settings icon
share icon
Saludsod

Anya ti panagkita ti Cristiano iti panangpapatay iti bagi? Anya ti kunkunaen ti Biblia maipapan iti panangpapatay iti bagi?

Sungbat


Kinuna iti Biblia, No ti maysa a tao ket patayenna ti bagina saan nga daytoy ti mangituding no makastrek isuna idiay langit wenno saan. No ti maysa a saan nga namati ket patayenna ti bagina, awan ti inaramidna no diket pabiiten ti ipapanna idiay impiyerno. Nupay kasta, ti tao a pinatayna ti bagina ket mapan idiay impiyerno saan a gapu ta pinatayna ti bagina no diket ti saanna a panangikaskaso iti pannakaisalakan nga ipapaay ni Cristo. Kinuna ti Biblia ti uppat nga naisalumina nga tattao nga pinatayda ti bagida: Saul (1 Samuel 31:4), Ahitofel (2 Samuel 17:23), Zimri (1 Ar-Ari 16:18), ken Judas (Mateo 27:5). Tunggal maysa kadakuada ket dakes, tignay-demonio, ken managbasol. Ut-utuben ti Biblia ti panangpapatay iti bagi nga kapada ti panangpatay ti tao (murder) – gapu ta daytoy ket panangpatay iti bukod a bagi. Ti Dios laeng ti rumbeng nga mangikeddeng no kaano ken kasano a matay ti maysa a tao. No alaem daydiay a keddeng ken ikabilmo iti bukodmo nga ima, kinuna iti Biblia, daytoy ket maysa a pananglais iti Dios.

Anya kadi ti kunkunaen ti Biblia iti maysa a Cristiano nga pinatayna ti bukodna a bagi? Saanak a mamati no ti maysa a Cristiano ket patayenna ti bukodna a bagi ket mapukaw ti pannakaisalakanna ken mapan isuna idiay impiyerno. Isursuro ti Biblia nga ti maysa a tao ket pudno a namati kenni Cristo, isu ket naisalakanen ken saanen a mailunod uray kaano (Juan 3:16). Kinuna pay ti Biblia, mabalin a masigurado dagiti Cristiano nga awan iti panagduadua nga addaandan ti biag nga agnanayon anyaman ti mapasamak. “Insuratko dagitoy kadakayo a mamati iti nagan ti Anak ti Dios, tapno maammoanyo nga addaankayo iti biag nga agnanayon” (1 Juan 5:13). Awan ti siasinoman a makapagpasina iti maysa a Cristiano iti panagayat ti Dios! “Awan duaduak nga awan ti makaisina kadatayo iti ayatna: ti patay man wenno ti biag, dagiti angheles man wenno dagiti sabali a nailangitan nga agturay wenno pannakabalin, ti agdama man wenno ti masakbayan, ti kangatoan a law-ang man wenno ti kaunggan ti daga. Awan a pulos iti sangaparsuaan ti makaisina kadatayo iti ayat ti Dios a kukuatayo gapu ken ni Cristo Jesus nga Apotayo (Taga-Roma 8:38-39).”

No awan ti pinarsua ti makapagsina iti maysa a Cristiano iti panagayat ti Dios, uray ti Cristiano a pinatayna ti bukodna a bagi ket maibilang met a “pinarsua” no kasta ngarud uray ti panangpapatay iti bagi ket saan a makapagsina iti panagayat ti Dios. Natay ni Jesus para iti amin a basoltayo ken no ti maysa a pudno a Cristiano ket pinatayna ti bagina gapu iti panangraut ti kabusor ken kinakapuy a naispirituan, uray daydiay a basol ket naigapuanan ti ipapatay ni Jesus. Saanko nga ibagbaga nga ti panangpatay iti bukod a bagi ket saan a maysa nagaed a basol maibusor iti Dios. Kinuna iti Biblia, ti panangpapatay iti bukod a bagi ket panangpatay, daytoy ket kanayon a basol. Ngem addaanak ti nagaed a panagduadua no pudno ngata ti panamati iti maysa nga agtagikua nga isu ket maysa a Cristiano ngem naaramidna pay ti panangpatay iti bukodna a bagi. Awan ti uray anya a pamuspusan tapno ikalintegan ti basol iti siasinoman uray pay ti maysa a Cristiano nga nangpatay ti bukodna a bagi. Dagiti Cristiano ket naayaban tapno ipaayda nga agsirbi dagiti biagda para iti Dios - ti Dios laeng ti nangikeddeng no kaano ka a matay. Ti maysa a napintas a pamuspusan tapno iladawan ti panangpapatay iti bukod a bagi iti maysa a Cristiano ket ti libro iti Ester. Iti ili a Persia, adaanda iti linteg nga siasino man nga umasideg iti ari nga saan a kinombida ket mabalin a patayen malaksid laeng no itudona kenka ti narapis a bagbaotna a kas pagilasinan iti panangawat ken panangngaasi. Ti panangpapatay iti bukod a bagi para iti maysa a Cristiano ket maiparis iti iyaasideg iti ari nga saanka nga pinaayaban. Itudona ti narapis a pagbaotna kenka, ken kaasiannaka, ngem isu ket saan a maragsakan iti inaramidmo. Uray no saan a naan-anay ti panangiladawan iti panangpapatay iti bukod a bagi ti maysa a Cristiano, ti 1 Taga-Corinto 3:15 ket mabalin a makailadawan no anya ti mapasamak iti maysa a Cristiano nga nangpapatay iti bukodna a bagi: “Nupay kasta, isu ket maisalakan, ngem laeng ket kasla naipalabas iti apoy.”

EnglishAgsubli iti kasangoan a panid ti Ilocano

Anya ti panagkita ti Cristiano iti panangpapatay iti bagi? Anya ti kunkunaen ti Biblia maipapan iti panangpapatay iti bagi?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries