settings icon
share icon
Pangutana

Unsa man ang pagpasipala batok sa Balaang Espiritu?

Tubag


Ang konsepto sa "pagpasipala batok sa Espiritu" gihisgotan sa Marcos 3: 22-30 ug Mateo 12: 22-32. Si Jesus bag-o lang naghimo ug usa ka milagro. Usa ka tawong giyawaan gidala kang Jesus, ug gihinginlan sa Ginoo pagawas ang yawa, dayons ayo sa tawo sa pagkabuta ug pagkaamang. Ang mga nakasaksi niining paghingilin niini nagsugod sa paghunahuna kon si Jesus ba gayod ang Mesiyas nga ilang ginapaabot. Usa ka pundok sa mga Fariseo, sa pagkadungog sa mga gipamulong sa Mesiyas, dalidali nilang gibungkag ang bisan unsang pagturok sa hugot nga pagtuo diha sa panon sa katawhan ug nanag-ingon: "Kining tawhana nagapagula sa mga yawa pinaagi lamang kang Beelzebu, ang punoan sa mga yawa,” (Mateo 12:24).

Gilantugi ni Hesus ang mga Fariseo uban sa pipila ka makataronganon pangatarungan kon nganong dili siya nagahingilin sa mga yawa sa gahum ni Satanas (Mateo 12: 25-29). Unya naghisgot Siya sa pasipala batok sa Espiritu Santo: “Busa, sultihan ko kamo, nga ang mga tawo pagapasayloon sa ilang tanang pagpakasala ug pagpasipala, apan ang pasipala batok sa Espiritu dili gayud pasayloon. Ug bisan kinsa nga magasultig batok sa Anak sa Tawo, siya mapasaylo; apan bisan kinsa nga magasultig batok sa Espiritu Santo dili gayud siya pasayloon, bisan niining panahona karon o niadtong kapanahonan nga palaabuton” (verses 31 – 32).

Ang termino nga pagpasipala mahimong sa kasagarang-paghubit isip "mapangahasong pagkawalay balaang pagtahud." Ang termino mahimong mapadapat sa giingong sala sama sa panunglo sa Dios o sa tinuyong makauulaw nga mga butang batok sa Dios. Ang pagpasipala usa usab ka pagpasangil sa diyutayng pagkadautan ngadto sa Dios o sa paglimud kaniya sa pipila ka mga maayo nga angay unta natong ihatag ngadto Kaniya. Kining partikular nga kaso sa pagpasipala, hinuon, gitawag nga "ang pasipala batok sa Baaang Espiritu" sa Mateo 12:31. Ang mga Fariseo, human makasaksi sa dili-malalis nga pamatuod nga si Jesus nagmilagro diha sa gahum sa Espiritu Santo, mitug-an hinuon nga ang Ginoo giyawaan (Mateo 12:24). Matikdi sa Marcos 3:30 si Jesus piho kaayu mahitungod sa nahimo sa mga Fariseo sa pagpasipala batok sa Balaang Espiritu: ‘kay sila nanag-ingon man gud, "Aduna siyay mahugaw nga espiritu."’

Ang pasipala batok sa Balaang Espiritu adunay kahimuan sa pagpasangil kang Hesu-Kristo nga giyawaan inay puno sa Espiritu. Kining partikular nga matang sa pagpasipala dili masundog karon. Ang mga Pariseo sa usa ka talagsaon nga panahon sa kasaysayan: sila sa Balaod ug sa mga propeta, sila sa Espiritu Santo stirring sa ilang mga kasingkasing, sila ang Anak sa Dios sa Iyang kaugalingon nga nagatindog sa atubangan sa kanila sa matarung nga, ug ilang nakita uban sa ilang kaugalingon nga mga mata sa mga milagro Iyang gibuhat. Wala pa sukad kaniadto sa kasaysayan sa kalibotan (ug wala gayud sukad) nga naghingapin nga diosnong kahayag ang gihatag sa tawo; kon aduna man ugaling unta ang makaila ni Hesus kon kinsa Siya, sila kadto ang mga Fariseo. Apan ilang gipilia ang kamasinupakon. Tuyo nilang gitumbok ang buhat sa Espiritu ngadto sa yawa, bisan pa kon sayod sila sa kamatuoran ug adunay kapasikaran. Gipanghimug-atan pagpahayag ni Hesus ang ilang mabut-anong pagkabuta nga dili mapasaylo. Ang ilang pagpasipala batok sa Balaang Espiritu maoy ilang kataposang pagsalikwas sa grasya sa Diyos. Ila nang gilatid ang ilang padulngan, ug pagatugotan sila sa Diyos sa paglayag ngadto sa kalaglagan nga walay balda.

Gisultihan ni Hesus ang tapok sa mga tawo nga ang pagpasipala sa mga Fariseo batok sa balaang Espiritu “dili gayud siya pasayloon, bisan niining panahona karon o niadtong kapanahonan nga palaabuton” (Matthew 12:32). Usa kini sa laing paagig pagsulti, nga ang ilang sala dili gayud mapasaylo, bisan kanus-a. dili sa kasamtangan, dili sa walay katapusan. Ingon sa giahayag sa Markos 3:29, “hinonoa pakasad-on siya sa sala nga dayon."

Ang layong salangpotan sa dayag nga pagsalikway sa mga Farisaeo kang Kristo (u gang pagsalikway sa Diyos kanila) makita sa mosunod nga kapitulo. Si Hesus sa unang higayon, “gisuginlan sila sa daghang mga butang pinaagig mga sambingay” (Mateo 13:3; itandi Markos 4:2). Ang mga tinun-an nalibog sa kausaban sa paagi sa pagpanudlo ni Hesus, ug si Hesus mipasabot sa Iyang paagi paggamit ug sambingay: “Kaninyo gitugot ang pagpakasabut sa mga tinagoan mahitungod sa gingharian sa langit, apan kanila wala kini itugot … kay bisan tuod sila magatutok, dili man sila makakita, ug bisan tuod sila magapaminaw, dili man sila makabati ni makasabut” (Mateo 13:11, 13). Si Hesus misugod sa pagtaptap sa kamatuoran pinaagi sa mga sambingay ug mga kahularan isip laktod nga sangpotanan sa ginamhang pagsaway sa mga pangulong Hudiyo Kaniya.

Sa makausa pa, ang pagpasipala sa Balaang Espiritu dili na mabalik sa kasamtangan, bisan tuod adunay pipila ka mga tawo nga mosulay. Si Hesu Kristo wala na sa kalibotan – nagalingkod na Siya sa tuong kamot sa Diyos. Walay bisan kinsa sa linawas ang makasaksi kang Hesus nga nagabuhat ug milagro dayonng paangkon sa maong gahom ngadto kang Satanan imbes sa Espiritu.

Ang dili mapasaylong sala sa kasamtangan mao ang kahimtang sa mapinadayonong pagka dili matinuohon. Ang Espiritu sa pagkakaron nagahukom nga sad-an ang dili linuwas nga kalibotan sa sala, pagkamataron, ug paghukom (Juan 16:8). Ang pagsukol sa maong paghukom nga sad-an ug mabut-anong pagpabiling dili mahinulsolon maoy “pagpasipala” sa Espiritu. Walay kapasayloan niining panahona o bisan sa umalabot nga panahon, tungod kay ang tawong nagsalikway sa apuntasyon sa Espiritu aron saligan si Hesu Kriston dayon mamatay sa dili matinuohon. Ang gugma sa Diyos dayag: “Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niana gihatag niya ang iyang bugtong Anak, aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag, kondili may kinabuhing dayon” (Juan 3:16). Ug ang pagpili tin-aw: “Ang mosalig sa Anak may kinabuhi nga dayon; apan ang dili mosugot sa Anak dili makatilawg kinabuhi, hinonoa ang kapungot sa Dios magapabilin diha kaniya” (Juan 3:36).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa man ang pagpasipala batok sa Balaang Espiritu?
© Copyright Got Questions Ministries