settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang kahulogan sa teolohiya?

Tubag


Ang pulong nga “teolohiya” nagikan sa duha ka Griyegong mga pulong nga gihiusa nga ang buot pasabot kay “ang pagtuon sa Dios.” Ang Cristohanong teolohiya usa lamang ka pagsulay aron masabtan ang Dios ingon nga Siya gipadayag sa Biblia. Walay teolohiya nga hingpit nga makapasabot sa Dios ug sa Iyang mga pamaagi tungod kay ang Dios sa walay kataposan ug sa kahangtoran mas labaw kay nato. Busa, ang bisan unsang pagsulay pagsaysay Kaniya mapakyas (Roma 11:33 – 36). Apan, dili buot ang Dios nga mailhan nato Siya kutob sa atong mahimo, ang teolohiya usa ka alampat ug siyensya sa paghibalo unsay atong mahibaloan ug masabtan mahitungod sa Dios sa han-ay ug sa masabtan nga paagi. Ang ubang mga tawo mosulay paglikay sa teolohiya tungod kay nagatuo sila nga kini makapabahinbahin. Apan, kung sabton sa husto, ang teolohiya makapahiusa. Ang husto, biblikanhong teolohiya usa ka maayong butang; mao kini ang pagpanudlo sa Pulong sa Dios (Ikaduhang Timoteo 3:16 – 17).

Busa, ang pagtuon sa teolohiya, walay lain kondili ang pagkubkob ngadto sa Pulong sa Dios aron madiskubrehan unsay Iyang gipadayag mahitungod sa Iyang kaugalingon. Sa dihang ato kining himoon, ato Siyang mahibaloan ingon nga Taglalang sa tanang mga butang, ang Tigpaluyo sa tanang mga butang, ug Maghuhukom sa tanang mga butang. Siya ang Alfa ug Omega, ang sinugdanan ug ang kataposan sa tanang mga butang. Sa dihang nangutana si Moises kinsay nagpadala kaniya ngadto kang Paraon, mitubag ang Dios “AKO MAO AKO” (Exodo 3:14). Ang pangalang nga AKO nagpaila sa personalidad. Ang Dios adunay pangalan, bisan pa nga siya nagahatag ug mga pangalan sa uban. Ang pangalang nga AKO nagpasabot sa usa ka gawasnon, may katuyoan, supisiyente sa kaugalingon nga personalidad. Ang Dios dili usa ka lunhawng pwersa o kosmikong enerhiya. Siya makagagahum sa tanan, nagalungtad sa iyang kaugalingon, nagadeterminar sa kaugalingon nga pagkasiya nga adunay hunahuna ug pagbulot-an – ang “kinaugalingon” nga Dios nga nagpadayag sa Iyang kaugalingon ngadto sa katawhan pinaagi sa Iyang Pulong, ug pinaagi sa Iyang Anak, nga si Hesu Cristo.

Ang pagtuon sa teolohiya mao ang pagkahibalo sa Dios aron ato siyang mahimaya pinaagi sa atong gugma ug pagkamatinumanon. Matikdi ang pag-uswag dinhing dapita: kinahanglan nato siyang masayran sa dili pa kita makahigugma Kaniya, ug kinahanglan natong higugmaon Siya sa dili pa kita makapangandoy pagtuman Kaniya. Ingon nga ginam-an, ang atong mga kinabuhi gipadato sa dili masukod pinaagi sa paghupay ug paglaom nga Iyang gipaambit niadtong nakahibalo, naghigugma, ug natuman Kaniya. Ang usa ka kabus nga teolohiya ug usa ka taphaw, dili tukma nga pagsabot sa Dios makapagrabe sa atong mga kinabuhi imbes nga magdala sa kahupayan ug paglaom nga atong gipangandoy. Ang pagkahibalo mahitungod sa Dios mahinungdanon kaayo. Mapintas kita sa atong kaugalingon kung sulayan nato pagkinabuhi niining kalibotan nga wala makaila sa Dios. Ang kalibotan usa ka sakit nga dapit, ug ang kinabuhi niini makapahigawad ug dili lalim. Isalikway ang teolohiya ug imong gilaglag ang imong kaugalingon sa kinabuhi nga wala kahibalo sa padulngan. Kung walay teolohiya, atong gisayang ang atong mga kinabuhi ug atong gipildi ang atong mga kalag.

Ang tanang mga Cristohanon angayng Masako sa teolohiya – ang hugot, kinaugalingong pagtuon sa Dios – aron mahibaloan, higugmaon, ug tumanon Siya kansang kuyogan nato sa malipayon sa walay kataposan.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang kahulogan sa teolohiya?
© Copyright Got Questions Ministries