settings icon
share icon
Pangutana

Ang kalag ba sa tawo may kinutoban o walay kinutoban?

Tubag


Sa walay pagduhaduha ang kalag sa tawo walay kinutoban. Kini tin-aw nga makita sa daghang mga Kasulatan sa Daan ug Bag-ong mga Tugon: Salmo 22:26; 23:6; 23:6; 49:7 – 9; Ecclesiastes 12:7; Daniel 12:2 – 3; Mateo 25:46; ug Unang Corinto 15:12 – 19. Ang Daniel 12:2 nag-ingon, “Panon sa katawhan nga nahikatulog sa abog sa yuta mahigmata: ang uban ngadto sa walay kataposang kinabuhi, ang uban ngadto sa kaulawan ug walay kataposang pagtamay.” Sa samang higayon, si Hesus Mismo nag-ingon nga ang daotan “mahiadto sa walay kataposang pagsilot, apan ang mga matarong ngadto sa walay kataposang kinabuhi” (Mateo 25:46). Inubanan sa Griyegong pulong nga gigamit aron pagtumbok sa “silot” ug “kinabuhi,” tin-aw nga ang datoan ug ang matarong adunay walay kataposan/walay kinutobang kalag.

Ang dili masayop nga panudlo sa Biblia mao nga ang katawhan, luwas man o dili, molungtad sa kahangtoran, sa langit man o sa impiyerno. Ang tinuod nga kinabuhi o espirituhanong kinabuhi dili mohunong sa dihang ang atong unodnong mga lawas motaliwan sa kamatayon. Ang atong mga kalag mabuhi sa kahangtoran, maana sa presensya sa Dios sa langt kung kita luwas, o sa pagsilot sa impiyerno kung atong isalikway ang gasa sa Dios sa kaluwasan. Gani, ang saad sa Biblia dili lamang nga ang atong mga kalag mabuhi sa kahangtoran, apan ang ato usab mga lawas pagabanhawon. Kini nga paglaom sa lawasnong pagkabanhaw mao ang pinaka kasingkasing sa Cristohanong pagtoo (Unang Corinto 15:12 – 19).

Samtang ang tanang mga kalag walay kinutoban, mahinungdanon nga hinumdoman nga dili kita malungtaron sa samang paagi nga and Dios malungtaron. Ang Dios lamang ang tinuod nga malungtaron sa paagi nga Siya lamang ang walay sinugdanan o kataposan. Ang Dios kanunay nga naglungtad ug magpabiling molungtad. Ang uban nga buhing tinuga, tawo man o angheliko, limitado sa paagi nga sila adunay sinugdanan. Samtang ang atong mga kalag mabuhi sa kahangtoran sa takna nga kita mitungha, ang Biblia wala nagasuporta sa taghuna nga ang atong mga kalag kanunay nga nagalungtad sa kagahapon. Ang atong mga kalag walay kinutoban, ug sa ingon niana sila gituga sa Diuios, apan aduna silay sinugdanan; adunay takna nga wala sila nagalungtad.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Ang kalag ba sa tawo may kinutoban o walay kinutoban?
© Copyright Got Questions Ministries