settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang Trinitarianismo? Ang Trinitarianismo ba biblikanhon?

Tubag


Ang Trinitarianismo usa ka pagtulon-an nga ang Dios usa sat ulo ka persona, nga Iyang gipadayag ang Iyang kaugalingon ingon nga tulo ka tumbas nga panagsama ug tulo ka tumbas nga walay kataposang mga Persona. Alang sa detalyado nga biblikanhong presentasyon sa Trinidad, palihug tan-awa ang among articulo mahitungod sa unsay gitudlo sa Biblia mahitungod sa Trinidad. Ang katuyoan niini nga articulo mao ang pagtuki sa kamahinungdanon sa Trinitaryanismo bahin sa kaluwasan ug sa Cristohanong kinabuhi.

Kasagaran kitang mapangutana, “Kinahanglan ba nakong motuo sa Trinidad aron maluwas?” Ang tubag kay oo ug dili. Kinahanglan baa lang sa usa ka tawo nga masabtan sa kinatibuk-an ug mouyon sa tanang aspeto sa Trinitarianismo aron maluwas? Dili. Aduna bay pipila ka mga aspeto sa Trinitarianismo nga nagdala ug mahinungdanong mga papel sa kaluwasan? Oo. Sama pananglitan, ang pagka-Diyos ni Cristo importante kaayo sa doctrina sa kaluwasan. Kung dili hingpit si Hesus, ang Iyang kamatayon dili makabayad sa silot sa sala. Kung dili balaan si Hesus, dili Siya mahimong Manluluwas, ang Karnero sa Dios nga nagatangtang sa sala sa kalibotan (Juan 1:29). Ang dili biblikanhong panglantaw sa diosnong kinaiyahan ni Hesus mosangpot sa nasayop nga panglantaw sa kaluwasan. Ang matag “Cristohanong” kulto nagalimod sa matuod nga pagka-Diyos ni Cristo ug nagatudlo usab nga kinahanglan natong idugang ang atong mga buhat sa kamatayon ni Cristo aron maluwas. Ang tinuod ug ang kinatibuk-ang pagka-Diyos ni Cristo, usa ka aspeto sa Trinitarianismo, nagalantugi niini nga taghuna.

Sa samang higayon, atong ginaila nga adunay pipila ka mga tinuod nga magtotoo diha ni Cristo nga wala nagakupot sa kinatibuk-ang Trinitarianismo. Samtang atong gisalikway ang modalismo, wala nato ginalimod nga ang usa ka tawo mahimong maluwas samtang nagahupot nga ang Dios dili tulo ka mga Persona, apan hinoon nagpadayag lamang sa Iyang kaugalingon diha sat ulo ka mga “moda” (kalakiha). Ang Trinidad usa ka misteryo, diin walay tawo nga limitado ang makasabot sa kinatibuk-an o sa hingpit. Aron madawat ang kaluwasan, gitahasan kita sa Dios sa pagsalig ni Hesu Cristo, ang nagpakatawo nga Dios, ingon nga Manluluwas. Aron madawat ang kaluwasan, wala nagtahas ang Dios ug hingpit nga pagsunod sa matag sugo sa maayo nga biblikanhong teolohiya. Dili, ang tibuok nga pagsabot ug pag-uyon sa tanang mga aspeto sa Trinitarianismo wala gikinahanglan alang sa kaluwasan.

Mahugtanong natong gihuptan nga ang Trinitarianismo usa ka doktrina nga gibase sa Bibliya. Domatiko kitang nagasangyaw nga ang pagsabot ug pagtoo sa biblikanhong Trinitarianismo mahinungdanon kaayo aron masabtan ang Dios, kaluwasan, ug ang mapinadayonong buhat sa Dios sa mga kinabuhi sa mga magtotoo. Sa samang higayon, adunay mga diosnong tawo, tinud-anay nga sumusunod ni Cristo, nga adunay mga kasungian sa mga aspeto sa Trinitarianismo. Mahinungdanong hinumdoman nga wala kita maluwas pinaagi sa pagbaton ug hingpit nga doktrina. Naluwas kita pinaagi sa pagsalig sa atong hingpit nga Manluluwas (Juan 3:16). Kinahanglan ba natong motuo sa pipila ka mga aspeto sa Trinitarianismo aron maluwas? Oo. Kinahanglan ba natong mouyon sa hingpit sa tanang mga bahin sa Trinitarianism aron maluwas? Dili.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang Trinitarianismo? Ang Trinitarianismo ba biblikanhon?
© Copyright Got Questions Ministries