settings icon
share icon
Pangutana

Unsay kahulogan sa paglakaw diha sa Espiritu?

Tubag


Ang mga magtotoo adunay pagpamuy-an sa Espiritu ni Kristo, ang Tighupay nga naggumikan sa Amahan (Juan 15:26). Ang Balaang Espiritu nagatabang sa mga magtotoo sa pag-ampo (Judas 1:20) ug “nagapangaliya alang sa katawhan sa Dios subay sa kabubot-on sa Dios” (Roma 8:27). Iya usab giyahan ang magtotoo ngadto sa pagkamatarung (Galacia 5:16 – 18) ug nagagama ug bunga niadtong nagatugyan Kaniya (Galacia 5:22 – 23). Ang mga magtotoo angayng mopailalom sa kabubot-on sa Dios ug mulakaw diha sa Espiritu.

Ang “paglakaw” sa Biblia sagad usa ka sumbingay alang sa madapatong inadlaw nga pagkinabuhi. Ang Kristohanong kinabuhi usa ka panaw, ug angay kitang molakaw niini – angay kitang mohimo ug mapinadayonong pinangunahang paglambo. Ang biblikanhong sumbanan alang sa tanang mga magtotoo mao nga sila molakaw diha sa Espiritu: “Kon magkinabuhi kita diha sa Espiritu, angay usab kitang molakaw diha sa Espiritu” (Galacia 5:25, KJV; cf. Roma 8:14). Sa laing pagkasulti, gihatagan kitag kinabuhi sa Espiritu diha sa bag-ong pagkatawo (Juan 3:6), ug angay kitang magpadayon nga magkinabuhi, matag adlaw, diha sa Espiritu.

Ang paglakaw diha sa Espiritu nagpasabut nga magpailalom kita sa Iyang mando, sundon nato ang Iyang pagpangulo, ug atong tugotan Siyan nga ibutang ang Iyang kabuyohan ngari kanato. Ang paglakaw diha sa Espiritu maoy tugbang sa pagpakigbatok Kaniya o pagpasubo Kaniya (Efeso 4:30).

Ang Galacia 5 nagsusi sa buhat sa Balaang Espiritu sa magtotoo. Ang konteksto (kinatibuk-ang kahulogan) mao ang pagkagawasnon gikan sa Balaod ni Moises (Galacia 5:1). Kadtong nagalakaw diha sa Espiritu “sa dakung tinguha nagapaabot agig pagsalig sa pagkamatarong nga atung gilaoman” (bersikulo 5) ug gawasanon gikan sa Balaod (bersikulo 18). Labot pa, kadtong nagalakaw diha sa Espiritu “dili pagatagbawon ang mga pangadoy sa unod” (bersikulo 16). Ang unod – maoy atong napukan nga kinaiyahan ilalom sa gahom sa sala – anaa sa laktod nga kasumpakian sa Espiritu (bersikulo 17). Sa dihang ang unod maoy mangulo, tataw ang sangpotanan (mga bersikkulo 19 – 21). Apan sa dihang ang Espiritu maoy mangulo, magbunga Siyag diosnon nga mga hiyas sulod nato, gawas sa mga panaway sa Balaod (mga bersikulo 22 – 23). Ang mga magtotoo “gikalansang ang unod uban sa mga halawom nga pagbati ug pangandoy” (bersikulo 24), ug karon molakaw kita diha sa Espiritu (bersikulo 25).

Kadtong nagalakaw sa Espiritu nahiusa diha Niya ug mga tigdala sa bunga nga ginapamunga sa Espiritu. Busa, kadtong nagalakaw diha sa Espiritu nagalakaw sa gugma – nagakinabuhi sila diha sa gugma alang sa Dios ug sa ilang isigkatawo. Kadtong nagalakaw diha sa Espiritu nagalakaw sa kalipay – ilang ginapasundayag ang kalipay sa mga butang nga nahimo sa Dios, sa padayon pang ginahimo sa Dios, ug sa pagahimoon pa sa Dios. Kadtong nagalakaw sa Espiritu nagalakaw sa kalinaw – nagakinabuhi silang gawasnon sa kabalaka ug nagadumili sa kabalaka (Filipos 4:26)/ kadtong nagalakaw diha sa Espiritu nagalakaw sa pagpailub – nailhan sila nga “mainantoson” ug dili daling masuko. Kadtong nagalakaw diha sa Espiritu nagalakaw sa pagkamaluloty – nagapakita silage malumo nga kabalaka alang sa panginahanglanon sa uban. Kadtong nagalakaw diha sa Espiritu nagalakaw sa pagkamaayo – ang ilang mga lihok ginapanaminan ang kaligdong ug kabalaan. Kadtong nagalakaw diha sa Espiritu nagalakaw sa pagkamaunongon – malahutayon sila sa ilang pagsalig sa Dios ug sa Iyang Pulong. Kadtong nagalakaw diha sa Espiritu nagalakaw sa pagkabuotan – ang ilang mga kinabuhi timaan sa pagkamapainubsanon, grasya, ug pagkamapasalamaton sa Dios. Kadtong nagalakaw diha sa Espiritu nagalakaw sa pagpugong sa kaugalingon – ilang ginapakita ang kasarang, pagpugong ug ang abilidad pagsultig “dili” sa unod.

Kadtong nagalakaw diha sa Espiritu nagasalig sa Balaang Espiritu paggiya kanila sa hunahuna, pamulong, ug pagpanglihok (Roma 6:11 – 14). Nagapakita silage inadlaw, matag takna nga kabalaan, sama sa gihimo ni Hesus sa dihang “puno sa Balaang Espiritu, (Iyang) gibiyaan ang Jordan ug gidala sa Espiritu ngadto sa kamingawan” aron pagatintalon (Lukas 4:1).

Ang paglakaw diha sa Espiritu mao ang pagkapuno sa Espiritu, ug ang pipila nga sangpotanan sa kapun-an sa Espiritu mao ang pagkamapasalamaton, pag-awit, ug kalipay (Efeso 5:18 – 20; Colosas 3:16). Kadtong nagalakaw sa Espiritu nagasunod sa giya sa Espiritu. Ilang “gitugot nga magpuyo ang pulong ni Kristo kanila sa madagayaon” (Colosas 3:16 ESV), ug ang Espiritu nagagamit sa Pulong sa Dios “alang sa pagpanudlo, pagsaway, pagtul-id ug pagbansay diha sa pagkamatarong” (Ikaduhang Timoteo 3:16). Ang ilang tibuok pagkinabuhi ilang gikinabuhi sumala sa panulondon sa Maayong Balita, sa dihang gipalihok sila sa Espiritu ngadto sa pagkamasinulondon. Sa dihang maglakaw kita diha sa Espiritu, atong hikaplagan nga ang mga makasasalang kahinam sa unod wala nay kagamhan ngari kanato.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsay kahulogan sa paglakaw diha sa Espiritu?
© Copyright Got Questions Ministries