settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang mga papel sa bana ug asawa sa panimalay?

Tubag


Bisan tuod ang mga lalaki ug babaye tumbas sa kalambigitan ngadto kang Cristo, ang Kasulatan naghatag ug espesipikong mga papel sa matag-usa diha sa kaminyoon. Ang bana maoy moangkon sa pagpangulo diha sa panimalay (Unang Corinto 11:3; Efeso 5:23). Kini nga kapangulohan dili kinahanglan nga diktatoryal, mapahitas-on, o mopakigsuki sa asawa, apan kinahanglan nga sumala sa panig-ingnan sa pagpangulo ni Cristo sa iglesya. “Mga bana, higugmaa ang inyong mga asawa, sama nga gihigugma ni Cristo ang iglesya ug gihatag ang Iyang kaugalingon alang kaniya aron pagpakabalaan kaniya, gihinloan siya agig paghugas sa tubig pinaagi sa pulong” (Efeso 5:25 – 26). Gihigugma ni Cristo ang iglesya (ang Iyang katawhan) inubanan sa puangod, kaluoy, kapasayloan, pagtahud, ug paglimod sa kaugalingon, niining paagiha angay higugmaon sa mga bana ang ilang mga asawa.

Ang mga asawa angay mopailalom sa kagamhan sa ilang mga bana. “Mga asawa, pahisakop kamo sa inyong mga bana ingon ngadto sa GINOO. Kay ang bana maoy pangulo sa asawa ingon nga si Cristo maoy pangulo sa iglesya, ang Iyang lawas, diin Siya mao ang Manluluwas. Karon ingon nga ang iglesya nagpahisakop kang Cristo, busa ang mga asawa usab kinahanglang magpahisakop sa ilang mga bana sa tanang butang” (Efeso 5:20-24). Bisan tuod ang mga babaye kinahanglang magpahisakop sa ilang mga bana, ang Biblia usab nagsulti sa mga lalaki sa pipila ka mga higayon unsaon nila angay tadgon ang ilang mga asawa. Ang bana kinahanglan dili dapat modala sa papel sa usa ka diktador, apan kinahanglan nga magpakitag pagtahod sa iyang asawa ug sa iyang mga opinyon (panahom). Gani, ang Efeso 5:28 – 29 nag-awhag sa mga lalaki sa paghigugma sa ilang mga asawa sa samang paagi nga ilang gihigugma ang ilang kaugalingong mga lawas, ginapakaon ug gina-amumahan kini. Ang gugma sa lalaki alang sa iyang asawa kinahanglan nga managsama sa gugma ni Cristo sa Iyang lawas, nga mao ang iglesya.

“Mga asawa, magpahisakop kamo sa inyong mga bana, ingon nga maoy angay diha sa GINOO. Mga bana, higugmaa ang inyong mga asawa ug ayaw pagmapintas kanila” (Colosas 3:18 – 19). “Mga bana, sa samang higayon pagmahunahunaon kamo ingon nga nag-ipon kamo kuyog sa inyong mga asawa, ug tagda sila nga adunay pagtahod ingon nga mahuyang nga pares ug isigka-manununod ninyo sa mahinangpunong gasa sa kinabuhi, aron nga walay makababag sa inyong mga pag-ampo” (Unang Pedro 3:7). Gikan niini nga mga bersikulo atong makita nga ang gugma ug pagtahod maoy nagpaila sa mga papel sa mga bana ug mga asawa. Kung kini anaa, ang kagamhan, ang kapangulohan, ang gugma, ug ang pagpahisakop dili mahimong suliran alang sa bisan kinsa nga pares.

Mahitungod sa pagbahinbahin ug mga kaakuhan diha sa panimalay, ang Biblia nanugon sa mga bana sa pagsangkap alang sa ilang mga panimalay. Nagpasabot kini nga manginabuhi ug mangwarta ug igong salapi aron masangkapan ang tanang mga panginahanglanon sa kinabuhi alang sa iyang asawa ug mga anak. Ang mapakyas sa paghimo niini adunay tino nga espirituhanong sangpotanan. “Kon si bisan kinsa nga dili magsangkap alang sa iyang mga paryenti, ug ilabi na sa iyang pamilya, iyang gilimod ang pagtoo ug mas daotan pa kay sa dili magtotoo” (Unang Timoteo 5:8). Busa, ang tawo nga dili maningkamot pagsangkap alang sa iyang panimalay walay katungod nga motawag sa iyang kaugalingon nga Cristohanon. Wala nagpasabot nga dili makahimo ang asawa pagtabang sa pagsuporta sa pamilya – ang Panultihon 31 nagpakita nga ang usa ka diosnong asawa seguradong makahimo niini – apan ang pagsangkap sa pamilya dili maoy iyang pangunang kaakohan; iya kini sa bana. Samtang ang usa ka bana angay nga motabang sa mga anak ug sa bulohaton sa balay (sa ingon gituman ang iyang tahas sa paghigugma sa iyang asawa), ang Panultihon 31 gipatin-aw usab nga ang balay angay nga mahimong pangunang dapit sa impluwensya ug kaakohan sa asawa. Bisan pa kon magpulaw siya ug mobangon ug sayo, ang iyang pamilya maayo ang pagka-atiman. Dili kini sayon nga estilo sa panginabuhi alang sa daghang mga babaye – ilabi na sa mga adunahang nasod sa kasadpan. Apan, daghan ra kaayong mga babaye ang na stress ug nabitad sa punto nga kasurenderon na. Aron malikayan ang maong stress, ang bana ug ang asawa kinahanglan nga hapsayon pag-usab ang ilang mga prayoridad ug sundon ang mga panugon sa Biblia mahitungod sa ilang mga papel.

Ang mga panagsumpaki mahitungod sa panagbahinbahin sa trabaho diha sa usa ka kaminyoon dili malikayan, apan kon ang duha ka pares nagpahisakop kang Cristo, kini nga mga panagsumpaki gamay ra. Kon hikaplagan sa usa ka magtiayon nga ang mga lantugi niini nga hilisgotanan kanunay ug grabe, o kon ang mga lantugi daw naghulagway sa kaminyoon, ang suliran espirituhanon. Sa ingon niana, ang magpares kinahanglang itugyan usab ang ilang mga kaugalingon ngadto sa pag-ampo ug sa pagpahisakop kang Cristo una sa tanan, unya sa usa’g-usa sa kinaiya sa gugma ug pagtahod.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang mga papel sa bana ug asawa sa panimalay?
© Copyright Got Questions Ministries