Anya ti panagkita ti Cristiano iti panangpapatay iti bagi? Anya ti kunkunaen ti Biblia maipapan iti panangpapatay iti bagi?


Saludsod: Anya ti panagkita ti Cristiano iti panangpapatay iti bagi? Anya ti kunkunaen ti Biblia maipapan iti panangpapatay iti bagi?

Sungbat:
Kinuna iti Biblia, No ti maysa a tao ket patayenna ti bagina saan nga daytoy ti mangituding no makastrek isuna idiay langit wenno saan. No ti maysa a saan nga namati ket patayenna ti bagina, awan ti inaramidna no diket pabiiten ti ipapanna idiay impiyerno. Nupay kasta, ti tao a pinatayna ti bagina ket mapan idiay impiyerno saan a gapu ta pinatayna ti bagina no diket ti saanna a panangikaskaso iti pannakaisalakan nga ipapaay ni Cristo. Kinuna ti Biblia ti uppat nga naisalumina nga tattao nga pinatayda ti bagida: Saul (1 Samuel 31:4), Ahitofel (2 Samuel 17:23), Zimri (1 Ar-Ari 16:18), ken Judas (Mateo 27:5). Tunggal maysa kadakuada ket dakes, tignay-demonio, ken managbasol. Ut-utuben ti Biblia ti panangpapatay iti bagi nga kapada ti panangpatay ti tao (murder) – gapu ta daytoy ket panangpatay iti bukod a bagi. Ti Dios laeng ti rumbeng nga mangikeddeng no kaano ken kasano a matay ti maysa a tao. No alaem daydiay a keddeng ken ikabilmo iti bukodmo nga ima, kinuna iti Biblia, daytoy ket maysa a pananglais iti Dios.

Anya kadi ti kunkunaen ti Biblia iti maysa a Cristiano nga pinatayna ti bukodna a bagi? Saanak a mamati no ti maysa a Cristiano ket patayenna ti bukodna a bagi ket mapukaw ti pannakaisalakanna ken mapan isuna idiay impiyerno. Isursuro ti Biblia nga ti maysa a tao ket pudno a namati kenni Cristo, isu ket naisalakanen ken saanen a mailunod uray kaano (Juan 3:16). Kinuna pay ti Biblia, mabalin a masigurado dagiti Cristiano nga awan iti panagduadua nga addaandan ti biag nga agnanayon anyaman ti mapasamak. “Insuratko dagitoy kadakayo a mamati iti nagan ti Anak ti Dios, tapno maammoanyo nga addaankayo iti biag nga agnanayon” (1 Juan 5:13). Awan ti siasinoman a makapagpasina iti maysa a Cristiano iti panagayat ti Dios! “Awan duaduak nga awan ti makaisina kadatayo iti ayatna: ti patay man wenno ti biag, dagiti angheles man wenno dagiti sabali a nailangitan nga agturay wenno pannakabalin, ti agdama man wenno ti masakbayan, ti kangatoan a law-ang man wenno ti kaunggan ti daga. Awan a pulos iti sangaparsuaan ti makaisina kadatayo iti ayat ti Dios a kukuatayo gapu ken ni Cristo Jesus nga Apotayo (Taga-Roma 8:38-39).”

No awan ti pinarsua ti makapagsina iti maysa a Cristiano iti panagayat ti Dios, uray ti Cristiano a pinatayna ti bukodna a bagi ket maibilang met a “pinarsua” no kasta ngarud uray ti panangpapatay iti bagi ket saan a makapagsina iti panagayat ti Dios. Natay ni Jesus para iti amin a basoltayo ken no ti maysa a pudno a Cristiano ket pinatayna ti bagina gapu iti panangraut ti kabusor ken kinakapuy a naispirituan, uray daydiay a basol ket naigapuanan ti ipapatay ni Jesus. Saanko nga ibagbaga nga ti panangpatay iti bukod a bagi ket saan a maysa nagaed a basol maibusor iti Dios. Kinuna iti Biblia, ti panangpapatay iti bukod a bagi ket panangpatay, daytoy ket kanayon a basol. Ngem addaanak ti nagaed a panagduadua no pudno ngata ti panamati iti maysa nga agtagikua nga isu ket maysa a Cristiano ngem naaramidna pay ti panangpatay iti bukodna a bagi. Awan ti uray anya a pamuspusan tapno ikalintegan ti basol iti siasinoman uray pay ti maysa a Cristiano nga nangpatay ti bukodna a bagi. Dagiti Cristiano ket naayaban tapno ipaayda nga agsirbi dagiti biagda para iti Dios - ti Dios laeng ti nangikeddeng no kaano ka a matay. Ti maysa a napintas a pamuspusan tapno iladawan ti panangpapatay iti bukod a bagi iti maysa a Cristiano ket ti libro iti Ester. Iti ili a Persia, adaanda iti linteg nga siasino man nga umasideg iti ari nga saan a kinombida ket mabalin a patayen malaksid laeng no itudona kenka ti narapis a bagbaotna a kas pagilasinan iti panangawat ken panangngaasi. Ti panangpapatay iti bukod a bagi para iti maysa a Cristiano ket maiparis iti iyaasideg iti ari nga saanka nga pinaayaban. Itudona ti narapis a pagbaotna kenka, ken kaasiannaka, ngem isu ket saan a maragsakan iti inaramidmo. Uray no saan a naan-anay ti panangiladawan iti panangpapatay iti bukod a bagi ti maysa a Cristiano, ti 1 Taga-Corinto 3:15 ket mabalin a makailadawan no anya ti mapasamak iti maysa a Cristiano nga nangpapatay iti bukodna a bagi: “Nupay kasta, isu ket maisalakan, ngem laeng ket kasla naipalabas iti apoy.”

English
Agsubli iti kasangoan a panid ti Ilocano
Anya ti panagkita ti Cristiano iti panangpapatay iti bagi? Anya ti kunkunaen ti Biblia maipapan iti panangpapatay iti bagi?