settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang Pelagianismo?

Tubag


Ang Pelagianismo usa ka dili biblikanhong panudlo diin ang sala ni Adan wala naka-apekto sa umalabot nga mga henerasyon sa katawhan. Sumala sa Pelagianismo, ang sala ni Adan iyaha ra, ug ang kaliwatan ni Adan wala napanunod ang makasasalang kinaiya nga gipanunod ngadto kanila. Direktang gilalang sa Diyos ang matag kalag sa tawo, ug busa ang matag kalag sa tawo magsugod diha sa pagka inosente, gawasnon gikan sa sala. Dili gyud kita daotan, matod pa sa Pelagianhong erehiya; maayo kita sa kinasuloran.

Ang Pelagianismo gipangalan gikan ni Pelagius, usa ka monghe nga nabuhi niandtong kaulahian sa 300 ug sayong 400 A.D. Nagsugod pagpanudlo si Pelagius sa doktrina nga gipangalan kaniya sa paningkamot nga mapasiugda ang balaang pagkinabuhi sa mga Cristohanon. Jsa dihang makasala ang mga tawo, gikapoy na si Pelagius ug paminaw sa pasangil nga “dili nako malikayan. Anaa na gayud sa akong kinaiya ang mohimo ug sayup.” Aron pagsukol sa maong pasangil, gipahimug-atan ni Pelagius ang kagawasan sa tawhanong pagbulot-an, nagtudlo nga ang tanang sala resulta sa usa ka tuyo gna pagpili sa daotan kaysa maayo; ang tanan adunay kakayahan nga gawasnong mopili pagbuhat ug maayo sa tanang panahon. Ug, sanglit walay orihinal nga sala o napanunod nga makasasalang kinaiya, nan dili nato mabasol si Adan. Gilalang kita sa Diyos nga maayo, busa walay makapasangil sa pagpakasala. Kung wala ka nagakinabuhi sa balaanong kinabuhi, tungod kay wala ka naningkamot.

Ang pelagianismo nagsukwahi sa Biblia sa daghang mga dapit sa Biblia. ang Roma 5 lig-on nga naglantugi nga ang sala ni Adan walay epekto kanato:

• “Ang sala nakasulod sa kalibotan pinaagi sa usa ka tawo, ug ang kamatayon pinaagi sa sala, ug niining paagiha ang kamatayon miabot sa tanang tawo, tungod kay ang tanan nakasala” (bersikulo 12).
• “Daghan ang namatay pinaagi sa kalapasan sa usa ka tawo” (bersikulo 16)
• “Pinaagi sa kalapasan sa usa ka tawo, ang kamatayon naghari pinaagi anang usa ka tawo” (bersikulo 17).
• “Ang usa ka kalapasan misangpot sa pagkahinukman sa tanang tawo” (bersikulo 18).
• “Pinaagi sa pagkamasinupakon sa usa ka tawo daghan ang nahimong makasasala” (bersikulo 19).

Dugang pa, gisultian kita sa Biblia ng akita makasasala gikan sa takna sa atong pagpanamkon (Salmo 51:5). Ang tanang tawo namatay isip resulta sa sala (Ezekiel 18:20; Roma 6:23).

Samtang ang Pelagianismo nagaingon nga ang tawo wala nahibugso inubanan sa kinaiyanhong hilig sa sala, sukwahi ang giingon sa Biblia (Roma 3:10 – 18). Si bisan kinsa nga nagpadako ug kabataan makapamatuod sa katinuoran nga ang mga masuso dili kinahanglan tudloan unsaon pagpakasala; sa kasukwahi, kinahanglan silang mabinantayon ug makanunayong tudloan unsaon paglikay sa sala ug paggawi nga maalamon, buotanon, ug matarong.

Ang nagpahiping sayop sa Pelagianismo mao ang pagsandig niini sa tawhanong kagawasan ug kabubot-on inay sa grasya sa Diyos. Sa pagsulti nga kitang tanang nagbaton sa usa ka kinaiyahang gahom pagpili sa pagkabalaan alang sa atong kaugalingon, gihimo ni Pelagius ang grasya sa Diyos nga walay epekto. Ang Biblia nag-ingon nga, sa wala pa kita giluwas sa grasya sa Diyos, “patay” kita sa atong mga kasal-anan (Efeso 2:1); ang Pelagianismo nagaingon nga dili man ing-ana ka seryoso ang kahimtang. Makapili kita pagsunod sa mga mando sa Diyos, ug, kon masayran lang nato ang atong tinuod nga kinaiyahan, mapahimuot nato ang Diyos ug maluwas ang atong kaugalingon.

Si Pelagius ug ang iyang mini nga doktrina gipakigbatok ni Agustin ug gikondenar sa Konseho sa Cartago niadtong A.D. 418, sa samang tuig nga gipalagpot si Pelagius. Apan, ang doktrina wala mawagtang, ug kinahanglang ipalagpot na usab sa Konseho sa Efeso (431) ug sa mosunod pang mga konseho sa iglesya. Ang Pelagianismo nagpabilin hangtod karon ug mobutho sa bisan unsang panudlo nga nagainngon nga ang pagsunod ni Cristo usa ka pagpili nga atong ginahimo gawas sa gamhanang pagpanghilabot sa grasya sa Diyos. Sa bisan unsang katuigan ug bisan unsang porma, ang Pelagianismo dili biblikanhon ug angay nga isalikway.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang Pelagianismo?
© Copyright Got Questions Ministries