settings icon
share icon
Pangutana

Aduna ba kitay duha o tulo ka bahin? Kita ba lawas, kalag, ug espiritu-o-lawas, kalag-espiritu?

Tubag


Ang Genesis 1: 26-27 nagpaila nga adunay usa ka butang nga nakapahimo sa katawhan nga lahi gikan sa tanang mga linalang. Ang mga tawo gituyo nga adunay pagpakiglambigit sa Dios, ug sa ingon, ang Dios naglalang kanato nga adunay materyal ug dili materyal nga mga bahin. Ang materyal tataw nga mao kadtong mahikap: ang pisikal nga lawas, mga bukog, mga organo, ug uban pa, ug anaa samtang buhi pa ang tawo. Ang dili materyal nga aspeto mao kadtong dili mahikap: kalag, espiritu, kinaadman, kabubut-on, konsensya, ug uban pa. Kini magpabiling anaa lapas sa pisikal nga kinabuhi sa tawo.

Ang tanang linalang nga mga tawo nanag-iya sa materyal ug dili materyal nga mga ilhanan. Tin-aw nga ang tanang katawhan adunay lawas nga nagbaton ug unod, dugo, mga bukog, organo, ug mga selyula. Apan, maoy dili mahikap nga mga hiyas sa katawhan ang kanunayng gikalantugian. Unsay giingon sa Kasulatan bahin niini? Ang Genesis 2: 7 nag-ingon nga ang tawo gibuhat isip usa ka buhing kalag. Ang Numeros 16:22 nagngalan sa Dios ingon nga "Dios sa mga espiritu" nga gipanag-iyahan sa tanang katawhan. Ang Proverbio 4:23 nagsulti kanato, "Ampingi ang imong kasingkasing sa tanang pagsingkamot; Kay gikan niini magagula ang dagkung butang sa kinabuhi," nga nagpaila nga ang kasingkasing maoy kinataliwad-an sa pagbulot-an ug pagbati sa tawo. Ang Mga Buhat 23: 1 nag-ingon, "Ug si Pablo, sa nagtutok siya sa Sanhedrin, miingon, 'Mga igsoon, sa atubangan sa Dios nagakinabuhi ako diha sa bug-os nga maayong tanlag hangtud niining adlawa.'" Dinhi gipunting ni Pablo ang tanlag (konsensya), nga bahin sa hunahuna nga naghukom kanato tali sa husto ug sayup. Ang Roma 12:2 nag-ingon, "Ayaw kamo pagpahiuyon niining panahona sa kalibutan, kondili usba hinoon ninyo ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong salabutan, aron inyong masuta kon unsa ang maayo ug hinangponon ug hingpit nga kabobut-on sa Dios." Kini nga mga bersikulo, ug uban pa, nagtumong sa nagkadaiyang aspeto sa dili materyal nga bahin sa katawhan. Kitang tanan nag-ambit sa materyal ug dili materyal nga mga hiyas.

Busa, ang Balaang Kasulatan naglarawan labaw pa kay sa kalag ug espiritu. Sa usa ka paagi, ang kalag, espiritu, kasingkasing, tanlag, ug hunahuna nalambigit ug may kalabutan. Hinuon, ang kalag ug espiritu matin-aw nga mao ang nag-unang materyal nga mga bahin sa katawhan. Sila lagmit naglangkob sa ubang mga aspeto. Kini isip atong natigam-an, ang tawo ba dikotomiyanhon (gibahin sa duha, lawas / kalag-espiritu), o trikotomiyanhon (gibahin sa tulo, lawas / kalag / espiritu). Imposible nga mahimong dogmatiko. Adunay maayo nga mga pangatarungan alang sa duha ka mga panglantaw. Usa ka mahinungdanong bersikulo mao ang Mga Hebreo 4:12: "Kay ang Pulong sa Dios buhi ug gamhanang nagalihok, labi pang mahait kay sa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagboan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyokan, ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyoan sa kasingkasing." Kining bersikulo nagsulti kanato sa labing menos duha ka mga butang mahitungod niining debate. Ang kalag ug espiritu mabahin, ug ang pagkabahin sa kalag ug espiritu usa ka butang nga ang Dios lamang ang maka-aninag. Inay motutok sa usa ka butang nga dili nato masegurong mahibal-an, mas maayo nga motutok sa Magbubuhat, nga naghimo kanatong "makalilisang ug kahibulongan uyamot" (Salmo 139: 14).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Aduna ba kitay duha o tulo ka bahin? Kita ba lawas, kalag, ug espiritu-o-lawas, kalag-espiritu?
© Copyright Got Questions Ministries