settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang Teolohiyang Reformada?

Tubag


Sa laktod nga pagkasulti, ang Teolohiya nga Reformada naglakip sa bisan unsang sistema sa pagtoo nga nagasuboy sa kagikan niini ngadto sa Protestanteng Repormasyon sa ika-16 nga siglo. Tinuod, nga ang mga Reformador mismo misubay sa ilang doctrina ngadto sa Kasulatan, ingon sa gipakita sa ilang credo sa “sola scriptura,” busa ang Teolohiyang Reformada dili “bag-o” nga sistema sa pagtoo apan usa ka pagtoo nga tuyong ipadayon ang apostolikanhong doctrina.

Kasagaran, ang Teolohiyang Reformada nagahupot sa kagamhan sa Kasulatan, ang pagka-soberano sa Dios, ang kaluwasan pinaagi sa grasya diha ni Cristo, ug ang kinahanglanon sa pagpangabig. Usahay ginatawag kini nga Teolohiya sa Pakigsaad tungod sa pagpahimug-at niini sa pagkigsaad nga gihimo sa Dios tali ni Adan ug sa bag-ong pakigsaad nga miabot pinaagi ni Hesu Cristo (Lucas 22:20).

Ang Kagamhan sa Kasulatan. Ang Teolohiyang Reformada nagatudlo nga ang Biblia maoy gilamdagan ug may awtoridad nga Pulong sa Dios, paigo sa tanang mga butang sa pagtoo ug pagkinabuhi.

Ang Soberanya sa Dios. Ang Teolohiyang Reformada nagatudlo nga anbg Dios nagapangulo inubanan sa hingpit nga pagdumala sa tibuok kamugnaan. Iya nang gitakda ang tanang mga panghitabo ug busa dili mapakyas sa mga kahitaboan. Wala niini ginalimitahan ang kabubot-on sa linalang, ni nakapahimo niini sa Dios nga tinubdan sa sala.

Kaluwasan sa grasya. Ang Teolohiyang Reformada nagatudlo nga ang Dios diha sa Iyang grasya ug kaluoy nagpili aron tubson ang usa ka katawhan alang sa Iyang kaugalingon, pagaluwason sila gikan sa sala ug kamatayon. Ang Reformadang doctrina sa kaluwasan kasagarang girepresentar pinaagi sa akrostikong TULIP (nailhan usab ingon nga lima ka mga punto sa Calbinismo):

T - total depravity (bug-os nga pagkadaotan). Ang tawo hingpit nga tabangonon sa iyang makasasalang kahimtang nailalom sa kapungot sa Dios ug dili gayud makapahimuot sa Dios. Ang bug-os nga pagkadaotan nagpasabot usab nga ang tawo sa iyang kaugalingon dili mangita aron makaila sa Dios, gawas kon aghaton siya tungod sa kalooy sa Dios aron mohimo niini (Genesis 6:5; Jeremias 17 :9; Efeso 1:4 – 6, 11 – 12).

U – unconditional election. Ang Dios, gikan pa sa walay kataposang kagahapon, nagpili aron luwason ang usa ka dakong panon sa mga makasasala, nga dili maihap ni bisan kinsang tawo (Roma 8:29 – 30; 9:11; Efeso 1:4 – 6, 11 – 12).

L – limited atonement. Gitawag usab nga “partikular nga pagtubos.” Gikuha ni Cristo ang paghukom alang sa sala sa mga pinili sa iyang kaugalingon ug sa ingon gibayran ang ilang mga kinabuhi sa iyang kamatayon. Sa laing pagkasulti, wala lamang niya gihimong “posible” ang kaluwasan, nakuha gayud niya kini alang sa iyang pinili (Mateo 1:21; Juan 10:11; 17:9; Buhat 20:28; Roma 8:32; Efeso 5:25).

P – perseverance of the saints. Ginapanalipdan sa Dios ang Iyang mga gipakabalaan gikan sa pagkapukan; busa, ang kaluwasan dumalayon (Juan 10:27 – 29; Roma 8:29 – 30; Efeso 1:3 – 14).

Ang kinahanglan sa pagpangabig. Ang Teolohiyang Reformada nagatudlo nga ang mga Cristohanon anaa sa kalibotan aron makahimog kalahian, sa espirituhanon pinaagi sa pagpangabig ug sa katilingbanon pinaagi sa balaang pagkinabuhi ug sa pangkatawhan nga kaayohan.

Ang ubang katalagsaon sa Teolohiyang Reformada kasagarang naglakip sa pagtuman sa duha ka mga sacramento (bunyag ug balaang panihapon), adunay panglantaw nga mihunong nga ang mga espirituhanong gasa (ang mga gasa wala na gipaabot ngadto sa iglesya), ug dili-dispensasyonal nga panglantaw sa Kasulatan. Taas ang pagtan-aw sa mga Iglesya Reformada ang mga sinulat ni John Calvin, John Knox, Ulrich Zwingli, ug ni Martin Luther. Ang Westminster Confession naglangkob sa teolohiya sa Reformadang tradisyon. Ang mga modernong kaiglesyahanan nga anaa sa Reformadang tradisyon naglakip sa Presbyterian, Congregationalist, ug pipila ka mga Baptist.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang Teolohiyang Reformada?
© Copyright Got Questions Ministries