settings icon
share icon
Pangutana

Kanus-a/Unsaon nato pagdawat ang Balaang Espiritu?

Tubag


Si apostol Pablo tin-aw nga nagtudlo nga madawat nato ang Balaang Espiritu sa takna nga atong madawat sa Hesu Kristo isip atong manluluwas. Ang Unsang Korinto 12:13 nagpahayag, “nabunyagan ngadto sa usa ka lawas; ug kitang tanan gipatuhop ug usa ka Espiritu.” Ang Roma 8:9 nagasulti kanato nga kon ang usa ka tawo wala makabaton sa Balaang Espiritu wala siya mahisakop kang Kristo: “Apan kamo wala diha sa unod, hinonoa anaa kamo sa Espiritu kon tinuod man nga ang Espiritu sa Dios nagapuyo diha sa sulod ninyo. Ang wala magbaton sa Espiritu ni Cristo dili iya ni Cristo.” Ang Efeso 1:13 – 14 nagtudlo kanato nga ang Balaang Espiritu maoy selyo sa kaluwasan alang sa tanang mitoo: “Pinaagi kaniya, kamo usab, sa pagkadungog ninyo sa matuod nga pulong, sa Maayong Balita mahitungod sa pagluwas kaninyo, ug sa nanagpanoo na kamo kaniya, gitimrihan kamo, nga ang gitimri mao ang gisaad nga Espiritu Santo, nga mao ang patinga sa atong panulondon hangtud nga makapanag-iya na kita niini, alang sa pagdayeg sa iyang himaya.”

Kining tulo ka mga pasahe nagpatin-aw nga ang Balaang Espiritu madawat sa takna sa kaluwasan. Si Pablo dili makasulti nga ang tanan nabunyagan sa usa ka Espiritu ug nahatagan sa usa ka Espiritu aron imnon kon dili pa ang tanang magtotoo sa Korinto nakabaton sa Balaang Espiritu. Mas kusganon ang Roma 8:9, nagasulti nga kon ang usa ka tawo walay Espiritu, wala siya mahisakop kang Kristo. Busa ang pagbaton sa Espiritu maoy ilhanan sa nakabaton ug kaluwasan. Dugang pa, ang Balaang Espiritu dili mahimong “selyo sa kaluwasan” (Efeso 1:13 – 14) kon wala Siya madawat sa takna sa kaluwasan. Daghang mga kasulatan gihimong madagayaon sa katin-aw nga ang atong kaluwasan naseguro sa takna nga atong nadawat si Kristo isip Manluluwas.

Kining panaghisgot lalisonon tungod kay ang pagpangalagdan sa Balaang Espiritu sagad gilibog. Ang pagdawat/pagpuyo sa Espiritu mahitabo sa takna sa kaluwasan. Ang pagpuno sa Espiritu mapinadayonong proseso sa kinabuhi sa Kristohanon. Samtang nagahupot kita nga ang bunyag sa Espiritu mahitabo sa takna sa kaluwasan, may pipila ka mga Kristohanon ang wala nagahupot niini. Kini usahay moresulta sa kalibog sa bunya sa Espiritu sa “pagdawat sa Espiritu” isip buhat nga gisundan ang kaluwasan.

Sa kataposan, unsaon man nato pagdawat sa Balaang Espiritu? Madawat nato ang Balaang Espiritu pinaagi sa yanong pagdawat kang Ginoong Hesu Kristo isip atong Manluluwas (Juan 3:5 – 16). Kanus-a nato madawat ang Balaang Espiritu? Ang Balaang Espiritu kanunay na natong mapanag-iya sa takna nga kita motuo.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Kanus-a/Unsaon nato pagdawat ang Balaang Espiritu?
© Copyright Got Questions Ministries