settings icon
share icon
Pangutana

Unsa man ang filioque nga klawsula?

Tubag


Ang filioque nga kalwsula usa ka, ug nagpadayon nga, kontrobersya sa iglesia nga adunay kalambigitan sa Espiritu. Ang pangutana mao, “kang kinsa man nilaghos ang Balaang Espiritu, sa Amahan, o sa Amahan ug sa Anak? Ang pulong nga filioque nagkahulogan nga “ug ang anak” sa Latin. Kini nagpunting sa “filioque nga klawsula” tungod kay ang pulongan nga “ug ang anak” gidugang sa Credo sa Nayseno, nagpaila nga ang Balaang Espiritu milaghos gikan sa Amahan “ug sa Anak.” Hilabihang kadaghan sa kabangian niini nga gilantugian nga sa kinaulahian misangpot kin isa pagkasip-ak tali sa Romano Katoliko ug sa Sidlakanong Ortodohiya nga mga kasimbahanan niadtong A.D. 1054. Ang duha ka mga kaiglesyahanan wala gihaon nagkauyon sa filioque nga klawsula.

Ang Juan 14:26 nasulti kanato, “Apan ang Magtatambag, ang Balaang Espiritu, kansang ipadala sa Amahan sa akong ngalan…” Ang Juan 15:26 nagsulti kanato, “Sa dihang ang Magtatambag moabot, kansang akong ipadala kaninyo gikan sa Amahan, ang Espiritu sa kamatuoran nga migula gikan sa Amahan, magpamatood Siya mahitungod kanako.” Tan-awa usab ang Juan 14:16 ug sa Filipos 1:19. Kini nga mga Kasulatan daw nagpaila nga ang Espiritu gipadal sa Amahan ug sa Anak. Ang hinungdanong butang sa filioque nga klawsula mao ang tinguha aron pagpanalipod sa pagka-dios sa Balaang Espiritu. Tin-aw nga nagatudlo ang Biblia nga ang Balaang Espiritu Dios (Mga Buhat 5:3 – 4). Kadtong nakigbatok sa filioque nga klawsula nagasupak tungod kay ilang ginatuohan nga ang Balaang Espiritu ingon nga naga-laghos gikan sa Amahan ug Anak nakapahimo sa Balaang Espiritu nga “agap-agapon” (ubos) sa Amahan ug sa Anak. Kadtong nagatuboy sa filioque nga klawsula nagatoo nga ang Balaang Espiritu ingon nga nagalaghos gikan sa Amahan ug sa Anak walay talab sa Espiritu ingon nga tumbas nga Dios kuyog sa Amahan ug sa Anak.

Ang kontrobersya sa filioque nga klawsula lagmit nalangkit ug usa ka aspeto sa persona sa Dios nga dili nato hingpit nga masabtan bisan kanus-a. Ang Dios, ingon nga walay kataposan nga pagkasiya, sa kinaulahian dili masabtan sa atong may kinutuban nga mga tawhanong hunahuna. Ang Balaang Espiritu Dios, ug Siya gipadala sa Dios ingon nga “kapuli” ni Hesu Kristo dinhi sa kalibotan. Ang pangutana kon ang Balaang Espiritu gipadala sa Amahan, o sa Amahan ug sa Anak, lagmit dili mahimong gayod matubag, ug dili na pod kinahanglan pa gayud tubagon. Ang filioque nga klawsula tingali’g magpadayong magpabilin nga kontrobersya.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa man ang filioque nga klawsula?
© Copyright Got Questions Ministries