settings icon
share icon
Pangutana

Unsay buot ipasabut nga ang tawo nahimo diha sa dagway sa Dios?

Tubag


Sa katapusang adlaw sa paglalang, ang Dios miingon, "Buhaton ta ang tawo sa atong dagway, sa atong may-ong" (Genesis 1:26). Sa ingon, nahuman Niya ang Iyang buhat sa usa ka "kinaugalingong tandog." Giumol sa Dios si Adan gikan sa abug ug gihatagan siya sa kinabuhi pinaagi sa pagpaambit sa Iyang kaugalingong gininhawa (Genesis 2: 7). Busa, ang katawhan talagsaon taliwala sa tanang mga nilalang sa Dios, nga adunay usa ka materyal nga lawas ug dili materyal nga kalag / espiritu.

Ang pagbaton sa "hulagway" o "pagkasama" sa Dios nagkahulogan, sa pinakayano nga mga pulong, nga kita gihimo nga susama sa Dios. Si Adan dili susama sa Dios sa paagi nga ang Dios adunay unod ug dugo. Ang Kasulatan nag-ingon nga "ang Dios espiritu" (Juan 4:24) ug busa naglungtad nga walay lawas. Bisan pa, ang lawas ni Adan gipanaminan ang kinabuhi sa Dios sa punto nga kini gibuhat sa hingpit nga panglawas ug wala mailalom sa kamatayon.

Ang may-ong sa Dios (Latin: imago dei) nagtumong sa waylawas nga bahin sa katawhan. Nagtakda kini sa mga tawo nga linain gikan sa kalibutan sa mananap, nga mohaum kanila alang sa pagdumalahan nga gitinguha sa Dios kanila nga mabatonan sa ibabaw sa yuta (Genesis 1:28), ug makapahimo kanila nga makigsulti sa ilang Magbubuhat. Kini usa ka may-ong sa panghunahuna, sa moral, ug katilingbanon.

Sa panghunahuna, ang tawo gilalang isip usa ka rasyonal, mabut-anong kawsa. Sa laing pagkasulti, ang mga tawo makapangatarungan ug makapili. Kini usa ka pagpakita sa kaalam ug kagawasan sa Dios. Sa matag higayon nga adunay tawo nga mag-imbento sa usa ka makina, magsulat sa usa ka libro, magpintal sa usa ka talan-awon, makatagamtam sa usa ka simponiya, nagkalkulo sa usa ka kantidad, o nagngalan sa usa ka binuhi, siya nagpahayag sa kamatuoran nga kita gihimo sa may-ong sa Dios.

Sa moral, ang tawo gilalang sa pagkamatarung ug hingpit nga kainosente, usa ka pagsumbalik sa pagkabalaan sa Dios. Nakita sa Dios ang tanan nga Iyang gihimo (apil ang katawhan) ug gitawag kini Niya nga "maayo kaayo" (Genesis 1:31). Ang atong konsensya o "moral nga kompas" usa ka anino sa orihinal nga kahimtang. Sa matag higayon nga adunay magsulat ug balaod, mobiya gikan sa dautan, magdayeg sa maayong pamatasan, o mobati nga sad-an, siya nagpamatuod sa kamatuoran nga kita gihimo sa kaugalingong may-ong sa Dios.

Kabahin sa pagka-linalang sa dagway sa Dios mao nga si Adan adunay katakus paghimo sa mga gawasnong pagpili. Bisan tuod gihatagan silag matarong nga kinaiya, si Adan ug si Eva mihimog dautan nga pagpili aron sa pagsupil batok sa ilang Magbubuhat. Sa pagbuhat niini, ilang gipanamastamasan ang dagway sa Dios nga anaa sa ilang kinasuluran, ug gipanunod ang nadaut nga panagway ngadto sa tanan nilang mga kaliwatan (Roma 5:12). Karon, gidala gihapon nato ang panagway sa Dios (Santiago 3: 9), apan gidala usab nato ang mga ulat sa sala. Sa mental, moral, katilingbanon, ug pisikal, gipakita nato ang mga epekto sa sala.

Ang maayong balita mao nga sa dihang ang Dios magtubos sa usa ka tawo, Iyang pagasugdan pagpasig-uli ngadto sa orihinal nga panagway sa Dios, magalalang sa usa ka "bag-ong kaugalingon, nga gimugna aron mahisama sa Dios diha sa tinuod nga pagkamatarung ug kabalaan" (Mga Taga-Efeso 4:24). Sanglit ang pagtubos anaa lamang sa grasya sa Dios pinaagi sa pagtoo ni Jesu-Cristo ingon nga atong Manluluwas gikan sa sala nga nakapahimulag kanato gikan sa Dios (Efeso 2: 8-9). Pinaagi ni Kristo, nahimo kitang mga bag-ong nilalang sa may-ong sa Dios (2 Corinto 5:17).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsay buot ipasabut nga ang tawo nahimo diha sa dagway sa Dios?
© Copyright Got Questions Ministries