settings icon
share icon
Pangutana

Mga anak ba kitang tanan sa Dios, o ang mga Cristohanon lang?

Tubag


Tataw ang Biblia nga ang tanan tawo gituga sa Dios (Colosas 1:16), ug mao nga gihigugma sa Dios ang tibuok kalibotan (Juan 3:16), apan kadto lamang natawo pag-usab maoy mga anak sa Dios (Juan 1:12; 11:52; Roma 8:16; Unang Juan 3:1 – 10).

Sa Kasulatan, ang mga nahisalaag wala gitumbok ingon nga mga anak sa Dios. Ang Efeso 2:3 nagsulti kanato nga sa wala pa kita maluwas kita “sa kinaugalingon mga hingtungdan sa kapungot” (Efeso 2:1 – 3). Ang Roma 9:8 nag-ingon nga “dili ang kinaiyanhong kaanakan ang mga anak sa Dios, apan ang kaanakan sa saad mao ang giisip nga kaliwat ni Abraham.” Imbes nga matawo ingon nga mga anak sa Dios, natawo kita sa sala, nga maoy nakapahimulag kanato gikan sa Dios ug nagpatipon kanato kang Satanas isip kaaway sa Dios (Santiago 4:4; Unang Juan 3:8). Miingon si Hesus, “Kung ang Dios pay inyong Amahan, inyo unta kong higugmaon, kay gikan ako sa Dios ug karon ako ania. Wala ako mianho sa akong kaugalingon; apan Iya kong gipadala” (Juan 8:42). Unya pipila ka mga bersikulo ang mulabay sa Juan 8:44, giingnan ni Hesus ang mga Pariseo nga sila “iya sa inyong amahan, ang yawa, ug buot ninyong ipatuman ang pangandoy sa inyong amahan.” Ang katinuoran nga kadtong mga dili linuwas dili mga anak sa Dios makita usab sa Unang Juan 3:10 “Mao kini ang paagi unsaon nato pag-ila kon kinsa ang mga anak sa Dios ug kinsa ang mga anak sa yawa: si bisan kinsa nga wala nagbuhat ug sakto dili anak sa Dios; ni ang bisan kinsa nga wala mahigugma sa iyang igsoon.”

Nahimo kitang mga anak sa Dios sa dihang giluwas kita tungod kay gisagop kita ngadto sa panimalay sa Dios pinaagi sa atong kalambigitan kang Hesu Cristo (Galacia 4:5 – 6; Efeso 1:5). Kini tin-aw nga makita sa mga bersikulo sama sa Roma 8:14 – 17 “… tungod kay kadtong gigiyahan sa Espirity mga anak sa Dios. Kay wala kamo makadawat ug espiritu nga nakapahimo ninyong ulipon na usab sa kahadlok, inay nadawat ninyo ang Espiritu sa pagka-anak. Ug pinaagi kaniya makasangpit kita, ‘Abba, Amahan.’ Ang Espiritu mismo nagpamatuod kuyog sa atong espiritu ng akita mga anak sa Dios. Karon kon kita mga anak, nan kita mga manununod – mga manununod sa Dios ug kaubang manununod ni Cristo, kon ugaling nakig-ambit kita sa iyang mga kasakitan aron nga makaambit usab kita sa iyang himaya.” Kadtong mga naluwas mga anak “sa Dios pinaagi sa pagtoo kang Cristo Hesus” (Galacia 3:26)tung kay ang Dios “nagtakda nang daan kanato aron mahimong sinagop isip iyang mga anak pinaagi ni Hesu Cristo, sumala sa kalipay ug kabubot-on” (Efeso 1:5).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Mga anak ba kitang tanan sa Dios, o ang mga Cristohanon lang?
© Copyright Got Questions Ministries