settings icon
share icon
Pangutana

Unsay kalahian tali sa relihiyon ug espiritualidad?

Tubag


Sa dili pa kita maghibalag sa kalahian tali sa relihiyon ug espiritualidad, ato usa’ng ipasabot ang duha ka mga termino. Ang relihiyon mahubit isip “pagtoo sa Dios o sa mga diosdios nga pagasimbahon, kasagarang gipakita diha sa paggawi ug tulumanon” o “bisan unsang espesipikong sistema sa pagtoo, pagsimba, ug uban pa, kasagarang naglakip sa usa ka kalagdaan sa etika.” Ang espiritualidad mahubit isip “kalidad o katinuoran sa pagka espirituhanon, dili-pisikal” o “kasagarang espirituhanong kinaiya nga makita sa panghunahuna, kinabuhi, ug ugan pa; espirituhanong hilig o tono.” Sa paglaktod-saysay niini, ang relihiyon usa ka hugpong sa mga gipangtuohan ug mga tulumanon nga nagpangangkon sa pag-giya sa tawo ngadto sa hustong kalambigitan sa Dios, ug ang espiritwalidad usa ka pagtutok sa mga espirituhanong butang ug sa espirituhanong kalibotan imbes sa pisikal/yutan-ong mga butang.

Ang labing sagad nga sayup nga pagsabot mahitungod sa relihiyon mao nga ang Cristianismo usa lang ka lahi na sad nga relihiyon sama sa Islam, Judaismo, Hinduismo, ug uban pa. makasubo, daghan sa nagaangkon nga mga sumusunod sa Cristianismo nagkinabuhi sa Cristianismo nga daw usa kini ka relihiyon. Alang sa kadaghanan, ang Cristianismo wala nay lain kondili usa ka hugpong sa mga lagda ug mga tulomanon nga kinahanglang himoon sa tawo aron malangit human motaliwan. Dili kana tinuod nga Cristianismo. Ang tinuod nga Cristianismo dili relihiyon; hinuon, usa kini ka pagbaton ug saktong kalambigitan sa Dios agig pagdawat kang Hesu Cristo isip Manluluwas, Mesiyas, diha sa graysa pinaagi sa pagtoo. Tinuod, ang Cristianismo adunay mga “tulomanon” nga pagasundon (sama pananglitan, bunyag ug Balaang Panihapon). Tinuod, ang Cristianismo adunay mga “lagda” nga pagasundon (sama pananglitan, dili mopatay, maghigugmaay, ug uban pa). apan, kini nga mga tulomanon ug mga lagda dili maoy kinauyokan sa Cristianismo. Ang mga tulomanon ug mga lagda sa Cristianismo maoy resulta sa kaluwasan. Sa dihang atong madawat ang kaluwasan pinaagi ni Hesu Cristo, gibunyagan kita isip proklamasyon sa maong pagtoo. Atong gihimo ang Balaang Panihapon isip paghandom sa sakripisyo ni Cristo. Atong gisunod ang mga gitugot ug gidili tungod sa gugma alang sa Dios ug sa utang kabubot-on tungod sa Iyang nahimo.

Ang labing kasagarang sayop nga pagsabot mahitungod sa espiritualidad mao nga adunay daghang mga porma ang espiritualidad, ug ang tanang porma tumbas nga balido. Pagpamalandong diha sa dili kasagarang pisikal nga mga posisyon, pagpakigsulti sa kinaiyahan, pagtinguha pagpakigsulti sa espiritwal nga kalibotan, ug uban pa, daw molabas nga “espirituhanon,” apan kini diay mini nga espiritualidad. Ang tinuod nga espiritualidad mao ang pagbaton sa Balaang Espiritu sa Dios isip resulta sa pagdawat sa kaluwasan pinaagi ni Hesu Cristo. Ang tinuod nga espiritualidad mao ang bunga nga gigama sa Balaang Espiritu diha sa kinabuhi sa taw: gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kamaluluy-on, kamatinud-anon, kalumo, ug pagpugong sa kaugalingon (Galacia 5:22 – 23). Ang espiritualidad mahitungod sa pagkahisama sa Dios, nga espiritu (Juan 4:24) ug sa pagpahiuyon sa atong kinaiya ngadto sa Iyang dagway (Roma 12:1 – 2).

Ang kasusama sa relihiyon ug espiritwalidad mao nga silang duha mahimong mini nga mga pamaagi aron makabaton ug kalambigitan sa Dios. Ang relihiyon hilig sa pagpuli sa tinuod nga kalambigitan sa Dios ngadto sa walay kasingkasing nga pagsunod sa mga tulomanon. Ang espiritwalidad hilig sa pagpuli sa tinuond nga kalambigitan sa Dios ngadto sa paghidugtong sa kalibotan sa espiritu. Ang duha mahimong, sayop nga mga subayonon ngadto sa Dios. Sa samang higayon, ang relihiyon mahimong bililhon sa diwan ga nagtudlo kini ngadto sa katinuoran nga adunay Dios ug kita manubag Kaniya. Ang bugtong tinuod nga bili sa relihiyon mao ang kakayahan niini sa pagtudlo nga kita nahagba ug nagkinahanglan ug usa ka Manluluwas. Ang espiritwalidad mahimong bilihon sa paagi nga gitudlo niini nga ang pisikal nga kalibotan dili ra diha kutob. Ang mga tawo dili lang materyal, apan nagbaton usab ug kalag-espiritu. Adunay espirituhanong kalibotan palibot nato nga angay natong masayran. Ang tinuod nga bili sa espiritualidad mao nga gitudlo niini ang katinuoran nga adunay butang ug pagkasiya nga labaw niining pisikal nga kalibotan diin kinahanglan natong mahidugtong.

Si Hesu Cristo maoy katumanan sa relihiyon ug espiritwalidad. Si Hesus mao ang pagka-Siya kansang kita manubag ug kansang gitudlo sa tinuod nga relihiyon. Si Hesus mao ang pagka-Siya kansang kinahanglan natong mahidugtong ug ang pagka-Siya kansang gitudlo sa tinuod nga espiritwalidad.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsay kalahian tali sa relihiyon ug espiritualidad?
© Copyright Got Questions Ministries