, panunutek nga adda maysa a masirib nga nangaramid daytoy. Ngem makitkitak nga nagadayo ti pagdumaan ti disenyo ken panangiparis iti lubong no idilig iti maysa a relo. Ti rukod ti panawentayo ket saan a nakabatay iti relo nga isusuottayo, no saan nga iti aramid ken pagayatan iti Dios, kasla iti gagangay nga panagrikos iti lubong. Ti sangkalubongan ket maysa a dakkel a disenyo ken gapu iti daytoy, daytoy ket agkasapulan iti maysa a Natakneng nga Namarsua.

No makakitaak iti maysa a mensahe nga nakasurat babaen kadagiti simbolo, agbirukak iti maysa a tao nga adda kabaelanna nga basaen daytoy tapno matulungannak nga maawatan ti mensahe nga nakalemmeng. Panunutek nga ti naggapuan ken nagsurat iti naibaga a mensahe ket masirib a tao. Kasano karigat a maawatan ti “DNA Code” nga adda kadagiti paset iti bagitayo? Saan aya nga no kasano karigat a maawatan ti DNA tayo ken agkasapulan met iti masirib nga Namarsua?

“Intudingna ti tumutop a tiempo a maipaay iti amin nga banag. Inikkannatayo iti tarigagay nga ammuen iti masakbayan, ngem pulos a dinatay ikkan iti pannakapnek a mangawat iti naan-anay a kaipapanan dagiti aramidna” (Eclesiastes 3:11)

Gagangay iti tao nga panunuten nga adda dakdakkel kadagiti amin nga adda biagna ken iti makitkita laeng dagiti mata ken addapay biag a nangatngato ngem iti biag a nakasiguantayo ditoy lubong. Ti panagriknatayo kadagiti banag nga agnanayon ket mkitkita iti dua nga pamuspusan: Iti panangaramid iti linteg ken panagdaydayaw.

Ti tunggal sibilisasyon iti pakasaritaan dagiti pasamak ket adda ti ipatpateg nga moral a linteg, nga nakaskasdaaw a kapada ti nadumaduma a kultura iti sabali a paset ti lubong. Kasla met kaspangarigan a ti panagayat ket daydayawen iti amin a lubong kabayatan met ti panangidadanes iti panagulbod. Ti nakuna nga agkapada a moralidad, ti sangkalubongan a pannakaammo no anya ti umisu ken mali ket mangisuro laeng nga adda ti Natakneng a Namarsua nga nangted kadatayo iti nakuna a pannakaammo.

Kasta met, amin a tao iti sibubukel a lubong, anyaman ti kultura ket adda ti an-annadan nga pamuspusan ti panagdaydayaw. Agduduma ti pamuspusan ti panagdayaw ken ti daydayawenda ngem ti pannakaammo nga adda maysa a Mannakabalin iti amin ket saan a mailibak a paset ti panagbalin a tao. Ti panagtarigagaytayo nga agdayaw ket gapu iti kinapudno nga inaramidnatayo iti Dios nga kalanglangana (Genesis 1:27).

Impaltiing met ti Dios ti bukodna babaen ti Saona, Ti Biblia. Iti sibubukel a Biblia iti kinapudno ti Dios ket ipagpagapu a saan nga pagduaduaan (Genesis 1:1, Exodos 3:14). Idi insurat ni Benjamin Franklin ti istorya iti panagbiagna, saanna nga sinayang ti panawenna tapno paneknekan a pudno nga isu ket sibibbiag. Kasla daytoy, saan met nga nag-aksaya iti panawen ti Dios tapno paneknekanna nga Isu ket pudno iti libro Na. Ti kababalin ti Biblia nga mangbalbaliw iti biag ti tao, ti kinapudno na ken dagiti milagro nga nakasurat ditoy ket umanay nga rason iti panangi-kaskaso.

Ti maikatlo a pamuspusan iti panangipaltiing ti Dios iti bukodna ket babaen iti Anakna a ni Jesus (Juan 14:6-11) “Idi punganay, addan ti Sao, ket ti Sao kadua ti Dios, ket ti Sao, Dios. “Nagbalin a tao ti Sao ket nakipagtaeng kadatayo” (Juan1:4,14). “Ngamin, agtaeng ken Cristo a kas tao ti amin a galad ti Dios” (Taga-Colosas 2:9).

Iti sibubukel a biag ni Jesus, perpekto nga nasurotna ti amin nga bilin iti Daan a Tulag ket natungpal dagiti padto nga maipapan iti Mesias (Mateo 5:17). Adu met nga ulit nga tinulungan ni Jesus iti padana ken nagaramid iti milagro tapno paneknekanna ti mensahe ken kinasantona (Juan 21:24-25). Kalpasan iti tallo nga aldaw idi nailansa idiay krus, Isu ket bimmangon manipud iti tanem, maysa a pasamak nga pinaneknekan dagiti ginasut nga nakaimatang (1 Taga-Corinto 15:6) Ti pakasaritaan dagiti pasamak ket napnuan kadagiti pammaneknek no siasino talaga ni Jesus. Kuna pay ni Pablo nga adalan, daytoy a banag ket saan a naaramid iti suli ti sankalubongan (Dagiti Aramid 26:26).

Naammoantayo nga adda nga talaga dagiti tao nga agduadua ken adda bukodna nga ideya maipapan iti Dios. “Awan Dios,” kuna ti maag iti pusona. Rinukerda amin ken makarimon dagiti aramidda; awan ti uray maysa nga agaramid iti naimbag” (Dagiti Salmo 14:1). Ngem dagiti amin ket mapan amin iti panamati. “Ngem no awan ti pammati, saan a mabalin a maparagsak ti Dios. Ta no umasidegka iti Dios, masapul a patiem nga adda Dios a manggunggona kadagiti agsapul kenkuana” (Hebreo 11:6).

EnglishAgsubli iti kasangoan a panid ti Ilocano

Pudno kadi ti Dios? Kasano nga naan-anay a masiguradok nga pudno ti Dios?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries