settings icon
share icon
Pangutana

Ang pagsulti ba ug lainlaing pinulongan nagapamatuod sa pagbaton ug Balaang Espiritu?

Tubag


Adunay tulo ka mga higayon sa basahon sa mga Buhat nga kon diin ang pagsulting lainlaing mga pinulongan gikaluhaan ug pagdawat sa Balaang Espiritu – Buhat 2:4, 10:44 – 46, ug 19:6. Apan, kining tulo ka mga higayon lamang sa Balaang Kasulatan diin ang pagsultig lainlaing mga pinulongan maoy pamatuod sa pagdawat sa Balaang Espiritu. Sa tibuok balasahon sa mga Buhat, liboan ka mga tawo ang mitoo kang Hesus ug walay nahisgotan mahitung nila nga nagsulting lainlaing pinulongan (Buhat 2:41, 8:5 – 25, 16:31 – 34, 21:20). Dili makita sa Bag-ong Tipan diin gitudlo nga ang pagsultig lainlaing mga pinulongan maoy bugtong pamatuod nga ang usa ka tawo nakadawat sa Balaang Espiritu. Gani, sukwahi ang ginatudlo sa Bag-ong Tipan. Gisultihan kita nga ang matag magtotoo diha ni Kristo adunay Balaang Espiritu (Roma 8:9; Unang Corinto 12:13; Efeso 1:13 – 14), apan dili matag magtotoo makasulti ug lainlaing mga pinulongan (Unang Corinto 12:29 – 31).

Nan, ngano man nga ang pagsultig lainlaing mga pinulongan usa ka pamatuod sa Balaang Espiritu niadtong tulo ka mga berso sa Buhat? Ang Buhat 2 nagtala sa mga apostoles ingon nga gibunyagan sa Balaang Espiritu ug gigamhan Niya aron pagpamantala sa Maayong Balita. Ang mga apostoles gipahimong makasulti ug lainlaing mga pinulongan aron ilang mapakigbahin ang kamatuoran ngadto sa mga katawhan sa ilang kaugalingon mga sinultian. Ang Buhat 10 nagtala sa pagpadala kang apostol Pedro aron pagpakigbahin sa Maayung Balitan ngadto sa mga katawhan nga dili Judio. Si Pedro ug ang ubang nahiunang mga Kristohanon, ingon nga mga Judio, maglisod ug dawat sa mga Gentil (mga tawo nga dili Judio) sa iglesia. Gipahimo sa Dios ang mga Gentil nga makasultig lainlaing mga pinulongan aron mapakita nga sila usab nakadawat sa samang Balaang Espiritu nga nadawat sa mga apostoles (Buhat 10:47, 11:17).

Gihubit kini sa Buhat 10:44 – 47: “Samtang nagsulti pa si Pedro niini nga mga pulong, mikunsad ang Balaang Espiritu sa tanang nakadungog sa mensahe. Ang mga tinuli nga mga magtotoo nga mikuyog kang Pedro natingala nga ang gasa sa Balaang Espiritu gibubo bisan ngadto sa mga Gentil. Kay nadungog nila nga sila nagsultig lainlaing pinulongan ug gidayeg ang Dios. Unya miingon si Pedro, ‘Adunay bay makapugong niining mga tawhana aron mabunyagan sa tubig? Nadawat nila ang Balaang Espiritu sama nato.” Si Pedro mikutlo niining hitabo isip pamatuod nga ang Dios gayud nagaluwas sa mga Gentil (Buhat 15:7 – 11).

Ang pagsultig lainlaing mga pinulongan wala gipahayag ingong nga usa ka butang nga paaboton sa tanang mga Kristohanon sa dihang ilang gidawat si Hesu Kristo isip ilang manluluwas ug sa ingon nabunyagan sa Balaang Espiritu. Sa pagkamatuod, sa tanang mga saysay sa pagkabig sa Bag-ong Tipan, duha lamang ka berso ang nagtala mahitungod sa pagsultig lainlaing mga pinulongan sa maong konteskto (kinatibuk-ang kahulogan). Ang lainlaing mga pinulongan usa ka milagrosong gasa nga adunay tino nga katuyoan alang sa tino nga panahon. Dili kini, ug wala gayud sukad, nahimong bugtong pamatuod sa pagdawat sa Balaang Espiritu.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Ang pagsulti ba ug lainlaing pinulongan nagapamatuod sa pagbaton ug Balaang Espiritu?
© Copyright Got Questions Ministries