settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang kagikan sa nagkalainlaing rasa?

Tubag


Ang unang butang nga angay masabtan sa panaghisgutan mao nga aduna lamang usa ka rasa-ang kaliwatan sa tawo. Ang mga Puti, Africano, Asiano, Bombay, Arabo, ug mga Judio dili magkalahi ug rasa. Hinunoa, managlahi sila nga mga etniko sa tawhanong rasa. Ang tanang mga tawo adunay managsamang pisikal nga mga kinaiyahan (siyempre, inubanan sa gamayng nga mga kalainan). Labaw kamahinungdanon, ang tanang mga tawo gilalang sa dagway ug may-ong sa Dios (Genesis 1: 26-27). Gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan nga Iyang gipadala si Jesus aron ihalad ang Iyang kinabuhi alang kanato (Juan 3:16). Ang "kalibutan" tataw nga naglakip sa tanang mga pundok etniko.

Ang Dios walay pagpihigpihig o pabor-pabor (Deuteronomio 10:17; Mga Buhat 10:34; Mga Taga Roma 2:11; Mga Taga Efeso 6: 9), ug dili usab kita. Gihulagway sa Santiago 2: 4 ang mga nagpihigpihig ingon nga "mga maghuhukom nga adunay dautang hunahuna." Hinunoa, kinahanglan natong higugmaon ang atong mga silingan sama sa atong kaugalingon (Santiago 2: 8). Sa Daang Tugon, gibahin sa Dios ang katawhan ngadto sa duha ka pundok nga mga "rasa": mga Judio ug mga Hentil. Ang tuyo sa Dios mao nga ang mga Judio mahimong usa ka gingharian sa mga sacerdote, nga nagaalagad sa Gentil nga mga nasud. Sa kinatibuk-an, ang mga Judio nahimo hinuong mapahitas-on sa ilang kahimtang ug gitamay ang mga Hentil. Gitapos kini ni Jesu-Kristo, nga naglaglag sa nagbahinbahing paril sa pagkamabatokon (Efeso 2:14). Ang tanang mga matang sa rasismo, pagpihig, ug diskriminasyon insulto sa gihimo ni Cristo sa krus.

Si Jesus nagmando kanato sa paghigugma sa usa'g usa sama sa iyang paghigugma kanato (Juan 13:34). Kung ang Dios walay pinalabi ug nahigugma kanato nga dili mapihigon, nan kinahanglan natong higugmaon ang uban sa ingon ka taas nga sumbanan. Gitudlo ni Jesus sa Mateo 25 nga bisan unsa nga atong himoon ngadto sa pinakaubos sa Iyang mga igsoon, atong ginahimo usab ngadto Kaniya. Kung atong gitagad ang usa ka tawo nga may pagtamay, ginadaugdaog nato ang tawo nga gilalang sa dagway sa Dios; gipasakitan nato ang usa ka minahal sa Dios ug alang kang kinsa namatay si Jesus.

Ang rasismo, sa nagkalainlaing hulag ug sa nagkalainlaing mga ang-ang, nahimong usa ka hampak sa katawhan sulod sa liboan ka tuig. Mga kaigsoonan sa tanang etniko, kini dili angay. Ang mga biktima sa rasismo, pagpihig, ug diskriminasyon kinahanglan mopasaylo. Ang Efeso 4:32 nagpahayag, "Magmapuanguron kamo ang usa ngadto sa usa, mga malulot ug kasingkasing, nga magpinasayloay kamo ang usa sa usa, maingon nga kamo gipasaylo sa Dios tungod kang Cristo." Ang mga adunay pagpihig sa kaliwat mahimong dili takus sa imong kapasayloan, apan labi na kitang dili takos nga mapasaylo sa Dios. Kadtong nagabuhat sa rasismo, pagpihig, ug diskriminasyon kinahanglan maghinulsol. "Hinonoa itugyan ninyo ang inyong kaugalingon ngadto sa Dios ingon nga mga tawo nga nangabuhi gikan sa kamatayon, ug itugyan ninyo ang mga bahin sa inyong mga lawas ngadto sa Dios aron mahimong mga galamiton sa pagkamatarung (Roma 6:13). Hinaut nga ang Galacia 3:28 hingpit nga mapatinuod, "Walay Judio ni Gresyanhon, walay ulipon ni gawasnon, walay lalaki ni babaye; kay kamong tanan usa ra diha kang Cristo Jesus."

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang kagikan sa nagkalainlaing rasa?
© Copyright Got Questions Ministries