settings icon
share icon
Pangutana

Unsaon nako pagkahibalo unsay akong espirituhanong gasa?

Tubag


Wala salamangkanhong sumbanan o hingpit nga pasulit nga makatug-an kanato kon unsa gayud ang atong espirituhanong gasa. Ang Balaang Espiritu nag-apudapud sa mga gasa sumala sa Iyang pagtino (Unsang Korinto 12:7 – 11). Ang kasagarang suliran sa mga Kristohanon mao ang tintasyon nga masako sa atong espirituhanong gasa nga mao na lang ang atong gukod ang pag-alagad sa Diyos sa mga dapit kon diin atong gibati nga kita gigasahan. Dili sa maong palakaw sa espirituhanong gasa. Gitawag kita sa Diyos arong magmasinulondong mualagad Kaniya sa tanang butang. Iya kitang pagasangkapan sa bisan unsang gasa o mga gasa nga atong gikinahanglan aron matuman alang sa tahas kon diin Iya kitang gitawag.

Ang pag-ila sa espirituhanong gasa mamatuman sa pipila ka mga paagi. Ang pasulit sa espirituhanong gasa o imbentaryo, bisan dili kasaligan sa hingpit, makatabang gayud kanato nga mahisabtan kon asa man ugaling ang atong gasa. Ang pagpamatuod gikan sa uban makahatag usab ug dan-ag sa atong pagbaton ug talento. Ang ubang tawo nga makakita kanato nga nagapangalagad sa Ginoo kasagarang makaila sa espirituhanong gasa nga gigamit nga lagmit natong gibalewala o wala ilha. Ang pag-ampo usab mahinungdanon. Ang persona nga sayud gayud sa unsang paagi kita gigasahan mao ang naghatag sa gasa mismo – ang Balaang Espiritu. Makahangyo kita sa Diyos sa pagpakita kanato sa unsang paagi kita nagasahan aron labi pang magamit ang atong espirituhanong gasa alang sa Iyang himaya.

Oo, gitawag sa Diyos ang uban aron mahimong magtutudlo ug gihatagan silag gasa sa pagpanudlo. Gitawag sa Diyos ang uban aron mahimong alagad ug gipanalanginan silag gasa sa pagtabang. Apan bisan pa niana, wala kini naghatag kanato ug rason nga alagaran ang Diyos sa dapit nga gawas sa atong gasa, ilabi na kon sayud kita sa atong espirituhanong gasa. Makatabang ba nga masayran unsang espirituhanong gasa ang gihatag kanato sa Diyos? Siyempre makatabang gayud. Sayup ba nga motutok lamang sa atong espirituhanong gasa nga masal-angan nato ang ubang kahigayonan sa pag-alagad sa Diyos? Oo. Kon aton ipahinungod ang pagpagamit sa Ginoo, sangkapan kita Niya sa espirituhanong gasa nga atong gikinahanglan.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsaon nako pagkahibalo unsay akong espirituhanong gasa?
© Copyright Got Questions Ministries