settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang politeismo?

Tubag


Ang politeismo usa ka tinuohan nga adunay daghang mga dios. Kon himay himayon ang pulong, ang “poli” naggikan sa Griyego nga pulong “daghan,” ug “teismo” gikan sa Griyego nga pulong “Diyos.” Ang politeismo lagmit ang nahimong dominante nga teistikong panglantaw sa kasaysayan sa tawo. Ang labing nailhan nga panig-ingnan sa politeismo sa karaang panahon mao ang Griyego/Romano nga mitolohiya (Zeus, Apollo, Aprodite, Poseydon, ug uban pa). ang pinaka-tinaw nga modernong panig-ingnan sa politeismo mao ang Hinduismo, nga adunay lapas 300 ka milyon nga mga dios. Bisan tuod ang Hinduismo, sa kinasuloran, panteistico, nagahupot kin isa mga pagtoo sa daghang mga diyos. Makaikag nga matikdan nga bisan diha sa politeisticong mga tinuohan, usa ka diyos ang kasagarang nagmando labaw sa tanag mga diyos, sama pananglitan, si Zeus sa Griyego/Romano nga mitolohiya ug Brahman sa Hinduismo.

Ang uban nagalantugi nga ang Biblia nagatudlo ug politeismo sa Daang Tipan. Sa tinuod lang, pipila ka mga berso ang nagtumong sa pulong nga “mga diyos” sa dinaghan (Exodo 20:3; Deuteronomio 10”17; 13:2; Salmo 82:6; Daniel 2:47). Ang karaang Israel nakasabot sa hingpit nga aduna lamang usa ka tinuod nga Diyos, apan sa kasagaran wala sila nagakinabuhi sa ilang gituohan nga daw kiini tinuod, mapinadayunon silang nahagba ngadto sa pagsimba’g diosdios ug sa pagsimba sa mga langyaw nga mga diyos. Budsa unsa may atong buhaton niini ug uban pa nga mga berso nga naghisgot sa kapid-an nga mga diyos? Mahinungdanon nga matikdan gna ang Hebreo nga pulong sa Elohim gigamit aron pagtumbok sa usa ka tinuod nga Diyos ug sa mini nga mg adios/diosdios. Nagalihok kin isa hapit managsama sa Inglis nga pulong sa Diyos.

Ang paghulagway sa usa ka butang isip usa ka “dios” wala nagpasabot nga imo ning gituohan nga usa ka diosnong nilalang. Ang kinabag-an sa Kasulatan sa Daang Tipan nga naghisgot sa mg adios nagahisgot sa mini nga mga diyos, kadtong ginaangkon nga mga diyos apan dili tinuod nga diyos. Kini nga taghuna gilakbit saysay sa Ikaduhang Hari 19:18; “Ilang gisalibay ang ilang mga disyo ngadto sa kalayo ug gipang-guba kini, kay kini dili mga diyos apan mga kahoy ug bato laman, nga giumol sa kamot sa mga tawo.” Matikdi ang Salmo 82:6, “Nag-ingon ako, ‘Kamo mga “diyos” kamo tanan mga anak sa Kinahitas-ah.’ Apan mamatay kamo sama sa mga yanong tawo; mangalaglag kamo sama sa ubang pangulo.”

Tin-aw nga nagatudlo ang Biblia batok sa politeismo. Ang Deuteronomio 6:4 nagsulti kanato, “Pamati, O Israel: Ang GINOO nga atong Diyos, ang GINOO usa ra.” Ang Salmo 96:5 nagdeklarar, “Kay ang tanang mga diyos sa mga kanasoran mga diyosdisyo, apan ang GINOO maoy naglalang sa kalangitan.” Ang Santiago 2:19 nag-ingon, “Nagatoo ka nga adunay usa ka Diyos. Maayo! Bisan ang mga demonyo nagatoo niana – ug nagkurog.” Aduna lamang usa ka Diyos. Adunay mini nga mga diyos ug kadtong nagapakaaron-ingnon nga mga diyos, apan aduna lamang usa ka Diyos.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang politeismo?
© Copyright Got Questions Ministries