settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang predestinasyon? Ang predestinasyon ba biblikanhon?

Tubag


Ang Roma 8: 29-30 nagsulti kanato, "Kay sila nga mga giila Niyang daan gikabut-an usab Niyang daan nga mahisama sila sa dagway sa Iyang Anak, aron kini Siya mahimong maoy panganay sa daghang mga magsoon. Ug sila nga gikabut-an Niyang daan, Iya usab sila nga gitawag; ug sila nga Iyang gitawag, Iya usab sila nga gimatarung; ug sila nga Iyang gimatarung, Iya usab sila nga gidala ngadto sa himaya." Ang Mga Taga Efeso 1:5 ug 11 nagpahayag, "Pinaagi sa gugma, kita iyang gipili nga daan aron mahimong Iyang mga anak nga sinagop pinaagi kang Jesu-Cristo, sumala sa tuyo sa Iyang kabobut-on ... Pinaagi Kaniya, pinaagi kang kinsa usab kita nahimong panulondon, kita gibut-an nang daan sumala sa katuyoan sa nagpalihok sa tanang mga butang sumala sa laraw sa iyang pagbuot." Daghang mga tawo ang adunay kusganong pagsupak sa doktrina sa predestinasyon. Bisan pa, ang predestinasyon usa ka biblikanhong doktrina. Ang yabi mao ang pagsabut unsa ang biblikanhong kahulugan sa predestinasyon.

Ang mga pulong nga gihubad nga "gitakda" sa Kasulatan nga gihisgotan sa itaas naggikan sa Griyego nga pulong "pro-orizo," nga nagdala sa kahulogan sa "pagtino daan," "pag-ordenar," "antemanong pagpili." Busa, ang predestinasyon mao ang pagtino sa Dios sa mga butang nga antemanong mahitabo. Unsa man ang mga antemanong gitino sa Dios? Sumala sa Roma 8: 29-30, gitino sa Dios nga ang pipila ka mga tawo mahisama sa may-ong sa Iyang Anak, pagatawgon, gimatarong, ug himayaon. Sa pagkatinuod, gitino sa Dios nga ang pipila ka mga tawo maluwas. Daghang kasulatan nagtumong sa mga magtotoo nga gipili ni Kristo (Mateo 24:22, 31; Marcos 13:20, 27; Roma 8:33, 9:11, 11: 5-7, 28; Efeso 1:11; Colosas 3:12 ; 1 Mga Taga Tesalonica 1: 4; 1 Timoteo 5:21; 2 Timoteo 2:10; Tito 1: 1; 1 Pedro 1: 1-2, 2: 9; 2 Pedro 1:10). Ang Predestinasyon mao ang biblikanhong doktrina nga gipili sa Dios sa Iyang pagkasoberano ang pipila ka mga tawo aron maluwas.

Ang kasagarang pagsupak sa doktrina sa predestinasyon mao nga kini dili makiangayon. Nganong mopili man ang Dios ug pipila ka mga tawo ug dili sa uban? Ang mahinungdanong butang nga hinumduman mao nga walay bisan usa nga angayang maluwas. Kitang tanan nakasala (Mga Taga-Roma 3:23), ug tanan takus sa walay katapusang silot (Roma 6:23). Sa ingon, ang Dios magpabiling matarong nga tugotan kitang tanan nga molungtand sa walay katapusang impyerno. Apan, ang Dios mipili sa pagluwas sa uban kanato. Wala Siya nahimong dili-makiangayon sa mga wala gipili, tungod kay nakadawat sila sa angay nila. Walay dili makiangayon sa pagpili sa Dios nga magmaloloy-on sa uban. Walay usa nga takus nga makadawat ug bisan unsa gikan sa Dios; busa, walay usa nga makapugong kung dili siya makadawat ug bisan unsang butang gikan sa Dios. Ang usa ka paghulagway mao nga may usa ka tawo nga sulagmang naghatag ug salapi ngadto sa lima ka tawo sa usa ka pundok nga kawhaan. Makahimo bang masuko ang napulo'g lima ka mga tawo nga wala makadawat ug salapi? Tingali makahimo. Aduna ba silay katungod nga masuko? Wala silay katungod. Ngano man? Tungod kay ang maong tawo walay utang nga salapi ni bisan kinsa kanila. Nakapili siya nga magmaloloy-on sa uban.

Kung ang Dios nagpili kon kinsa ang naluwas, dili ba kana nagapahuyang sa atong gawasnong pagbulot-an sa pagpili ug pagsalig kang Kristo? Ang Biblia nag-ingon nga kita adunay pagpili-tanan nga mitoo ni Jesu-Cristo maluwas (Juan 3:16; Roma 10: 9-10). Ang Bibliya wala maghubit sa Dios nga nagsalikway sa bisan kinsa nga mosalig Kaniya o mopahilayo sa bisan kinsa nga nagapangita Kaniya (Deuteronomio 4:29). Sa laing bahin, sa misteryo sa Dios, ang predestinasyon nagkuyog sa tawo nga gidani sa Dios (Juan 6:44) ug nagtuo sa kaluwasan (Roma 1:16). Gitakda sa Dios kung kinsa ang maluwas, ug kinahanglan atong pilion si Kristo aron maluwas. Ang duha ka kamatuoran pulos tinuod. Ang Roma 11:33 nagpahayag, "O ang kahilabihan gayud sa kadagaya ug sa kaalam ug sa kahibalo nga Iya sa Dios! Pagkadili matugkad sa Iyang mga paghukom ug pagkadili matukib sa Iyang mga paagi!"

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang predestinasyon? Ang predestinasyon ba biblikanhon?
© Copyright Got Questions Ministries