settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang mapalandongon nga pag-ampo?

Tubag


Mahinungdanon nga ipasabot una ang “mapalandongon nga pag-ampo.” Ang mapalandongon nga pag-ampo dili lamang “pagpamalandong samtang ikaw nag-ampo.” Ang Biblia nagtudlo kanato sa pag-ampo pinaagi sa atong mga hunahuna (Unang Corinto 14:15), busa, tin-aw, nga ang pag-ampo naglambigit sa pagpamalandong. Apan, ang pag-ampo pinaagi sa imong hunahuna dili na mao ang kung unsay gipasabot sa “mapalandongon nga pag-ampo” sa kasamtangan. Ang mapalandongon nga pag-ampo nagkadaghan ang mga nagahimo niini ug nagka-inila dungan sa Emerging Church Movement – usa ka kalihokan nga nagahupot ug daghang dili biblikanhong mga alinghuna ug mga buhat. Usa ang mapalandongon nga pag-ampo sa ingon nga mga buhat.

Ang mapalandongon nga pag-ampo, nga nailhan usab sa “kinataliwad-an nga pag-ampo,” usa ka mahinuktokon nga buhat diin ang nagahimo niini nagatutok sa usa ka pulong ug sublion ang maong pulong sa balikbalik sulod sa gidugayon sa maong pamansay. Samtang ang mapalandongon nga pag-ampo managlahi ang pagkahimo sa nagkalahing mga pundok nga nagbuhat niini, aduna gihapoy mga kasusama. Ang mapalandungon nga pag-ampo naglakip sa pagpili ug usa ka sagrado nga pulong isip timailhan sa imong katuyoan aron pagtugot sa presensya sa Dios ug sa pagpamuhat sa kinasuloran. Ang mapalandungon nga pag-ampo kasagarang naglakip sa paglingkod nga komportable ug nakapiyong ang mga mata, mokalma sa makadiyot ug sa hilom, ipaila ang sagradong pulong. Sa dihang ang usa ka mapalandongon nga pag-ampo makabantay sa mga gipanghunahuna, mohinayhinay siyag balik ngadto sa sagradong pulong.

Bisan tuod kini daw usa lamang ka inosente nga pamansay, kini nga matang sa pag-ampo walay bisan unsang biblikanhong pagpaluyo. Gani, bali kini sa gipasabot nga pag-ampo sa Biblia. “Ayaw kabalaka sa bisan unsa, apan sa tanang butang, pinaagi sa pag-ampo ug pangaliyupo, inubanan sa pagpasalamat, idalit ang inyong mga pagpalihog ngadto sa Dios” (Filipos 4:6). “Nianang adlawa dili na kamo mangayo kanako sa bisan unsa. Sa pagkatinuod sultian ko kamo, ang Akong Amahan mohatag sa bisan unsa nga inyong pangayoon sa akong Pangalan. Hangtod karon wala pa kamo mangayo ug bisan unsa sa akong Pangalan. Pangayo ug kamo makadawat, ug ang inyong kalipay mahingpit” (Juan 16:23 – 24). Kini nga mga bersikulo ug uban pa tin-aw nga nagalarawan sa pag-ampo ingon nga masabtan nga pagpakigsulti sa Dios, dili usa ka esoteriko (tulukibon), mistiko nga pamalandong.

Ang pamalandongon nga pag-ampo, tinuyo, nga motutok sa pagbaton ug mistook nga kasinatian sa Dios. Apan, ang mistisismo, sugpayon, ug wala nakasandig sa kamatuoran o katinuoran. Apan ang Pulong sa Dios gihatag kanato alang sa katuyoan nga itukod ang atong pagsalig, ug atong mga kinabuhi, sa Kamatuoran (Ikaduhang Timoteo 3:16 – 17). Unsay atong nahibaloan mahitungod sa Diyos nakabase sa katinuoran; ang pagsalig sa masinationg kahibalo gawas sa biblikanhong tala nagpahigawas sa tawo sa patukoranan nga mao ang Biblia.

Ang mapalandongon nga pag-ampo walay kalainan sa mahinuktokong mga buhat nga gigamit sa mga Sidlakanong relihiyon ug sa New Age nga mga kulto. Ang labing sabaan nga mga tigpaluyo niini nagahupot sa usa ka abli nga espiritwalidad sa mga tinun-an gikan sa tanang mga relihiyon, nagapasiugda sa alinghuna nga ang kaluwasan makab-ot pinaagi sa daghang mga agianan, bisan pa nga gipahayag ni Cristo mismo nga ang kaluwasan makab-ot pinaagi lamang Kaniya (Juan 14:6). Ang mapalandongon nga pag-ampo, isip gibuhat sa modern prayer movement, anaa sa oposisyon sa biblikanhong Cristiyanismo ug angay gayud nga likayan.

English



Balik sa home page sa Cebuano

Unsa ang mapalandongon nga pag-ampo?
© Copyright Got Questions Ministries