settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang pag-ampo sa laing pinulongan? Ang pag-ampo ba sa laing pinulongan usa ka pinulongan sa pag-ampo tali sa magtotoo ug sa Dios?

Tubag


Isip nagpaluyong kabutang, palihug basaa ang among artikulo mahitungod sa gasa sa pagsultig laing pinulongan. Adunay upa nga pangunang mga berso sa Kasulatan nga nakutlo ingon nga pamatuod alang sa pag-ampo sa laing mga pinulongan: Roma 8:26; Unang Corinto 14:4 – 17; Efeso 6:18; ug Judas bersikulo 20. Ang Efeso 6:18 ug ang Judas 20 naghisgot sa “pag-ampo diha sa Espiritu.” Apan, ang pagsultig laing pinulongan ingon nga usa ka lenggwahe sa pag-ampo lagmit dili hubad sa “pag-ampo siha sa Espiritu.”

Ang nahabilin mao ang Unang Corinto 14:4 – 17 ilabi na ang bersikulo 14: “Kay kung mag-ampo ako sa laing pinulongan, ang akong espiritu nag-ampo, apan ang akong hunahuna wala nagmabungahon.” Ang Unang Corinto 4:14 tin-aw nga naghisgot sa “pag-ampo sa laing pinulongan.” Unsa may buot pasabot ani? Una, ang pagtuon sa konteksto hilabihan ka bililhon. Ang Unang Corinto kapitulo 14 una sa tanan usa ka katandian/kalahian sa gasa sa pagsultig mga laing pinulongan ug sa gasa sa propesiya. Ang mga bersikulo 2 – 5 nagpatin-aw nga ang panglantaw ni Pablo sa propesiay ingon nga gasa labaw sa pagsultig laing mga pinulongan.

Ang Mga Buhat kapitulo 2 naghulagway sa unang panghitabo sa gasa sa pagsultig laing mga pinulongan. Sa adlaw sa Pentekostes, ang mga apostoles nagsultig laing mga pinulongan. Ang Mga Buhat kapitulo 2 nagpatin-aw nga ang mga apostoles nagsultig sinultihan sa tawo (Mga Buhat 2:6 – 8). Ang pulong nga gihubad ug “mga pinulongan” sa Mga Buhat kapitulo 2 ug Unang Corinto kapitulo 14 mao ang glossa nga nagpasabot nga “lenggwahe.” Usa kini ka pulong diin atong nakuha ang modernong Ingles nga pulong nga “glossary.” Ang pagsultig laing mga pinulongan usa ka kakayahan pagsulti sa pinulongan nga wala mahibaloi sa nagsulti, aron mapahibalo ang ebanghelyo ngadto sa tawo nga nagasulti niana nga lenggwahe. Sa dapit nga managlahing kultura sa Corinto, ang gasta sa pagsultig laing mga pinulongan daw labi ka bililhon ug inila. Ang mga magtotoo sa Corinto nakahimo sa mas maayo nga pagpakigsulti sa ebanghelyo ug sa Pulong sa Dios tungod sa gasa sa pagsultig laing mga pinulongan. Apan, gipatin-aw pag-ayo ni Pablo nga bisan sa paggamit sa laing mga pinulongan, kinahanglan kini nga hubaron o “ipasabot” (Unang Corinto 14:13, 27). Ang usa ka magtotoo sa Corinto mahimong magsultig laing pinulongan, magsangyaw sa kamatuoran sa Dios sa usa ka tawo nga nagsulti niana nga pinulongan, unya ang maong magtotoo, o laing magtotoo sa iglesya, mohubad unsay gisulti arong nga ang tibuok katigoman makasabot unsay gisulti.

Busa, unsa man, ang pag-ampo sa laing pinulongan, ug unsay kalahian niini sa pagsulting laing mga pinulongan? Ang Unang Corinto 14:13 – 17 nagpakita nga ang pag-ampo sa laing pinulongan angay usab nga hubaron. Isip resulta, ang pag-ampo sa laing mga pinulongan daw usa ka paghalad ug usa ka pag-ampo ngadto sa Dios. Kini nga pag-ampo makapangalagad sa tawo nga nagsulti sa maong lenggwahe, apan kinahanglan usab hubaron aron nga ang tibuok pundok mamalig-on.

Kini nga interpretasyon wala nagauyon niadtong nagatoo nga ang pag-ampo sa laing mga pinulongan usa ka lenggwahe sa pag-ampo. Kini nga puli nga pagsabot masumada sa mosunod: ang pag-ampo sa laing mga pinulongan usa ka kinaugalingon nga lenggwahe sa pag-ampo tali sa usa ka magtotoo ug sa Dios (Unang Corinto 13:1) nga ginagamit sa usa ka magtotoo aron pagpalig-on sa iyang kaugalingon (Unang Corinto 14:4). Kini nga interpretasyon dili biblikanhon sa mosunod nga mga hinungdan: 1) Unsaon man pagkahimong pribado nga pag-ampo ang pag-ampo sa laing mga pinulongan kung kini kinahanglan pang hubaron (Unang Corinto 14:13 – 17)? 2) Unsaon man nga mahimong makapalig-on sa kaugalingon ang pag-ampo sa laing mga pinulongan samtang ang Kasulatan nag-inogn nga ang espirituhanong mga gasa alang sa pagpalig-on sa iglesya, dili sa kaugalingon (Unang Corinto 12:7)? 3) Unsaon man nahimong pribado nga lenggwahe sa pag-ampo ang pag-ampo sa laing mga pinulongan kung ang gasa sa laing mga pinulongan usa ka “timailhan ngadto sa mga dili magtotoo” (Unang Corinto 14:22)? 4) Ang Biblia nagpatin-aw nga dili tanan nakabaton sa gasa sa laing mga pinulongan (Unang Corinto 12:11, 28 – 30). Unsaon man nga mahimong pagpalig-on sa kaugalingon ang pagsultig laing mga pinulongan kung dili tanang magtotoo makabaton niini? Dili ba kitang tanan nagkinahanglan sa pagpalig-on?

Ang uban gisabot nga ang pag-ampo sa laing mga pinulongan usa ka “tinagong kodigo nga lenggwahe” nga nagpugong kang Satanas ug sa iyang mga demonyo nga masabtan ang atung mga pag-ampo ug sa ingon makakuha ug bentaha ngari kanato. Kini nga interpretasyon dili biblikanhon sa mosunod nga mga hinungdan: 1) Ang Bag-ong Tipan makanunayong naghulagway sa pagsultig laing mga pinulongan ingon nga lenggwahe sa tawo, ug si Satanas ug ang iyang mga demonyo labaw pang makasabot sa mga lenggwahe sa tawo. 2) Ang Biblia nagtala sa di-maihap nga mga magtotoo nga nag-ampo sa ilang kaugalingon sinultihan, sa makusog, nga wala nagbali kang Satanas nga mapugngan ang maong pag-ampo. Bisan pa ug si Satanas ug/o ang iyang mga demonyo makadungog ug makasabot sa mga pag-ampo nga atong ginaampo, wala gayud silay gahum pagpugong sa Dios sa pagtubag sa mga pag-ampo sumala sa Iyang kabubut-on. Sayud kita nga ang Dios mamati sa atong mga pag-ampo, ug ang maong katinuoran nakapahimong walay hinungdan bisan pa kon si Satanas ug ang iyang mga demonyo makadungog ug makasabot sa atong mga pag-ampo.

Busa, unsa man ang atong ikasulti, mahitungod sa daghang mga Kristohanon nga nakasinatig pag-ampo sa laing mga pinulongan ug hikaplagan nga kini hilabihan nga makapalig-on sa kaugalingon? Una, kinahanglan natong ipasikad ang atong pagtoo ug pagbansay diha sa Kasulatan, dili sa kasinatian. Kinahanglan natong tan-awon ang atong mga kasinatian pinasikad sa Kasulatan, dili hubaron ang Kasulatan pinasikad sa atong mga kasinatian. Ikaduha, daghang mga kulto ug mga relihiyon sa kalibutan nagataho usab sa mga panghitabo sa pagsultig laing mga pinulongan/pag-ampo sa laing mga pinulongan. Klaro kaayo nga ang Balaang Espiritu wala gigasahan kining mga dili magtotoo nga tawo. Busa, daw nagpakita nga ang mga demonyo makahimo pagpeke sa gasa sa pagsultig laing mga pinulongan. Kini angay nga makapahimo nato pagtandi sa labing mabinantayon sa atong mga kasinatian uban sa Kasulatan. Ikatulo, ang mga pagtoon nagpakita giunsa nga ang pagsulti/pag-ampo sa laing mga pinulongan mahimong makat-onan nga gawi. Pinaagi sa pagpaminaw ug pagbantay sa uban nga nagasultig laing mga pinulongan, ang usa ka tawo makakat-on sa pamaagi, bisan dili tuyoon. Mao kini ang labing duol hinungdan alang sa kadaghanang higayon sa pagsulti/pag-ampo sa laing mga pinulongan sa mga Kristohanon. Ikaupat, ang pagbati sa “kinaugalingon nga paglig-on” natural lamang. Ang lawas sa tawo mogama ug adrenaline ug endorphins sa dihang makasinati kini ug bag-ong butang, kulbahinam, emosyonal, ug/o nahilayo sa makatarunganon nga hunahuna.

Ang pag-ampo sa laing mga pinulongan usa ka labing segurado nga hilisgotan diin ang mga Kristohanon mahimong mouyon sa pagsupak nga matinahuron ug mahigugmaon. Ang pag-ampo sa laing mga pinulongan dili makatino sa kaluwasan. Ang pag-ampo sa laing mga pinulongan dili maoy makapalahi sa hamtong nga Kristohanon gikan sa dili hamtong nga Kristohanon. Maaduna man o walay pag-ampo sa laing mga pinulongan ingong nga kinaugalingon nga lenggwahe sa pag-ampo dili sukaranan sa Kristohanong pagtoo. Busa, samtang nagatoo kita sa biblikanhong interpretasyon sap ag-ampo sa laing mga pinulongan makapasaag sa alinghuna sa usa ka pribadong lenggwahe sa pag-ampo alang sa kinaugalingon nga paglig-on, ato usab ginaila nga kadaghanan sa mga nagabuhat niini atong mga igsoon diha ni Kristo ug takos sa atong gugma ug respeto.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang pag-ampo sa laing pinulongan? Ang pag-ampo ba sa laing pinulongan usa ka pinulongan sa pag-ampo tali sa magtotoo ug sa Dios?
© Copyright Got Questions Ministries