settings icon
share icon
Pangutana

Ang mga milagrosong gasa sa Espiritu alang ba sa kasamgtangan?

Tubag


Una, mahinungdanong mailhan nga dili kini pangutanan kon ang Diyos nagpabiling nagabuhat ug milagro karon. Mamahimong hangalhangal ug dili biblikanhon angkonon nga wala na naga-alim ang Diyos sa mga tawo, nagasulti sa mga tawo, ug nagahimo ug mga milagrosong timaan ug kahibudnganan karon. Ang pangutanan kon ang mga milagrosong gasa sa Espiritu, una nang gihubit sa 1 Korinto 12 – 14, malihokon pa ba sa iglesia karon. Dili usab kini usa ka pangutana kon makahimo ba ang Balaang Espiritu paghatag sa usa ka linalang ug milagrosong gasa. Ang pangutana kon ang Balaang Espiritu nagapadayon pag-apodapod sa milagrosong gasa karon. Labaw sa tanan, atong ginaila sa kinatibuk-an nga ang Balaang Espiritu gawasnong moapod-apod sa mga gasa subay sa Iyang kabubot-on.

Sa basahon sa Mga Buhat ug Mga Sinulat, ang labing kinadaghanan sa mga milagro gibuhat sa mga apostoles ug sa ilang suod nga mga kauban. Si Pablo mihatag kanato ug hinungdan ngano: “Ang mga ilhanan sa pagka-apostol nahimo sa taliwala kaninyo diha sa akong hingpit nga pailub, inubanan sa mga ilhanan ug mga katingalahan ug mga milagro” (2 Korinto 12:12). Kon ang matag-magtotoo diha ni Kristo nasangkapan sa kakayahan pagbuhat ug mga timailhan, mga kahibulongan, ug mga milagro, nan ang mga timailhan, mga kahibulongan, ug mga milagro dili mahimong timaan sa usa ka apostoles. Ang Buhat 2:22 nagsulti kanato nga si Hesus “hinatagag kalig-onan” sa “mga milagro, mga kahibulongan, ug mga timailhan.” Sa gihapon, ang mga apostoles “gipatikan” isip matuod nga mga sinugo nga gikan sa Diyos pinaagi sa mga milargro nga ilang gipamuhat. Ang Buhat 14:3 naghulagway sa mensahe sa ebanghelyo nga "nagpamatuod" sa mga milagro nga gihimo in Pablo ug ni Bernabe.

Ang mga kapitulo 12 – 14 sa Unang Korinto nagtuki usa sa tanang hilisgutan sa mga gasa sa Espiritu. Gikan sa teksto usayahay daw gihatagan ang mga “yanong” Kristohanon sa mga milagrosong gasa (12:8 – 10; 28 – 30). Wala kita masultihan unsa ka sagad makita kining butanga. Gikan sa atong nakat-onan, ang mga apostoles “namarkahan” sa mga timailhan ug mga kahibulongan, daw mugawas nga ang milagrosong mga gasa nga gihatag ngadto sa "yano" nga mga Kristohanon talagsaon ra ug dili kasagaran. Gawas pa sa mga apostoles ug sa ilang mga suod nga mga kauban, dili makita sa Bag-ong Tugon ang paghulagway sa tagsa ka tawo nga nagagamit sa milagrosong mga gasa sa Espiritu.

Mahinungdanon usab nga maamgohan nga ang nahiunang iglesia wala makabaton ug kompleto nga Biblia, sama nato karon (2 Timoteo 3:16 – 17). Busa ang gasa sa propesiya, kahibalo, kaalam, ug uban pa kinahanglanon aron ang mga nahiunang Kristohanon makahibalo unsay buot ipabuhat kanila sa Diyos. Karon, nga nakumpleto na ang pagpadayag sa Diyos diha sa Bibliya ang “pagpadayag” nga mga gasa wala na kinahanglana, sa labing menos dili sa samang kapasidad kaniadto sa Bag-ong Tugon.

Ang Diyos milagrosong nagapangayo sa mga tawo matag adlaw. Ang Diyos nagapadayon pagpakigsulti kanato karon, kon sa madungog nga tingog, sa atong mga hunahuna, o pinaagi sa dating ug mga pagbati. Ang Diyos nagapadayon paghimo ug mga kahibulongang milagro ug usahay ginahimo ang maong mga milagro pinaagi sa usa ka Kristohanon. Apan kining mga butanga dili kinahanglang mahimong milagrosong gasa sa Espiritu. Ang unang katuyoan sa mga milagrosong gasa mao ang pagpamatuod nga ang Ebanghelyo tinuod ug mao nga ang mga apostoles tinuod nga mga sugo sa Diyos. Ang Bibliya wala nagasultig dayag nga ang mga milagrosong gasa mihunong, apan kini nagbutang sa patukoranan kon nganong dili na sila mahitabo sa mao gihapon nga gidak-on sama sa ilang nahimo nga natala sa Bag-ong Tugon.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Ang mga milagrosong gasa sa Espiritu alang ba sa kasamgtangan?
© Copyright Got Questions Ministries