settings icon
share icon
Pangutana

Nganong daghan man kaayong mga relihiyon? Ang tanan bang mga relihiyon paingon sa Dios?

Tubag


Ang pagkadaghan kaayo sa mga relihiyon ug sa pagpangangkon nga ang tanang mga relihiyon paingon sa Dios sa walay pagduhaduah nakapalibog sa daghan nga nagapangita sa kamatuoran mahitungod sa Dios sa kinasingkasing, diin usahay moresulta nga ang uban kawad-an sa paglaum nga makab-ot ang hingpit nga kamatuoran sa maong panulon-an. O di kaha padulong sila ug dawat sa unibersalista nga pangangkon nga ang tanang mga relihiyon paingon sa Dios. Sa tinuod lang, ang mga maduhaduhaon nagatudlo usab sa kadaghan sa mga relihiyon isip pamatuod nga dili nimo masayran ang Dios o wala gayuy Dios.

Ang Roma 1:19 – 21 naglangkob ug biblikanhong pagpasabot kun nganong daghan kaayong mga relihiyon. Ang kamatuoran mahitungod sa Dios nakita ug nasayran sa tanang tawo tungod kay gituyo kini sa Dios. Inay dawaton ang kamatuoran mahitungod sa Dios ug magpailalom niini, kadaghanan sa mga tawo misalikway niini ug nangita sa ilang kaugalingong paagi aron masabtan ang Dios. Apan kini dili mohatod sa kalamdagan mahitungod sa Dios, apan ngadto sa kawalay pulos sa panghunahuna. Dinhi nato hikaplagan ang basehanan sa mga “daghang relihiyon.”

Daghang mga tawo ang dili buot motuo sa Dios nga mangayo ug pagkamatarong ug moralidad, mao nang naggama sila ug usa ka Dios nga dili mangayo ug samang mga rekisitos. Daghang mga tawo ang dili buot nga motuo sa usa ka Dios nga nagdeklarar nga imposible sa katawhan hagoan ang dalan paingon sa langit. Busa naggama sila ug usa ka Dios nga modawat sa katawhan paingon sa langit kon ilang matuman ang mga lakang, nasunod ang mga lagda, ug/o gibuhat ang mga balaod, taman sa ilang mahimo. Daghang mga tawo ang dili buot ug usa ka kalambigitan sa Dios nga soberano ug labaw’ng makagagahum. Busa mas gihunahuna nila nga ang Dios usa ka mistico nga pwersa kay sa usa ka kinaugalingon ug soberano nga magmamando.

Ang paglungtad sa daghan kaayong mga relihiyon dili lantugi batok sa paglungtad sa Dios o lantugi nga ang makatuoran mahitungod sa Dios dili tin-aw. Hinuon, ang paglungtad sa daghan kaayong mga relihiyon usa ka pagpakita sa pagsalikway sa katawhan sa usa ka tinuod nga Dios. Gipulihan sa katawhan ang Dios sa mga diosdios nga mas ilang ganahan. Delikado kini nga pagpatigayon. Ang pangandoy nga usbon ang Dios sa atong kaugalingon imahe nagikan sa kinaiya sa sala sulod nato – usa ka kinaiya nga sa kataposan “moani ug kalaglagan” (Galacia 6:7 – 8).

Ang tanan bang mga relihiyon paingon sa Dios? Dili. Ang tanang katawhan – relihiyoso man o dili – may adlaw nga moatobang sa Dios (Hebreo 9:27), apan ang relihiyosong kalambigitan wala magtino sa imong dayong padulngan. Ang pagtoo lamang diha ni Hesu Cristo ang makaluwas. “Si bisan kinsa nga nakabaton sa Anak adunay kinabuhi; si bisan kinsa nga wala makabaton sa Anak sa Dios hikabsan sa kinabuhi” (Unang Juan 5:12). Ing-ana lang kasimple. Ang Cristianismo lamang – ang pagsalig diha sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesu Cristo – maoy modala ngadto sa kapasaylkoan sa Dios ug sa kinabuhing dayon. Walay makaadto sa Amahan gawas kon pinaagi sa Anak (Juan 14:6). Adunay kalahian kon ikaw motuo. Ang desisyon pagdawat sa kamatuoran mahitungod ni Hesu Cristo mahinungdanon. Ang eternitad hilabihan ra kadugay nga panahon aron masayop.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Nganong daghan man kaayong mga relihiyon? Ang tanan bang mga relihiyon paingon sa Dios?
© Copyright Got Questions Ministries