settings icon
share icon
Saludsod

Anya kadi ti kunkunaen ti Biblia maipapan ti panagsugal? Basol kadi ti panagsugal?

Sungbat


Mabalin nga iladawan ti panagsugal iti “pannakigasan-gasat nga paadduen ti kuarta iti saan a gagangay a pamuspusan.” Saan a naturong nga uk-ukumen ti Biblia ti panagsugal, panagpusta ken sabali pay. Nupay kasta, pakpakdaarannatayo ti Biblia nga lumiklik iti panagayat iti kuarta (1 Timoteo 6:10; Hebreo 13:5). Al-allukuyennatayo iti Kasuratan nga liklikan dagiti panangpadas nga bumaknang iti nalaka a pamuspusan” (Dagiti Proverbio 13:11; 23:5; Eclesiastes 5:10). Ti panagsugal ket kanayon a nakasilpo iti panagayat iti kuarta ken saan a mapaglibakan nga adu a tao ti masulisog daytoy gapu iti kari ti nalaka ken nabiit nga ibabaknang wenno pannakagun-od ti adu a kuarta.

Anya kadi ti biddut iti panagsugal? Ti pangsugal ket maysa a narigat nga pagsasaritaan. No ar-aramiden daytoy ti sagpaminsan, saan nga regular wenno no adda laeng ti okasion, makuna nga daytoy ket panangsayang ti kuarta, ngem saan a kayat a sawen nga daytoy ket “kinadakes.” Dagiti tao ket agsaysayang ti kuarta iti anyaman nga klase ti aktibidad. Ti panagsugal ket saan a makuna nga nangruna a panagsayang ti kuarta iparis iti kanayon a panagbuya ti sine, pannangan kadagiti saan met unay a kasapulan a makan, wenno pananggatang ti awan met ti sirbina a banag. Ti kinpudno nga masaysayang laeng ti kuarta iti anyaman a banag ket saan a mangted ti kalintegan iti panagsugal. Ti kuarta ket saan a rumbeng nga dadaelen wenno sayangen. Ti sobra nga kuarta ket rumbeng nga urnungen para kadagiti sumangbay nga pagkasapulan wenno ited iti aramid ti Apo- ken saan a rumbeng nga sayangen iti panagsugal.

Panagsugal iti Biblia: Idinto a saan met unay nga sinarita ti Biblia ti panagsugal, sinarita met daytoy ti ay-ayam ti “suwerte” wenno “gasat.” Kas pangarigan, inusar iti libro ti Levitico ti ay-ayam ti “panagbibinnunot” iti panagpili ti ayup nga idaton (kalding). Inusar met ni Josue ti “panagbibinnunot” tapno maamoan ti panangipaay ti daga kadagiti sumagmamano a tribo. Nangusar met ti “panagbibinnunot” ni Nehemias tapno maammoan no siasino ti agnaed iti uneg ti alad ti Jerusalem ken no siasino ti saan. Dagiti Adalan ket nangusar met ti “panagbibinnunot” tapno maamoan no siasino ti isukatda kenni Judas. Kunkunaen ti Provebio 16:33, “Agbibinnunot dagiti tattao tapno ammoenda ti pagayatan ti Dios, ngem ti Dios mismo ti mangikeddeng iti sungbat.” Saan a makita iti Biblia ti panagsugal wenno ay-ayam ti panagbibinnunot nga us-usaren a kas pangliwliwa wenno ipaam-ammo nga aw-awaten nga aramid dagiti sumursurot iti Dios.

Balay a pag-susugalan ken ay-ayam a sugal: Us-usaren amin banag dagiti balay a pag-susugalan dagiti pamuspusan tapno maallukoy pay ti maysa a tao nga nahilig nga agsugal nga ipag-barengbareng wenno itaya amin a kuartana. Masansan nga mangi-diayada ti saan unay nga nangina nga arak wenno mainum ken no dadduma pay ket awan ti bayadna, nga agbanag met ti pannakabartek ken gapu iti daytoy ket saanen a makapagpanunot a nasayaat ti tao nga nairaman ken saan metten nga makaaramid ti umisu a keddeng. Dagiti amin a banag iti balay a pag-susugalan ket inaramid tapno makagun-od ti adu a kuarta ken saan a tapno mangted, malaksid laengen iti apagbiit nga liwliwa ken awan kapaypay-anna a ragsak. Ipakpakita met ti ay-ayam a sugal nga pamuspusan daytoy tapno saranayen dagiti programa a pangsosial ken edukasion. Nupay kasta, makita kadagiti panagadal nga ti kanayon nga makiraman iti daytoy nga ay-ayam ket dagiti tattoo nga addaan ti kabaelan nga gumatang ti tiket para iti ay-ayam a sugal. Ti pangallukoy nga “bumaknang iti mabiit ken nalaka a pamuspusan” ket maysa a sulisog a narigat nga maliklikan para kadagiti tao nga dispiradon. Nagbassit ti gundaway nga mangabak, nga agbanag met ti pannakadadael ti biag dagiti adu a tattao. Apay nga ti kuarta nga naggapu iti sugal ket saan a makaay-ayo iti Dios? Adu a tattao dagiti agkunkuna a tumaytayada iti sugal wenno agsugsugal da laeng tapno maitedda ti kuarta iti simbaan, wenno aramaten ti kuarta ti maysa a banag nga adda nasayaat a tarigagay. Mabalin nga daytoy ket addaan ti nasayaat nga panggep, ngem ti kinapudno ket bassit laeng dagiti mangus-usar ti kuarta nga inabak iti sugal para iti maka-Dios nga panggep.

Ipakpakita ti panagadal nga kaadduan kadagiti mangab-abak iti ay-ayam a sugal ket adda iti narigrigat pay nga kasasaad sumagmamano a tawen kalpasan a mangabak ti dakkel a gated manipud iti sugal. Sumagmamano, no adda man, ti pudno nga intedna ti kuarta iti nasayaat nga tarigagay. Saan a kasapulan ti Dios ti kuartatayo tapno saranayen ti misionna iti lubong. Kunkunaen iti libro ti Proverbio 13:11, “No nalaka ti pananggun-odmo iti kinabaknangmo,mabiit met a mapukaw. No nagrigatam ti sanikuam, manayonanto.” Ti Dios ket mannakabalin ken Isu ti mangmangted ken sumungbat kadagiti kararag ti simbaan iti babaen ti natalek a pamuspusan. Maay-ayo kadi ti Dios iti kuarta nga inted manipud iti droga? Wenno kuarta a tinakaw idiay banko? Saan! Saanmet nga agkasapulan ti Dios iti kuarta a “tinakaw” manipud kadagiti narigat babaen iti ay-ayam a sugal. Kunkunaen kadatayo ti libro ti 1 Timoteo 6:10, “Ta ti panagayat iti kuarta isu ti pagtaudan ti amin a kita ti kinadakes. Simmina ti sumagmamano a tattao iti pammati gapu iti tarigagayda a bumaknang ket nagsagabada iti adu a ladingit ken leddaang.” Ipakpakdaar met ti Hebreo 13:5, “Dikay agagum iti kuarta. Mapnekkayo koman iti adda kadakayo. Ta kinuna ti Dios, “Dikanto panawan,dikanto baybay-an.” Kunkunaen met ti Mateo 6:24, “Awan ti makapagserbi iti dua nga appo: ta guraenna ti maysa ket ayatenna ti sabali, wenno agserbi a sipupudno iti maysa ket umsienna ti sabali. Diyo mapaggiddan a pagserbian ti Dios ken ti sanikua.”

EnglishAgsubli iti kasangoan a panid ti Ilocano

Anya kadi ti kunkunaen ti Biblia maipapan ti panagsugal? Basol kadi ti panagsugal?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries