settings icon
share icon
Pangutana

Unsa may kalahian tali sa talent ug sa espirituhanong gasa?

Tubag


Adunay mga panagsama ug panaglahi tali sa mga talent ug mga espirituhanong gasa. Ang duha pulos mga gasa gikan sa Dios. Ang duha pulos motubo diha sa pagka epektibo agig kanunay nga paggamit. Ang duha pulos tuyong magamit alang sa uban, dili sa hakog nga katuyoan. Ang Unang Corinto 12:7 nagpahayag nga ang mga espirituhanong gasa gihatag aron mapahimuslan sa uban ug dili sa atong kaugalingon. Ingon nga ang duha ka mga dagkong mando nagtagad sa paghigugma sa Dios ug sa uban, sa samang higayon angay nga gamiton ang mga talento sa usa ka taso alang niadtong mga katuyoan. Apan nagkalahi kon kinsa ug kanus-a ang mga talento ug espirituhanong mga gasa igahatag. Ang usa ka tawo (bisan pa sa iyang pagtoo diha sa Dios o ni Kristo) gihatagan ug kinaiyanhong talent isip resulta sa paghugpong sa liwat (ang uban adunay kinaiyanhong abilidad sa musika, alampat, o matematika) ug sa palibot (nagtubo sa usa ka musikong panimalay mokatabang aron maugmad ang talento sa musika), o tungod kay ang dios naglaraw sa paghatag ug mga talento sa pipila ka mga indibidwal (sama pananglitan, si Bezalel sa Exodo 31:1 – 6). Ang mga espirituhanong gasa gihatag ngadto sa tanang mga magtotoo sa Balaang Espiritu (Roma 12:3, 6) sa takna nga ilang gibutang ang ilang pagsalig diha ni Kristo alang sa kapasayloan sa ilang kasal-anan. Nianang taknaa, gihatag sa Balaang Espiritu ngadto sa mga bag-ong magtotoo ang mga espirituhanong gasa nga Iyang gilaraw nga mabatonan sa mga magtotoo (Unang Corinto 12:11).

Gitala sa Roma 12:3 – 8 ang mga espirituhanong gasa ingon sa mosunod: propesiya, pagpangalagad, pagpanudlo, pagpanambag, pagkamanggihatagon, pagpangulo, ug pagkamaloloy-on. Gitala sa Unang Corinto 12:8 – 11 ang mga gasa sama sa maalamong pamulong (kakayahan pagpakigsulti sa espirituhanong kaalam), pamulong sa kahibalo (kakayahan pagpakigsulti sa praktikal nga kamatuoran), pagsalig (dili sagad nga pagsandig ngadto sa Dios), ang milagrosong pagpamuhat, propesiay, paghibalo sa mga espiritu, managlahing pinulongan (kahimoan sa pagsulti sa pinulongan nga wala tun-i), ang paghubad sa managlahing pinulongan. Ang ikatulong talaan makita diha sa Efeso 4:10 – 12, nga naghisgot mahitungod sa Dios nga nagahatag ngadto sa Iyang Iglesia ug mga apostoles, mga propeta, mga ebanghelista, ug mga pastor-magtutodlo. Aduna usab pangutana kon unsay gidaghanon sa mga espirituhanong gasa, sanglit ang duha ka mga talaan managsama. Mahimo usab nga ang mga biblikanhong talaa dili malukpanon, nga aduna pay dugang nga mga espirituhanong gasa gawas sa mga gipanghisgotan sa Biblia.

Samtang ang usa ka tawo mamahimong mougmad sa iyang mga talento ug unya ipatultol ang iyang kapangitaan o gikaikagan subay sa iyang talento, ang mga espirituhanong gasa gihatag sa Balaang Espiritu alang sa pagpatubo sa iglesiya ni Cristo. Diha, ang tanang Kristohanon angayng mobuhat sa aktibong bahin sa pagpalawig sa ebanghelyo ni Cristo. Ang tanan gitawag ug gisangkapan aron makigbahin sa “buhat pangalagad” (Efeso 4:12). Ang tanan gigasahan aron sila makaamot sa pahinungdan ni Kristo tungod sa utang kabubot-on sa tanan nga Iyang nahimo alang kanila. Sa pagbuhat sa ingon, ilang hikaplagan ang katumanan sa kinabuhi pinaagi sa ilang pagpanghago alang kang Kristo. Maoy bulohaton sa usa ka pangulo sa iglesia ang pagtabang pagpatubo sa mga gipakabalaan aron masangkapan pa gayud sila alang sa pagpamuhat diin dila gitawag sa Giod. Ang tumong katuyoan sa mga espirituhanong gasa mao nga ang iglesia sa kinatibuk-an motubo, nga gilig-on sa natingub nga sangkap sa matag-usa nga kabahin sa lawas ni Kristo.

Sa paglaktod saysay sa mga kalahian tali sa mga espirituhanong gasa ug mga talento: 1) Ang talent maoy result sa kaliwat ug/o pagbansay, samtang ang espirituhanong gasa maoy result sa gahom sa Balaang Espiritu. 2) Ang talento mahimong mabatonan ni bisan kinsa, ma-Kristohanon man o dili Kristohanon, samtang ang mga espirituhanong gasa mabatonan lamang sa mga Kristohanon. 3) Samtang ang mga talento ug mga espirituhanong gasa kinahanglang magamit alang sa kahimayaan sa Dios ug sa pag-alagad sa uban, ang mga espirituhanong gasa nakatutok niining mga tahas, samtang ang mga talento magamit sa kinatibuk-an alang sa mga dili espirituhanong katuyoan.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa may kalahian tali sa talent ug sa espirituhanong gasa?
© Copyright Got Questions Ministries