settings icon
share icon
Pangutana

Ang Siyentolohiya ba Cristohanon o usa ka kulto?

Tubag


Ang Siyentolohiya usa ka lisod nga relihiyon aron ilaktod-saysay. Ang siyentolohiya natukod niadtong 1953 sa usa ka tigsulat ug siyensya nga sugilambong nga si L. Ron Hubbard ug kini nahimong inila tungod sa pipila ka mga bantogan sa Hollywood nga midawat niini. Si Hubbard nahimong kapid-an nga milyonaryo isip resulta sa paggama sa Siyentolohiya. Gani, usa sa labing kasagarang pagsaway sa Siyentolohiya mao nga usa ra kini ka complikadong pamaagi sa pagpangwarta. Ang LA Times nagtaho nga ang polisiya sa panalapi sa kapunongan ni Hubbard, sa pulong mismo ni Hubbard, “MANGWARTA, MANGWARTA, DASIGON ANG UBAN NGA MANGWARTA ARON MAKAPANGWARTA KANILA” (Joel Sappell and Robert W. Welkos. “The Scientology Story, Part 2: The Selling of a Church.” latimes. Monday, 6/25/1990, page A1:1. Los Angeles Times. WEB. 11/23/2015).

Ang Siyentolohiya nagatudlo nga ang katawhan walay kinutoban nga nilalang (gitawag nga Thetan) nga dili gikan niini nga planeta, ug ang tawo natanggong sa materya, enerhiya, espasyo, ug panahon (MESTa). Ang kaluwasan alang sa usa ka siyentolohista moabot pinaagi sa usa ka proseso nga gitawag ug “auditing,” diin ang “engrams” (mga handumanan sa nangaging sakit ug pagkawalay panimuot nga migama ug babagan sa enerhiya) gitangtang. Ang auditing usa ka taas nga proseso ug mokantidad ug gatosan ka liboan nga mga dolyares. Sa dihang matangtang na ang tanang engrams, makadumala na usab ang Thetan sa MEST imbes nga dumalahon niini. Hangtod makab-ot ang kaluwasan, ang matag Thetan kanunay’ng gihimugso ug balik.

Ang siyentolohiya usa ka mahal nga relihiyon. Ang matag aspeto sa Siyentolohiya adunay bayranan na nalakip niini. Mao nang ang mga “lingkoranan” sa Siyentolohiya lunlon napuno sa mga adunahan. Estrikto usab kini kaayo nga relihiyon ug mosilot gyud kaayo batok niadtong mosulay pagbiya sa mga pagpanudlo ug pagkaanib niini. Ang mga “kasulatan” niini limitado lamang sa mga sinulat ug pagpanudlo ni L. Ron Hubbard.

Bisan tuod ang mga siyentolohista magpangankon nga ang Siyentolohiya bagay sa Cristianismo, gitumpang sa Biblia ang kada tinuohan nga ilang gihuptan. Ang Biblia nagatudlo nga ang Dios maoy soberano ug bugtong tiglalang sa uniberso (Genesis 1:1); ang katawhan gilalang sa Dios (Genesis 1:27); ang bugtong kaluwasan nga anaa alang sa tawo mao ang grasya pinaagi pagtoo diha sa natapos nga buhat ni Hesu Cristo (Filipos 2:8); ang kaluwasan walay bayad nga gasa diin walay mabuhat ang katawhan aron maangkon kini (Efeso 2:8 – 9); ug si Hesu Cristo buhi maayo’g kahimtang ug nagalingkod sa tuong kamot sa Dios Amahan bisan karon (Buhat 2:33; Efeso 1:20; Hebreo 1:3), nagapaabot sa takna diin Iyang pagatigomon ang Iyang katawhan ngadto sa Iyang kaugalingon aron magpuyo kauban Niya sa kahangtoran didto sa langit. Ang uban igatambog sa tinuod kaayo nga impiyerno, nahimulag sa Dios sa kahangtoran (Pinadayag 20:15).

Gilimod sa Siyentolohiya ang paglungtad sa Dios sa Biblia, ang langit ug ang impiyerno. Alang sa usa ka siyentolohista, si Hesu Cristo usa lamang ka maayong magtutudlo nga sayop nga gipatay. Ang Siyentolohiya nagkalahi sa bibilikanhong Cristianismo sa tanang mahinungdanong doktrina. Ang pipila sa mga labing mahinungdanong kalahian gilaktod-saysay sa ubos.

Ang Dios: ang Siyentolohiya nagatoo nga adunay kapid-an nga mg adios ug ang ubang mg adios labaw sa ubang mga dios. Ang biblikanhong Cristianismo, sa laing bahin, giila ang usa ug bugtong tinuod ng adios nga nagpadayag sa Iyang kaugalingon ngari kanato diha sa Biblia ug pinaagi ni Hesu Cristo. Kadtong nagatoo Kaniya dili makatoo sa mini nga taghuna sa Dios nga gitudlo sa Siyentolohiya.

Si Hesu Cristo: sama sa ubang mga kulto, ang Siyentolohiya naglimod sa pagka-dios ni Cristo. Imbes nga magbaton ug biblikanhong panglantaw kon kinsa si Cristo ug unsay Iyang nabuhat, ilang gigahin Kaniya ang mga ilhanan sa usa ka ubos nga dios nga nakabaton ug maalamat nga kahimtang sa mga katuigan nga milabay. Ang Biblia tin-aw nga nagtudlo nga si Hesus Dios sa unod ug pinaagi sa Iyang pagpakatawo makahimo Siyang molihok ingon nga sakripisyo alang sa atong mga sala. Pinaagi sa kamatayon ni Cristo ug pagkabanhaw nga makabaton kitag paglaum sa kinabuhing dayon kauban sa Dios (Juan 3:16).

Ang sala: ang Siyentolohiya nagatoo sa kinaugalingong kaayo sa tawo ug nagatudlo nga law-ay ug grabe pa kaayo sa talamayon ang moingon sa tawo nga kinahanglan niyang maghinulsol o kanag siya daotan. Sa laing bahin, ang Biblia nagatudlo nga ang tawo makasasala ug ang bugtong paglaum alang kaniya mao ang pagdawat kang Cristo isip iyang GINOO ug Manluluwas (Roma 623).

Ang Kaluwasan: ang Siyentolohiya nagatoo sa reinkarnasyon ug ang kinaugalingong kaluwasan sa tibuok kinabuhi sa usa ka tawo mao ang kagawasan gikan sa balikbalik nga pagkahimugso ug kamatayon nga nalangkit sa reinkarnasyon. Nagatoo sila nga ang relihiyosong kalihokan sa tanang tinuohan maoy malangkubong paagi ngadto sa kaalam, pagsabot, ug kaluwasan. Sa kasukwahian, ang Biblia nagatudlo nga aduna lamang usa ka dalan sa kaluwasan ug kana pinaagi kang Hesu Cristo. Si Hesus mismo nag-ingon, “Ako mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi, walay tawo nga makaduol sa Amahan gawas kon pinaagi kanako” (Juan 14:6).

Kon itandi ang mga pagpanudlo sa Siyentolohiya sa Biblia, atong makita nga ang duha adunay gamay ra kaayo, kung aduna man ugaling, nga kasusama. Ang Siyentolohiya mogiya lamang pahilayo sa Dios ug sa kinabuhing dayon. Ang Siyentolohiya, samtang usahay nagtakuban sa mga tinuohan niini diha sa Cristohanong pagpanulti, sa katinuoran supak kaayo sa Cristianismo sa tanang kinauyokang pagtoo. Ang Siyentolohiya klaro, ug labing segurado, nga dili Cristohanon.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Ang Siyentolohiya ba Cristohanon o usa ka kulto?
© Copyright Got Questions Ministries