settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang dualism?

Tubag


Sa teolohiya, ang taghuna sa dualism nag-asumir nga adunay duha ka nagkandaiyang mga entidad – ang maayo ug ang daotan – diin tumbas nga gamhanan. Sa “Cristohanong” dualism, girepresentar sa Diyos ang maayong entidad ug si Satanas nagrepresentar sa daotang entidad.

Apan, ang kamatuoran mao nga bisan tuod nga si Satanas adunay pipila ka gahom, dili siya makatugbang sa Diyos nga Labaw’ng Makagagahum, tungod kay siya gilalang sa Diyos ingong nga manolunda sa wala pa siya nagmasukihon (Isaias 14:12 – 15; Ezekiel 28:13 – 17). Sa giingon na sa Kasulatan, “Kamo, mga pinalanggang anak, iya sa Diyos ug nagmadaogon batok kanila, tungod kay siya nga anaa kaninyo mas labaw kay kaniya nga anaa sa kalibotan” (Unang Juan 4:4). Sumala sa Kasulatan, walay dualismo, walay duha ka nagkaatbang nga pwersa nga tumbas ug gahom kansang gitawag nga maayo ug daotan. Ang maayo, nga girepresentahan sa Diyos nga Labaw’ng Makagagahum, maoy labing gamhanang pwersa sa uniberso sa walay eksepsyon. Ang daotan, nga girepresentahan ni Satanas, usa ka ubos nga pwersa nga walay bawot sa maayo. Ang daotan kanunay nga mabuntog sa matag higayon nga magkabangi sa maayo, kay ang Diyos nga Labaw’ng Makagagahum, ang esensya sa maayo, labing gamahanan, samtang ang daotan, nga girepresentahan ni Satanas, dili ing-ana ka gamhanan.

Sa matag higayon nga ang bisan unsang doktrina maghulagway sa maayo ug daotan isip duha ka tumbas nga nagkaatbang nga mga pwersa, ang maong doktrina nagsumpaki sa biblikanhong baroganan nga ang maayo, nga girepresentahan sa Diyos nga Labaw’ng Makagagahum, maoy dominante nga gahom sa uniberso. Sanglit si Satanas dili dominante nga gahom, ug dili gayod bisan kanus-a, mahimong tumbas sa Diyos, ang bisan unsang doktrina nga mosulti nga si Satanas tumbas sa Diyos mahimong markahan isip usa ka mini nga doktrina. Ang katinuoran nga si Satanas gipagawas sa langit sa pagsulay pagpahitaas labaw sa Diyos wala nagpasabot nga nibiya na pagsulat nga mahimong tumbas o labaw sa Diyos, sumala sa gipamatuod sa batakang mga prinsipyo sa “dualism” nga miabot sa kinabag-an pinaagi sa pilospikanhong punoan sa tawhanong kaalam.

Walay dualism nga nagakunsad sa bisan asang kanto sa uniberso. Aduna lamang usa ka gahom nga nagpatigbabaw, ug ang maong gahom mao ang Diyos nga Labaw’ng Makagagahum ingon nga gipadayag kanato diha sa Biblia. Sumala sa biblikanhong pamatuod, aduna lamang usa ka gahom nga makagagahum sa tanan, dili duha. Busa, ang bisan unsang doktrina sa dualism nga nakigbatok nga adunay duha ka tumbas nga mga gahom nga nagkaatbang sa usa’g-usa (maayo ug daotan) usa ka mini nga doktrina.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang dualism?
© Copyright Got Questions Ministries