settings icon
share icon
Pangutana

Husto ba nga bation sa usa ka magtotoo ang Espiritu Santo?

Tubag


Samtang ang pipila ka mga pagpangalagdan sa Espiritu Santo naglambigit sa pagbati, sama sa pagkakombiktado sa sala, pagbaton ug gahom, ang Kasulatan wala nagtudlo kanato nga basehan ang atong kalambigitan sa Espiritu Santo agig giunsa o unsa ang atong gibati. Ang matag nabag-o pag-usab nga magtotoo gipuy-an na sa Espiritu Santo. Gisuginlan kit ani Hesus nga sa dihang moabot ang Maghuhupay mouban Siya kanato ug mopuyo Siya kanato. “Ug akong hangyoon ang Amahan, ug Iyang ihatag ang laing Magtatambag aron mag-uban kaninyo sa kahangtoran – ang Espiritu sa kamatuoran. Ang kalibotan dili makadawat Kaniya, dili makakita Kaniya ni makasayod Kaniya. Apan inyo Siyang nasayran, kay nagpuyo Sidya diha ninyo ug magpabilin diha ninyo.” (Juan 14:16 – 17). Sa laing pagkasulti, si Hesus nagapadala ug Usa ka sama Niya aron mouban kanato ug mopuyo kanato.

Sayud kita nga ang Espiritu Santo kauban nato tungod kay ang Pulong sa Dios nagtug-an kanato. Ang kada natawo pag-usab nga magtotoo gipuy-an sa Espiritu Santo, apan dili matag magtotoo gigamhan sa Espiritu Santo, ug adunay malinaw nga kalahian. Sa dihang magkinabuhi kita ginamit ang atong unod, dili kita nailawom sa kagamhan sa Espiritu Santo bisan tuod gipuy-an pa kita Niya. Ang apostoles nga si Pablo naghubit niining kamatuoran, ug migamit siya ug ilustrasyon nga makatabang nato sa pagsabot. “Ayaw ug kahubog sa bino, nga mosangpot sa kahilayan. Hinuon, mapuno kamo sa Espiritu” (Efeso 5:18). Daghang mga tawo ang nagbasa ani nga bersikulo ug gihubad kini nga si apostol Pablo naghisgot batok sa bino. Apan, ang konteksto niini nga berso mao ang paglakaw ug pagpakig-gubat sa usa ka matotoo nga puno sa Espiritu. Busa, adunay mas labaw pa sa pasidaan dinhi mahitungod sa pagpalabig inom ug bino.

Sa dihang ang mga tawo mahubog tungod sa hilabihang bino, gapakita sila ug pipila ka mga ilhanan: mahimo silang kumaw, magsamual ang ilang sinultihan, ug ningdaot ang ilang pagpili. Nahimog katandian dinhi si apostol Pablo. Sama nga adunay pipila ka mga ilhanan nga matino ang usa ka tawo nga napalabian ug inom sa bino, dapat lang usab nga adunay pipila ka mga ilhanan nga matino ang usa ka tawo nga gigamhan sa Espiritu Santo. Atong Mabasa sa Galacia 5:22 – 24 mahitungod sa bunga sa Espiritu. Mao kini ang bunga sa Espiritu Santo, ug kini ginapakita sa natawo pag-usab nga magtotoo nga nailalom sa Iyang kagamhan.

Ang punglihok nga hugotan sa Efeso 5:18 nagpaila sa mapinadayonong pamaagi sa “napuno” sa Espiritu Santo. Tungod kay kini usa ka pagmaymay, mahimo usab nga dili mapuno o magamhan sa Espiritu. Ang nahabilin nga bahin sa Efeso 5 naghatag kanato ug mga timailhan sa usa ka magtotoo nga napuno sa Espirito. “Pagsinultihanay kamo sa usa’g-usa ginamit ang mga salmo, mga himno ug mga espirituhanong alawiton. Pag-awit ug paghimo ug tukar sa inyung kasingkasing diha sa GINOO, kanunay’ng magpasalamat sa Dios Amahan sa tanang butang, sa ngalang sa atong GINOONG Hesu Kristo. Pagpailalom kamo sa usa’g-usa tungod ug alang sa pagtahod kang Kristo” (Efeso 5:19 – 21).

Wala kita mapunosa Espirito tungod kay mao kana ang atong gibati, apan tungod kay mao kini ang katugotan ug kabtangan sa usa ka Kristohanon. Ang pagka-puno o pagkagamhan sa Espiritu maoy resulta sa pagkinabuhi diha sa pagkamatinumanon sa GINOO. Gasa kin isa grasya ug dili usa ka emosyonal nga pagbati. Ang mga pagbati mahimo ug moilad kanato, ug mahimong madala nato ang atong mga kaugalingon ngadto sa mabation nga kataranta nga gikan sa unod ug dili sa Espiritu Santo. “Busa akong ginaingon, pagkinabuhi diha sa Epsiritu, ug dili ninyo tagbawon ang mga pangandoy sa makasasalang kinaiyahan … tungod kay nagkinabuhi kita sa Espiritu, magpabilin kita diha sa Espiritu” (Galacia 5:16, 25).

Human kana masulti, dili nato ikalimod nga adunay mga takna nga mahimo kitang magkadipodipo sa presensya ug gahom sa Espiritu, ug kini sagad usa ka mabation nga kasinatian. Sa dihang kana mahitabo, usa kana ka kalipay nga walay sama. Si haring David “misayaw taman sa iyang ginhawa” (2 Samuel 6:14) sa dihang ilang gidala ang Arka sa Kasabotan ngadto sa Herusalem. Ang masinati ang kalipay diha sa Espiritu maoy pagsabot nga ingon nga mga anak sa Dios kita nabulahad sa Iyang grasya. Busa, sa bug-os, ang pagpangalagdan sa Espiritu Santo mahimong maapil ang atong mga pagbati ug mga emosyon. Sa samang higayon, dili nato ipasikad ang atong pagkaginamhan sa Espiritu Santo sa atong pagbati.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Husto ba nga bation sa usa ka magtotoo ang Espiritu Santo?
© Copyright Got Questions Ministries