settings icon
share icon
Pangutana

Unsay giingon sa Bibliya bahin sa mga dinosaur? Aduna bay dinosaur diha sa Bibliya?

Tubag


Ang pagtugyan alang sa pagsagop mahimong usa ka mahigugmaong alternatibo alang sa mga ginikanan nga lagmit, sa managlahing mga hinungdan, dili makaamuma sa ilang kaugalingong mga anak. Mahimo usab kining tubag sa pag-ampo alang sa daghang mga magtiayon nga dili makabaton ug anak sa ilang kaugalingon. Ang pagsagop, alang sa uban, usa ka bokasyon aron ipasanay ang ilang impluwensya ingong nga mga ginikanan pinaagi sa pagpakaylap sa ilang panimalay uban sa mga anak nga dili gikan sa ilaha. Ang pagsagop gihisgotan nga paborable sa tibuok Kasulatan.

Ang balasahon sa Exodo nag-asoy sa sugilanon sa usa ka Hebreo nga babaye nga ginganlag Jokebed nga nanganak ug usa ka batang lalaki sa panahon nga ang Paraon nagmando nga pamatyon ang tanang mga lalaki nga masuso nga Hebreo (Exodo 1:15 – 22). Gikuha ni Jokebed ang bukag, gihimong dili mabasa, ug gipaanod ang bata sa suba sulod sa bukag. Usa sa mga anak nga babaye ni Paraon nakit-an ang bukag ug gikuha ang bata. Gisagop niya ang bata pasulod sa harianong panimalay ug gihatagan siyag pangalan nga Moises. Nahimo siyang matinud-anon ug bulahang sulogoon sa Dios (Exodo 2:1 – 10).

Sa balasahon sa Esther, usa ka maanyag nga batan-ong babaye nga ginganlag Esther, nga gisagop sa iyang ig-agaw human mamatay ang iyang mga ginikanan, nahimong Rayna, ug gigamit sa Dios aron mohatod sa kaluwasan ngadto sa mga katawhan nga Judio. Sa Bag-ong Tipan, gipanamkon si Hesu Cristo pinaagi sa Balaang Espiritu imbes pinaagi sa binhi sa usa ka lalaki (Mateo 1:18). “Gisagop” Siya ug gipadako sab ana sa Iyang inahan, nga si Jose, nga gidawat si Hesus nga sama sa iyang kaugalingong anak.

Sa dihang atong gihatag ang atong mga kasingkasing kang Cristo, mosalig ug motuo Kaniya lamang alang sa kaluwasan, miingon ang Dios nga nahimo kitang kabahin sa Iyang panimalay – dili pinaagi sa kinaiyanhong proseso sa tawhanong pagpanamkon, apan pinaagi sa pagsagop. “Kay wala ninyo madawat ang espiritu nga nakapahimo kaninyong ulipan na usab sa kahadlok, apan nadawat ninyo ang Espiritu sa pagka-anak (pagka-sinagop). Ug pinaagi kaniya motuaw kita, ‘Abba, Amahan’” (Roma 8:15). Sa samang higayon, ang pagdala sa usa ka tawo sulod sa usa ka panimalay agig pagsagop gihimo agig pagpili ug gikan sa gugma. “Ang iyang kanunay dili mausab nga laraw mao ang pagsagop kanato ngadto sa Iyang kaugalingong panimalay agig pagdala kanato ngadto Kaniya pinaagi kang Hesu Cristo. Ug kini naghatag Kaniya’g dakong kalipay” (Efeso 1:5). Sa dihang gisagop sa Dios kadtong midawat ni Cristo isip Manluluwas padulod sa Iyang espirituhanong panimalay, busa ato usab hunahunaon nga mainampoon sa pagsagop ug mga kabataan pasulod sa atong kaugalingong pisikal nga mga panimalay.

Klaro nga ang pagsagop – sa pisikal nga pisikal nga diwa ug espirituhanong diwa – gipakita nga paborable diha sa Kasulatan. Ang nagsagop ingon man ang gisagop lunlon nakadawat sa pagkadakong panalangin, usa ka kahigayonan nga gipanag-ingnan sa atong pagkasinagop ngadto sa panimalay sa Dios.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsay giingon sa Bibliya bahin sa mga dinosaur? Aduna bay dinosaur diha sa Bibliya?
© Copyright Got Questions Ministries