settings icon
share icon
Pangutana

Unsay buot pasabot sa pagpasidungog sa amahan ug inahan?

Tubag


Ang pagpasidungog sa imong amahan ug inahan mao ang pagkamatinahuron sa pulong ug sa buhat ug pagbaton ug kinasulorang kinaiya sa pagtamod alang sa ilang katungdanan. Ang Griyegong pulong alang sa dungog nagpasabot ug “pagtahod, ipaka-bahandi, ug ipaka-bilihon.” Ang dungog maoy paghatag ug pagtahod dili lamang sa nahimo apan ingon man sa ranggo. Sama pananglitan, ang ubang mga Amerikano mahimong mosupak sa mga desisyon sa Presidente, apan kinahanglan nga ila gihapon tahuron ang iyang posisyon isip pangulo sa ilang nasod. Sa gihapon, ang mga anak sa tanang pangedaron kinahanglan nga pasidunggan ang ilang mga ginikanan, dili igsapayan kon ang ilang mga ginikanan “angayan” ba o dili sa among dungog.

Giawhag kita sa Dios nga pasidunggan ang amahan ug inahan. Gihatagan Niyag bili ang pagpasidungog sa mga ginikanan sa punto nga naapil kin isa Napulo ka mga Sugo (Exodo 20:12) ug usab sa Bag-ong Tipan: “Mga anak, tumana ang inyong mga ginikanan diha sa GINOO, kay kini mao ang husto. Pasidunggi ang inyong amahan ug inahan nga maoy unang mando nga adunay saad, aron mahimong maayo alang kaninyo, ug aron magpuyo kamog dugay sa kalibotan” (Efeso 6:1 – 3). Ang pagpasidungog sa mga ginikanan maoy bugtong mando sa Kasulatan nga nagsaad ug taas nga kinabuhi isip ganti. Kadtong nagpasidungog sa ilang mga ginikanan mga bulahan (Jeremias 35:18 – 19). Sa kalainan, kadtong adunay “mahilayong hunahuna” ug kadtong nagapakita ug pagka dili-diosnon sa kataposang mga adlaw gihulagway pinaagi sa pagka dili-masinugtanon ngadto sa mga ginikanan (Roma 1:30; Ikaduhang Timoteo 3:2).

Si Salomon, ang labing maalamong tawo, giawhag ang mga kabataan pagtahod sa ilang mga ginikanan (Panultihon 1:8; 13:1; 30:17). Bisan dili na kita direktang nailalom sa ilang kagamhan, dili nato mahimong malabwan ang mando sa Dios sa pagpasidungog sa atong mga ginikanan. Bisan si Hesus, ang Anak sa Dios, nagpailalom sa Iyang kaugalingon sa Iyang yutan-ong mga ginikanan (Lucas 2:51) ug sa Iyang langitnong Amahan (Mateo 26:39). Isip gisunod ang panig-ingnan ni Hesus, angay natong tagdon ang atong mga ginikanan sa paagi nga atong tagdon sa matinahuron ang atong langitnong Amahan (Hebreo 12:9; Malaquias 1:6).

Tin-aw, nga gisugo kita sa pagpasidungog sa atong mga ginikanan, apan unsaon? Pasidunggi sila pinaagi sa mga lihok ug kinaiya (Marcos 7:6). Pasidunggi ang ilang wala malitok ug nalitok nga mga pangandoy. “Ang usa ka maalamong anak mamati sa mga panugon sa iyang amahan, apan ang usa ka yagayagaon dili mamati sa pagbadlong” (Panultihon 13:1). Sa Mateo 15:3 – 9, gipahinumdoman ni Hesus ang mga Pariseo sa mando sa Dios sa pagpasidungog sa ilang amahan ug inahan. Nagatuman sila sa letra sa balaod, apan gidugang nila ang ilang kaugalingong mga tradisyon nga maoy naglapas niini. Samtang ilang gipasidunggan ang ilang mga ginikanan sa pulong, ang ilang mga binuhatan nagpamatuod sa ilang tinuod nga motibo. Ang pagpasidungog labaw pa sa pagpanulti. Ang pulong nga “dungog” niini nga berso usa ka punglihok ug, sa ingon, nangayo ug husto nga lihok.

Angay natong pasidunggan ang atong mga ginikanan sa samang paagi nga naningkamot kita paghimaya sa Dios – sa atong mga hunahuna, mga pulong, ug mga buhat. Alang sa usa ka batang anak, ang pagtuman sa mga ginikanan gikaluhaan sa pagpasidungog kanila. Naglakip niini ang pagpaminaw, pagpamati, ug pagpailalom sa ilang kagamhan. Human mahamtong ang mga anak, ang pagkamatinumanon nga ilang nakat-onan sa pagkabata makatabang kanila ug maayo sa pagpasidungog sa ubang mga panggamhanan sama sa gobyerno, pulis, ug mga empleyado.

Ang dungog manganak ug dungog. Ang Dios dili mopasidungog niadtong dili motuman sa Iyang mando sa pagpasidungog sa ilang mga ginikanan. Kung atong gipangandoy nga mahimuot ang Dios ug mahimong bulahan, kinahanglan natong pasidunggan ang atong mga ginikanan. Apan ang pasidungog maoy seguradong dalan alang sa atong katuyoan sa kinabuhi – ang paghimaya sa Dios. “Mga anak, tumana ang inyong mga ginikanan sa tanang butang, kay kini makapahimuot sa GINOO” (Colosas 3:20).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsay buot pasabot sa pagpasidungog sa amahan ug inahan?
© Copyright Got Questions Ministries