settings icon
share icon
Pangutana

Aduna ba gayud gawasnong kabubut-on ang mga tawo?

Tubag


Kung ang “gawasnong kabubut-on” nagpasabot nga ang Dios naghatag sa mga tawo ug kahigayonan paghimog mga pagpili nga tininuod nga maka-apektosa ilang kapalaran, nan oo, ang mga tawo adunay gawasnong kabubut-on. Ang kasamtangan nga makasasalang kahingtang sa kalibotan direktamenteng nasumpay sa mga pagpili nga gihimo nilang Adan ug Eba. Gituga sa Dios ang katawhan sa Iyang imahe, ug apil niana ang kakayahan sa pagpili.

Apan, ang gawasnong kabubut-on wala nagpasabot nga ang katawhan makahimo sa bisan unsa nga iyang ganahan. Ang atong mga pagpili gilimitahan sumala sa atong kinaiyahan. Sama pananglitan, ang usa ka tawo makapili paglabang sa taytayan o dili molabang niini; ang dili niya kayang pilion mao ang paglupad ibabaw sa taytayan – ang iyang kinaiyahan nagpugong kaniyo sa paglupad. Sa samang paagi, ang usa ka tawo dili makahimo sa iyang kaugalingon nga matarong – ang iyang (makasasalang) kinaiyahan nagpugong kaniya pagpapha sa iyang pagka sad-an (Roma 3:23). So, ang gawasnong kabubut-on limitado sa iyang kinaiyahan.

Kini nga limitasyon wala nakapakunhod sa atong pagka may tulobagon. Ang Biblia tin-aw nga dili lamang nga aduna kitay kakayahan pagpili, aduna usab kitay kaakohan pagpili nga maalamon. Sa Daang Tipan, nagpili ang Dios sa usa ka nasod (Israel), apan ang mga indibidwal sulod nianang nasora nagpas-an gihapon sa katungdanan pagpili sa pagkamatinumanon ngadto sa Dios. Ug ang mga tawong gawas sa Israel makahimo usab pagtoo ug pagsunod sa Dios (sama pananglitan, silang Ruth ug Rahab).

Sa Bag-ong Tugon, ang mga makasasala balikbalik nga gimandoan sa “paghinulsol” ug “pagtoo” (Mateo 3:2; 4:17; Buhat 3:19; Unang Juan 3:23). Ang matag-tawag sa paghinulsol usa ka tawag sa pagpili. Ang mando nga motuo nagdahum nga ang tigpaminaw makapili pagtuman sa maong mando.

Gitino ni Hesus ang suliran sa ubang mga dili magtotoo sa dihang giingnan Niya sila, “Midumili kamo pag-ari kanako aron makabaton ug kinabuhi” (Juan 5:40). Tataw, makaduol unta sila kung buot nila; ang ilang suliran mao nga ilang gipili nga dili moduol. “Ang usa ka tawo mag-ani unsay iyang gipugas” (Galacia 6:7), ug kadtong anaa gawas sa kaluwasan “walay ikapasangil” (Roma 1:20 – 21).

Apan unsaon man sa tawo, nga limitado sa makasasalang kinaiya, makapili unsay maayo? Kini pinaagi lamang sa grasya ug gahom sa Dios nga ang gawasnong pagbulot-an tinuod nga mahimong “gawasnon” sa diwa nga makapili ug kaluwasan (Juan 15:16). Ang Balaang Espiritu nga maoy nagapamuhat sulod ug pinaagi sa pagbulot-an sa tawo aron sa makapabag-o sa maong tawo (Juan 1:12 – 13) ug hatagan siyag bag-ong kinaiyahan “nga gituga aron mahimong sama sa Dios diha sa matuod nga pagkamatarong ug pagkabalaan” (Efeso 4:24). Ang kaluwasan maoy buhat sa Dios. Sa samang higayon, ang atong mga motibo, mga pangandoy, ug mga buhat kinaugalingon, ug sakto lamang nga gihimo kitang responsible alang niini.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Aduna ba gayud gawasnong kabubut-on ang mga tawo?
© Copyright Got Questions Ministries