settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang katungdanan sa Espiritu Santo sa atung mga kinabuhi karon?

Tubag


Sa tanang mga hiyas nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan, wala nay mulabaw pa kay sa presensya sa Espiritu Santo. Ang Espiritu adunay daghang mga kahimoan, katungdanan ug kalihokan. Una, nagapanglihok Siya diha sa mga kasingkasing sa tanang tawo sa tanang dapit. Gisultian ni Hesus ang Iyang mga tinun-an nga Iyang ipadala ang Espiritu sa kalibotan aron “hukman nga sad-an ang kalibotan mahitungod sa sala ug pagkamataron ug paghukom” (Juan 16:7 – 11). Ang matag-usa adunay “pagkamatikud sa Dios,” angkunon man nila kini o dili. Ang Espiritu nagapadapat sa mga kamatuoran sa Dios ngadto sa mga hunahuna sa mga tawo aron pagpasiguro kanila agig maangayon ug igong mga lantugi nga sila mga makasasala. Ang pagtubag sa maong pagkahisad-an mohatod sa mga tawo ngadto sa kaluwasan.

Sa dihang kita naluwas ug nahisakup ngadto sa Dios, ang Espiritu magpuyo na sa atong mga kasingkasing sa kahangturan, ginasilyohan kita agig pagpanghimatuud, pagpasalig, ug pagpaneguro nga panaad sa atong malungtarong kahimtang ingon nga Iyang kaanakan. Si Hesus miingon nga Iyang ipadala ang Espiritu kanato aron mahimong atong Tigtabang, Tighupay, ug Tiggiya. “Ug Akong hangyoon ang Amahan, ug igahatag Niya kaninyo ang laing Magtatambag aron mahimo ninyong Abyan sa kahangturan” (Juan 14:16). Ang Griyegong pulong nga gihubad dinhi nga mao ang “Magtatambag” nagpasabot nga “siya nga gisangpit aron mahimong abyan” ug adunay alinghuna sa usa ka tawon nga nagadasig ug nagapanudlo. Ang Espiritu Santo mopuyo nga malungtaron diha sa kasingkasing sa mga magtotoo (Roma 8:9; Unang Korinto 6:19 – 20, 12:13). Gihatag ni Hesus ang Espiritu ignon nga “ilis” sa Iyang presensya, aron pagtuman sa mga tulomanon nganhi kanato nga Iya untang himoon kon ania pa lamang Siya kauban nato.

Taliwala niadtong mga katungdanan mao ang tigpadayag sa kamatuoran. Ang presensya sa Espiritu nganhi kanato nakapahimo natong makasabot ug mahubad ang Pulong sa Dios. Gisultihan ni Hesus ang Iyang mga tinun-an nga “sa takna nga Siya, ang Espiritu sa Kamatuoran, moabot, giyahan kamo Niya ngadto sa tanang kamatuoran” (Juan 16:13). Iyang gipadayag sa atung mga hunahuna ang kinatibuk-ang tuyo sa Dios nga adunay kalambigitan sa pagsimba, pagtoo, ug pagkinabuhing Kristohanon. Siya ang sukaranong giya, ang nagauna, ang nagatultol sa agianan, ang nagatangtang sa mga babag, ang nagaabli sa panabot, ug nagapayano ug nagapatin-aw sa tanang mga butang. Siya nagatultol sa dalan nga angay natong subayon sa tanang mga butang espirituhanon. Gawas sa maong Giya, dali ra kitang mahiagom sa kasaypanan. Ang kinahinungdanunang bahin sa kamatuoran nga Iyang gipadayag mao nga Si Hesus tinuod sumala sa Iyang gipang-angkon (Juan 15:26; Unang Korinto 12:3). Ang Espiritu nagapatoo kanato sa pagka-dios ni Kristo ug sa pagpakatawo, ang Iyang pagka Mesiyas, ang Iyang pag-antos ug kamatayon, ang Iyang pagkabanhaw ug pagkayab, ang Iyang pagtuboy sa tuong kamot sa Dios, ug ang Iyang katungdanan ingon nga hukom sa tanan. Nagahatag Siyag himaya kang Kristo sa tanang butang (Juan 16:14).

Usa pa sa mga katungdanan sa Espiritu Santo mao ang tighatag ug gasa. Gihubit sa Unang Korinto 12 ang mga espirituhanong gasa nga gihatag sa mga magtotoo aron makahimo kita paglihok ingon nga lawas ni Kristo dinhi sa kalibotan. Kining tanang mga gasa, madako ug magamay, gihatag sa Espiritu aron ng akita mahimong mga sinugo ngadto sa kalibotan, nagapakita sa Iyang grasya ug nagahimaya Kaniya.

Ang Espiritu nagalihok usab ingon nga tigpabunga sa atong mga kinabuhi. Sa dihang Iyang kitang puy-an, magasugod Siya sa buhat sa pag-ani sa Iyang bunga ngari sa atong mga kinabuhi – gugma, kalipay, kalinaw, pagkamainantuson, kabuotan, kamaayo, kamatinud-anon, pagkamalulot ug pagkamapinugnganon (Galacia 5:22 – 23). Kini dili mga buhat sa atung unod, kansang dili kahimog hatag sa maong bunga, apan kadto mga abut sa presensya sa Espiritu sa atung mga kinabuhi.

Ang kahibalo nga ang Espiritu Santo sa Dios gipuy-an ang atung mga kinabuhi, nga Iyang gipamuhat kining tanang mga milagrosong katungdanan, nga gapuyo Siya kauban nato sa kahangtoran, ug mao nga dili kita Niya biyaan o isalikway maoy hinungdan sa dakuyng kalipay ug hupay. Salamat sa Dios niining bililhong gasa – ang Espiritu Santo ug ang Iyang buhat sa atung mga kinabuhi!

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang katungdanan sa Espiritu Santo sa atung mga kinabuhi karon?
© Copyright Got Questions Ministries