settings icon
share icon
Pangutana

Giunsa sa Dios pagapud-apud sa mga espirituhanong gasa? Mohatag ba ang Dios sa espirituhanong gasa nga akong gipangayo?

Tubag


Ang Roma 12:3 – 8 ug ang Unang Corinto kapitulo 12 mipatin-aw nga ang matag Kristohanon gihatagan ug mga espirituhanong mga gasa sumala sa pagpili sa GINOO. Ang mga espirituhanong gasa gihatag alang sa pagpalig-on sa lawas ni Kristo (Unang Corinto 12:7, 14:12). Ang tukmang pagkatunong sa takna sa pagpanghatag niining mga gasa wala mahisgotan sa tino. Ang kadaghanan nagdahum nga ang mga espirituhanong gasa ginahatag sa takna sa espirituhanong pagkahimugso (ang takna sa pagkaluwas). Apan, adunay pipila ka mga bersikulo mahimong nagpakita nga ang Dios nagahatag usab sa mga espirituhanong gasa sa ulahi. Ang Unang Timoteo 4:14 ug ang Ikaduhang Timoteo 1:6 lunlon nagtumong ngadto sa gasa nga nadawat ni Timoteo sa panahon sa iyang ordinasyon “agig propesiya.” Kini lagmit nagpaila nga ang usa sa mga ansyano panahon sa ordinasyon ni Timoteo naghisgot mahitungod sa usa ka espirituhanong gasa nga mabatonan ni Timoteo aron mohatag ug kahimoan sa iyang umalabot nga pagpangalagdan.

Gisultihan usab kita sa Unang Corinto 12:28 – 31 ug sa Unang Corinto 14:12 – 13 nga ang Dios (dili kita) maoy mopili sa mga gasa. Kini nga mga berso nagpakita usab nga dili tanan makabaton ug usa ka partikyular nga gasa. Gisultihan ni Pablo ang mga magtotoo sa Corinto nga kung ilang pangandoyon o tinguhaon ang mga espirituhanong gasa, angay silang maninguha sa mga labing makapalig-on nga mga gasa, sama sa pag-propesiya (paghatag mensahe sa Pulong sa Dios alang sa pagpatubo sa kaubanan). Karon, nganong moingon pa si Pablo kanila sa pagpangadoy pa gayod sa “mas dako” nga mga gasa kung gihatagan na silang tanan daan sa mga angay nga ihatag kanila, ug sa ingon wala nay higayon pa sa pagbaton niining mga mas dakung gasa? Makahunahuna ang usa ka tawo nga bisan sa dihang si Salomon nangayo ug kaalam gikan sa Dios aron mahimong maayong pangulo ngadto sa katawhan sa Dios, sa ingon ang Dios mohatag kanato niadtong mga gasa nga atong gikinahanglan aron mas makahatag pa ug dakong kaayohan sa Iyang Iglesya.

Sa gikaingon na, nagpabilin nga kining mga gasa giapod-apod sumala sa pagpili sa Dios, dili sa atoa. Kung ang matag-usa sa taga Corinto hugot nga nangandoy sa usa ka gasa, sama sa pagpropesiya, dili ihatag sa Dios ang maong gasa sa tanan tungod lamang kay hugtanon ni nilang gipangandoy. Kung himoon Niya kini, kinsa pa man ang mangalagad sa uban pang mga gimbuhaton diha sa lawas ni Kristo?

Adunay usa ka butang nga hilabihan ka tin-aw – ang mando sa Dios maoy pagpaarang sa Dios. Kung mandoan kita sa Dios paghimo sa usa ka butang (sama sa pagsaksi, paghigugma sa dili angay higugmaon, paghimong disipulo sa kanasoran, ug uban pa), hatagan kita Niya ug katakos aron mahimo kini. Ang uban dili ingon ka ginasahan sa pagpangabig sama sa uban, apan gimandoan sa Dios ang tanang Kristohanon sa pagsaksi ug paghimo ug disipulo (Mateo 28:18 – 20); Mga Buhat 1:8). Gitawag kita sa pagpangabig sa maanaa o wala kitay espirituhanong gasa sa pagpangabig. Ang mapaninguhaong Kristohanon nga nagalimbasog pagkat-on sa Pulong ug pagpalambo sa iyang kabatid sa pagpanudlo mahimong mas maayo nga pagtutudlo kay sa tawo nga adunay espirituhanong gasa sa pagpanudlo, apan gipasagdan ang maong gasa.

Ang mga espirituhanong gasa gihatag ba kanato sa dihang gidawat nato si Kristo, o giugmad ba kini pinaagi sa atong paglakaw kuyog sa Dios? Ang tubag pareho. Kasagaran, ang mga espirituhanong gasa gihatag panahon sa pagkaluwas, apan angay usab nga ugmaron pinaagi sa espirituhanong pagtubo. Ang usa ka pangandoy ba sa imong kasingkasing mahimong sundan ug palamboon ngadto sa imong espirituhanong gasa? Mahimo bang mangita ka sa mga espirituhanong gasa? Ang Unang Corinto 12:31 daw nagpakita nga kini mahimo: “kinasingkasing nga pangandoyon nga labing maayong mga gasa.” Mahimo kang mangayo ug usa ka espirituhanong gasa gikan sa Dios ug masiboton nga sundan kini agig pagpangitag paagi pagpalambo niana nga dapit. Ang Dios walay kataposan ang kaalam, ang sayod Siya kon unsa nga mga gasa nga mahimo kang labing mabungahon sa Iyang gingharian.

Bisan unsa pa kita ka ginasahan sa usa ka gasa o sa lain pang gasa, gitawag kita pagpalambo sa pipila ka mga dapit nga nahisgotan sa talaan sa mga espirituhanong gasa: mag-maabiabihon, pagpakitag buhat sa kalooy, pag-alagad sa usa’g-usa, pagpangabig, ug uban pa. Sa dihang atong alagaran ang Dios diha sa gugma sa katuyoan sa pagtukod sa uban alang sa Iyang himaya, Iyang ipadangat ang himaya sa Iyang ngalan, patuboon ang Iyang iglesya, ug gantihan kita (Unang Corinto 3:5 – 8, 12:31 – 14:1). Misaad ang Dios nga sa dihang himoon nato Siya nga atong kangaya, Iyang ihatag ug mga pangandoy sa atong kasingkasing (Salmo 37:4 – 5). Maapil gayod ang pagpangandam kanato aron pag-alagad Kaniya sa paagi nga modala kanato ug katuyoan ug katagbawan.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Giunsa sa Dios pagapud-apud sa mga espirituhanong gasa? Mohatag ba ang Dios sa espirituhanong gasa nga akong gipangayo?
© Copyright Got Questions Ministries