settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang mapalandungon nga espiritwalidad?

Tubag


Ang mapalandungon nga espiritwalidad usa ka hilabihan nga peligroso nga buhat sa bisan kinsa nga tawo nga nangandoy pagkinabuhi nga biblikanhon, gitaliwad-an sa Dios nga kinabuhi. Kini kasagarang nalangkit sa emerging church movement, nga napuno sa mini nga mga pagtulon-an. Gigamit usab kin isa daghang nagkalahing mga pundok nga adunay gamay, kon aduna man ugaling, kalambigitan sa Cristiyanismo.

Sa buhat, ang mapalandungon nga espiritwalidad pangunang nakasentro sa pagpamalandong, bisan tuod dili pagpamalandong nga inubanan sa biblikanhong panglantaw. Ang mga berso sama sa Josue 1:8 sa tinuod nag-awhag kanato pagpamalandong: “Ayaw itugot nga mobulag kining Basahon sa Balaod gikan sa imong baba; palandonga kini adlaw ug gabii, aron magmaampingon ka paghimo sa tanan nga nahisulat niini. Unya magmabungahon ka ug magmalamposon.” Matikdi unsay angay nga pagatutokan sa pagpamalandong – ang Pulong sa Dios. Ang mapalandungon giaghat sa espiritwalidad nga pagpamalandong literal nga nakatutok sa wala. Ang nagahimo niini ginaawhag sa hingpit nga paghabwa sa iyang hunahuna, nga “magpakasiya.” Pananglitan, kini makatabang sa tawo pag-abli sa mas dakong espirituhanong kasinatian. Apan, giawhag kita diha sa Kasulatan sa pagpabag-o sa atong mga hunahuna sama kang Cristo, nga batonan ang Iyang hunahuna. Ang paghabwa sa atong mga hunahuna nahasupak sa maong malihokon, nakaamgo nga kabag-ohan.

Ang mapinalandungon nga espiritwalidad nagadasig usab paggukod sa usa ka mistikong kasinatian uban sa Diyos. Ang Mistisismo maoy tinuohan nga ang kahibalo mahitungod sa Diyos, ug ang kinalabwang kamatuod makab-ot pinaagi sa subhetibong kasinatian. Kini nga pagpahimug-at sa masination nga kahibalo nagbanlas sa kagamhan sa Kasulatan. Nasayod kita sa Diyos sumala sa Iyang Pulong. “Ang tibuok Kasulatan lamdag sa Diyos ug mapuslanon alang sa pagpanudlo, pagbadlong, pagtul-id ug pagbansay sa pagkamatarong, aron nga ang tawo sa Diyos masangkapan sa hingpit alang sa tanang matang sa maayong buhat” (Ikaduhang Timoteo 3:16 – 17). Ang Pulong sa Diyos hingpit. Walay hinungdan aron motuo nga gidugangan sa Diyos ug dugang nga mga panudlo o mga kamatuoran sa Iyang Pulong pinaagi sa mistiko nga mga kasinatian. Hinuon, ang atong pagsalig ug unsay atong nasayran mahitungod sa Diyos nakabase sa katinuoran.

Ang website sa Center of Contemplative Spirituality maayo ang paglaktod saysay niini: “Gikan kita sa nagkandaiya nga secular ug relihiyoso nga mga kagikan ug ang matag-usa kanato nangita nga mapamaayo ang atong panaw pinaagi sa espirituhanong buhat ug pagtuon sa dakong espirituhanong mga tradisyon sa kalibotan. Nangandoy kita nga mapaduol ngadtdo sa mahigugmaong Espiritu nga nikaylap sa tibuok gimbuhatan ug nagdasig sa atong kainiton alang sa tanang mga nilalang.” Wala gayuy biblikanhon mahitungod sa maong mga kab-utonon. Ang pagtuon sa mga “espirituhanong tradisyon” sa kalibotan usa ka pamansay sa kakawangan tungod kay ang bisan unsang espirituhanong tradisyon gawas kon kini nagtuboy kang Cristo usa ka kabakakan. Ang bugtong paagi nga mapaduol sa Diyos mao ang pinaagi sa dalan nga Iyang gitakda – si Hesu Cristo ug ang Pulong.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang mapalandungon nga espiritwalidad?
© Copyright Got Questions Ministries