settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang kinatibuk-an nga pagpadayag ug ang pinasahi nga pagpadayag?

Tubag


Ang kinatibuk-an nga pagpadayag ug ang pinasahi nga pagpadayag maoy duha ka mga pamaagi nga gipili sa Dios aron pagpadayag sa Iyang kaugalingon ngadto sa katawhan. Ang kinatibuk-ang pagpadayag nagpunting sa mas espisipikong mga kamatuoran nga mahibaloan mahitungod sa Dios diha sa labaw sa kinaiyahan nga pamaagi.

Mahitungod sa kinatibuk-ang pagpadayag, ang Salmo 19:1 – 4 nagdeklarar, “Ang kalangitan nagdeklarar sa himaya sa Dios; ang kapanganoran nagmantala sa buhat sa Iyang mga kamot. Matag adlaw sila nagapamulong; matag gabie ilang gipakita ang kahibalo. Walay pamulong ug sinultihan diin wala madungog ang ilang mga tingod. Ang ilang tingog migula ngadto sa tibook kayutaan, ang ilang mga pulong ngadto sa kinatumyan sa kalibogtan.” Sumala niini nga berso, ang paglungtad ug gahom sa Dios tin-aw nga makita pinaagi sa pagpaniid sa uniberso. Ang kahan-ayan, pagkakuti, ug katingalahan sa paglalang nagsulti sa paglungtad sa usa ka makagagahum ug mahimayaong Magtutuga.

Ang kinatibuk-ang pagpadayag gitudlo usab sa Roma 1:20, “Kay sukad pa sa paglalang sa kalibotan ang dili makita nga mga kalidad sa Dios – ang iyang dumalayong gahom ug diosnong kinaiyahan – tin-aw nga nakita, nasabtan gikan sa mga nilalang, aron nga ang mga tawo walay ikapamasangil.” Sama sa Salmo 19, ang Roma 1:20 nagatudlo nga ang walay kataposang gahum ug diosnong kinaiyahan sa Dios “tin-aw nga nakita” ug “nasabtan” gikan sa mga gilalang, ug walay ikapamasangil aron paglimod niining mga katinuoran. Uban niining mga Kasulatan diha sa hunahuna, tingali ang magamit nga kahulogan sa kinatibuk-ang pagpadayag mahimong “ang pagpadayag sa Dios sa tanang katawhan, sa tanang panahon, ug sa tanang mga dapit nga nagapamatuod nga and Dios nagalungtad ug mao nga Siya maalam, gamhanan, ug labaw sa tanan.”

Ang pinasahi nga pagpadayag mao ang paagi nga gipili sa Dios pagpadayag sa Iyang kaugalingon sa mga milagrosong pamaagi. Ang pinasahi nga pagpadayag naglakip sa linawas nga pagpakita sa Dios, sa mga damgo, sa mga panan-awon, sa sinulat nga Pulong sa Dios, ug labing mahinungdanon – si Hesu Cristo. Gitala sa Biblia ang pagpakita sa Dios sa linawas nga hulag sa daghang mga higayon (Genesis 3:8, 18:1; Exodo 3:1 – 4, 34:5 – 7), ug gitala sa Biblia ang pagpakigsulti sa Dios ngadto sa mga tawo pinaagi sa mga damgo (Genesis 28:12, 37:5; Unang Hari 3:5; Daniel 2) ug sa mga panan-awon (Genesis 15:1; Ezekiel 8:3 – 4; Daniel 7; Ikaduhang Corinto 12:1 – 7).

Panguna sa pagkamahinungdanon sa pagpadayag sa Dios mao ang Iyang Pulong, ang Biblia, nga usa usab ka hulag sa pinasahi nga pagpadayag. Milagrosong gigiyahan sa Dios ang mga nagsulat sa Kasulatan aron hustong matala ang Iyang mensahe ngadto sa katawhan, samtang gigamit ang ilang kaugalingong mga estilo ug nga personalidad. Ang Pulong sa Dios buhi ug malihokon (Hebreo 4:12). Ang Pulong sa Dios gilamdagan, mapuslanon, ug paigo (Ikaduhang Timoteo 3:16 – 17). Gimbut-an sa Dios nga ang kamatuoran mahitungod Kaniya matala sa sinulat nga hulag tungod kay nasayod Siya sa pagkadili tukma ug pagkadili kasaligan sa binaba nga tradisyon. Nakabalo usab Siyan ga ang mga damgo ug mga panan-awon sa tawo masayop pagsabot. Nakahukom ang Dios pagpadayag sa tanan nga angayng mahibaloan sa katawhan mahitungod Kaniya, unsay Iyang gipaabot, ug unsay Iyang nahimo alang kanato diha sa Biblia.

Ang kinatas-ang hulag sa pinasahi nga pagpadayag mao ang Persona ni Hesu Cristo. Nahimong tawo ang Dios (Juan 1:1, 14). Hilabihan kaanindot pagsumada niini sa Hebreo 1:1 – 3, “Sa nangagi nakigsulti ang Dios sa atong mga katugulangan pinaagi sa mga propeta sa daghang mga higayon ug sa managlahing mga pamaagi, apan niining kataposang mga adlaw nagpakigsulti Siya kanato pinaagi sa Iyang Anak … Ang Anak maoy gilaw sa himaya sa Dios ug ang tukmang representatsyon sa Iyang pagkasiya.” Ang Dios nahimong tawo, diha sa Persona ni Hesu Cristo, aron mailhan uban nato, aron maghatag ug panig-ingnan alang kanato, aron pagtudlo kanato, aron pagpadayag sa Iyang kaugalingon kanato, ug, labaw sa tanan, aron pagsangkap sa kaluwasan alang kanato agig pagpaubos sa Iyang kaugalingon diha sa kamatayon sa krus (Filipos 2:6 – 8). Si Hesu Cristo ang kinalabwang “pinasahi nga pagpadayag” gikan sa Dios.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang kinatibuk-an nga pagpadayag ug ang pinasahi nga pagpadayag?
© Copyright Got Questions Ministries