settings icon
share icon
Pangutana

Nganong gituga kita sa Dios?

Tubag


Ang mubong tubag sa pangutana “nganong gituga kita sa Dios?” mao “alang sa Iyang kalipay.” Ang Pinadayag 4:11 nag-ingon, “Takus ka, among GINOO ug Dios, nga modawat sa himaya ug dungog ug gahom, kay imong gibuhat ang tanang mga butang, ug sa imong kabubot-on sila gituga ug nakabaton sa ilang pagkasila.” Ingon nga gituga alang sa kalipay sa Dios wala nagpasabot nga ang katawhan gibuhat aron malingaw ang Dios o mahatagan siyang kalingawan. Ang Dios mamugnaon nga pagka Siya, ug maoy naghatag kaniyag kalipay ang magmugna. Ang Dios kinaugalingon nga pagka Siya, ang maoy nagahatag Kaniyag kalipay nga ang ubang mga linalang makabaton ug tinud-anay nga kalambigitan diha Niya.

Ingon nga gibuhat sa dagway ug sa way-ong sa Dios (Genesis 1:27), ang mga tawo adunay kakayahan nga mahibaloan ang Dios ug tungod niana higugmaon Siya, simbahon Siya, alagaran Siya, ug makig-uban Kaniya. Wala gibuhat s adios ang mga tawo tungod kay nanginahanglan Siya kanila. Ingon nga Dios, wala Siyang nanginahanglan sa bisan unsa. Sa walay kataposang kagahapon, wala Siya batiag kamingaw, mao nang wala Siya nangitag “higala.” Gihigugma kita Niya, apan dili kini sama sa nanginahanglan Siya kanato. Kung wala kita molungtad, ang Dios magpabiling Dios – ang dili mausab (Malaquias 3:6). Ang AKO (Exodo 3:14) dili mahimong wala matagbaw sa Iyang kaugalingong walay kataposang paglungtad. Sa dihang Iyang gibuhat ang uniberso, Iyang gibuhat unsay makapahimuot Kaniya, ug sanglit ang Dios hingpit, ang Iyang buhat hingpit. “Kini maayo kaayo” (Genesis 1:31).

Mao usab, ang Dios wala nagbuhat ug “mga katupong” (kadungawog) o mga linalang nga tumbas sa Iyang kaugalingon. Kung buot hunahunaon, dili kini Niya mahimo. Kung mobuhat ang Dios ug laing linalang nga tumbas Kaniya ug gahom, salabotan, ug kahingpit, nan mohunong Siya nga mahimong bugtong tinuod nga Dios sa simpleng hinungdan nga aduna na unyay duha ka mg adios – ug kana usa ka imposible. “Ang GINOO mao ang Dios; gawas Kaniya wala nay lain” (Deuteronomio 4:35). Ang bisan unsa nga ituga sa Dios kinahanglan nga ubos kay Kaniya. Ang butang nga gibuhat dili mahimong labaw kay sa, o tumbas sa, Nagbuhat niini.

Ingon nga ginaila ang hingpit nga soberanya ug kabalaan sa Dios, matingala kita nga Iyang kuhaon ang tawo ug purongpurongan siyag “himaya ug dungog” (Salmo 8:5) ug mao nga Siya mopaubos aron tawgon kitang iyang “mga higala” (Juan 15:14 – 15). Nganong gibuhat kita sa Dios? Gibuhat kita sa Dios alang sa Iyang kahimut-an ug aron ng akita, ingon nga Iyang mga binuhat, makabaton ug kalipay nga mahibaloan Siya.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Nganong gituga kita sa Dios?
© Copyright Got Questions Ministries