settings icon
share icon
Pangutana

Unsay angay nga han-ay sa mga prayoridad sa atong panimalay?

Tubag


Ang Biblia wala naglatid ug matag lakang nga han-ay alang sa kalambigitan sa panimalay nga mga prayoridad. Apan, makahimo gihapon kita pagtan-aw sa mga Kasulatan ug makakaplag ug kinatibuk-ang mga prinsipyo aron unahon ang atong mga kalambigitan sa panimalay. Klaro nga ang Dios maoy una: Sa Deuteronomio 6:5, “Higugmaa ang GINOO nga imong Dios sa tibuok mong kasingkasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong kusog.” Ang tibuok kasingkasing, kalag ug kusog sa usa ka tawo nagpasabot nga mahimong mopasalig sa paghigugma sa Dios, himuon Siyang una nga prayoridad.

Kon ikaw minyo, ang imong kapikas maoy mosunod. Ang usa ka minyo nga tawo angay nga higugmaon ang iyang asawa ingon nga si Cristo nahigugma sa iglesya (Efeso 5:25). Ang unang prayoridad ni Cristo – human pagtuman ug paghimaya sa Amahan – mao ang iglesya. Diay usa ka panig-ingnan nga kinahanglang sundon sab ana: Una ang Dios, dayon ang iyang asawa. Sa samang paagi, ang mga asawa kinahanglang mopalilamom sa ilang mga bana “ingon nga sa GINOO” (Efeso 5:22). Ang prinsipyo mao nga ang bana sa usa ka babaye ikaduha lamang sa Dios sa iyang mga prayoridad.

Kon ang mga bana ug mga asawa ikaduha lamang sa Dios sa atong mga prayoridad, ug sanglit ang bana ug ang asawa usa ra ka unod (Efeso 5:31), makatarunganon nga ang resulta sa kalambigitan sa kaminyoon – ang mga anak – angay nga mahimong sunod nga prayoridad. Ang mga ginikanan angay nga mopadako ug diosnong mg aanak nga maoy mahimong sunod nga kaliwatan niadtong nahigugma sa GINOO sa tibuok nilang mga kasingkasing (Panulithon 22:6; Efeso 6:40), nagapakita sa makausa pa nga ang Dios maoy una. Ang tanang mga kalambigitan sa panimalay angay nga panaminan kini.

Ang Deuteronomio 5:16 nagasulti kanato sa pagpasidungog sa atong mga ginikanan aron nga motaas ang atong kinabuhi ug aron nga mahimong maayo ang mga butang kanato. Walay limitasyon sa edad nga gipiho, nga nakapatoo kanato nga samtang buhi ang atong mga ginikanan, angay nato silang tahuron. Alangan naman, sa dihang mohamtong na ang usa ka bata, dili na siya obligado nga motuman kanila (“Mga bata, tumana ang inyong mga ginikanan…”), apan walay limitasyon sa edad sa pagpasidungog kanila. Makahinapos kita gikan niini nga ang mga ginikanon maoy sunod sa talaan sa mga prayoridad sunod sa Dios, unya ang atong mga kapikas, dayon ang atong mga anak. Human sa mga ginikanan mosunod ang tibuok panimalay sa usa ka tawo (Unang Timoteo 5:8).

Mosunod sa panimalay sa usa ka tawo diha sa talaan sa mga prayoridad mao ang mga isigka magtotoo. Ang Roma 14 nagsulti kanato nga dili maghukom o ipakaubos ang atong mga igsoon (bersikulo 10) o dili maghimo ug bisan unsa nga makapa “pandol” o mahulog sa espirituhanon ang atong isigka Cristohanon. Kinabag-an sa balasahon sa Unang Corinto mao ang mga panugon ni Pablo unsaon magpuyo ang iglesya diha sa panag-uyon, nga mao ang paghigugma sa usa ug usa. Ang uban nga mga pag-awhag nagtumong sa atong mga igsoon diha ni Cristo mao “ang pag-alagad sa usa’g usa diha sa gugma” (Galacia 5:13); “pagmaluloy-on sa usa’g-usa, magpinasayloay sa usa’g usa, sama nga diha ni Cristo gipasaylo kamo sa Dios” (Efeso 4:32); “dasiga ang usa’g usa ug lig-ona ang usa’g usa” (Unang Tesalonica 5:11); ug “palandonga unsaon nato pagdasig sa usa’g usa ngadto sa paghigugma ug maayong mga buhat” (Hebreo 10:24). Sa kataposan mao ang tibuok kalibotan (Mateo 28:19), alang kanila kinahanglan natong ihatod ang ebanghelyo, maghimo ug mga tinun-an ni Cristo.

Sa konklusyon, ang biblikanhong han-ay sa mga prayoridad mao ang Dios, ang kapikas, ang mga anak, ang mga ginikanan, ang panimalay, mga igsoon diha ni Cristo, ug unya ang tibuok kalibotan. Samtang usahay kinahanglan mohimo ug mga pagpili aron makatutok sa usa ka tawo labaw sa lain, ang tumong mao ang dili pagpabaya sa bisan kinsa sa atong mga kalambigitan. Ang biblikanhong balance mao ang tugotan ang Dios sa paghatag kanatog gahum aron matubag ang tanan tang mga prayoridad sa kalambigitan, sulod ug gawas sa atong mga panimalay.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsay angay nga han-ay sa mga prayoridad sa atong panimalay?
© Copyright Got Questions Ministries