settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang postmilenyalismo?

Tubag


Ang postmilenyalismo usa ka interpretasyon sa Pinadayag capitulo 20 nga gitan-aw ang ikaduhang pagbalik ni Cristo nga mahitabo human sa “milenyo,” usa ka bulawanong panuigon o panahon sa Cristohanong kauswagan ug pagmando. Ang maong termino naglakip sa pipila ka susamang mga panglantaw sa kataposang panahon, ug nagpalahi kini sa premilenyalismo (ang panglantaw nga ang ikaduhang pagbalik ni Cristo mahitabo sa dili pa ang Iyang milenyong gingharian ug mao nga ang milenyong gingharian usa ka literal nga usa ka libo ka tuig nga paghari) ug, ingon man usab, ang amilenyalismo (walay literal nga milenyo).

Ang postmilenyalismo usa ka pagtoo nga mobalik si Cristo human molabay ang pipila ka mga katuigan, apan dili kinahanglan nga literal nga usa ka libo ka tuig. Kadtong nagahupot niini nga panglantaw wala nagahubad saw ala matuman nga propesiya ginamit ang naandan, literal nga pamaagi. nagatuo sila nga ang Pinadayag 20:4 – 6 dili angayng isipon nga literal. Nagatoo sila nga ang “usa ka libo ka tuig” nagpasabot lang ug “taas nga yugto sa panahon.” Dugang pa, ang pangunanggikit “post –“ sa “postmilenyalismo” nagpasabot sa panglantaw nga si Cristo mobalik human nga ang mga Cristohanon (dili si Cristo mismo) makatukod sa gingharian dinhi sa kalibotan.

Kadtong nagahupot sa postmilenyalismo nagatoo nga kining kalibotana magkamaayo – bisan pa nagsukwahi ang tanang pamatuod – ingon nga ang tibuok kalibotan sa kadugayan “ma-Cristohanon.” Human kini mahitabo, mobalik si Cristo. Apan, dili kini ang panglantaw sa kalibotan sa kataposang panahon nga gipresentar sa Kasulatan. Gikan sa balasahon sa Pinadayag, sayon nga makita nga ang kalibotan maanaa sa usa ka makalilisang nga kahimtang nianang umalabot nga panahon. Usa pa, sa Ikaduhang Timoteo 3:1 – 7, gihubit ni Pablo ang kataposang mga adlaw ingon nga “makalilisang nga mga panahon.”

Kadtong nagahupot sa postmilenyalismo migamit ug dili literal nga pamaagi sa paghubad sa wala matuman nga propesiya, sagad nga ginahubad ang matagnaong mga berso sa pasumbingay. Ang problema niini mao nga sa dihang ang normal nga kahulogan sa berso gibiyaan, ang kahulogan niini sa kinatibuk-an mahimong suhetibo (sugpayon). Ang tanang pagka-obhetibo (ugbayon) mahitungod sa kahulogan sa mga pulong mawala. Sa dihang mawala ang kahulogan sa mga pulong, mohunong ang komunikasyon (pagpakighibalag). Apan, dili kini mao ang katuyoan sa Dios alang sa pinulongan ug komunikasyon (pagpakighibalag). Nakigsulti kanato ang Dios pinaagi sa Iyang nasulat nga pulong, inubanan sa obhetivong mga kahulogan sa mga pulong, aron nga ang mga ideay (alinghuna) ug mga panghunahuna maipakigsulti.

Ang usa ka normal, literal nga hubad sa Kasulatan nagasalikwa sa postmilenyalismo ug nagahupot sa usa ka normal nga hubad sa tibuok Kasulatan, lakip na ang wala pa matuman nga propesiya. Aduna kitay gatosan ka mga panig-ingnan sa Kasulatan sa mga propesiya nga nangatuman. Tan-awa pananglitan, ang mga propesiya mahitungod ni Cristo diha sa Daang Tipan. Kadtong mga propesiya literal nga nangatuman. Hunahunaa ang birhen nga paghimugso kang Cristo (Isaias 7:14; Mateo 1:23). Hunahunaa ang Iyang kamatayon alang sa atong mga sala (Isaias 53:4 – 9; Unang Pedro 2:24). Kini nga mga propesiya literal nga nangatuman, ug igo na kana nga hinungdan aron damhon nga padayonon sa Dios sa umalabot sa literal nga pagtuman sa Iyang Pulong. Ang postmilenyalismo napakyas sa paagi nga gihubad niini ang propesiya sa Biblia sa suhetibong pamaagi ug nagahupot nga ang milenyong gingharian pagatukoron sa iglesya, dili ni Cristo mismo.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang postmilenyalismo?
© Copyright Got Questions Ministries