settings icon
share icon
Pangutana

Unsaon pagdisiplina sa mga Kristohanon ang ilang mga anak?

Tubag


Unsaon pagpanton sa mga bata sa labing maayung paagi mahimong lisud nga tahas aron makat-unan, apan kini mahinungdanon kaayo. Ang uban nag-angkon nga ang pisikal nga pagpanton (lawasnong pagsilut) sama sa pagbunal maoy bugtong paagi nga gipaluyohan sa Balaang Kasulatan. Ang uban mopamugos nga ang "pagpaundang kadali sa mga pribiliheyo" ug uban pang silot nga wala maglakip sa lawasnong pagpanton mas sangpotanon. Unsay ginaingon sa Balaang Kasulatan? Ang Balaang Kasulatan nagtudlo nga ang lawasnong pagpanton angay, makaayo, ug gikinahanglan.

Ayaw'g pakasaypi pagsabut-wala nato ginapasiugda ang pagdagmal sa bata. Ang usa ka bata dili gayud kinahanglang pisikal nga pantonon samtang wala kini nahimong hinungdan sa aktwal nga laawsnong kadaot. Sumala sa Balaang Kasulatan hinuon, ang nahiangay ug mapinugnganong lawasnong pagpanton sa mga bata usa ka maayong butang ug nakatampo sa kaayohan ug saktong pagpadako sa bata.

Daghang mga Kasulatan ang nagdasig sa lawasnong pagpanton. “Ayaw punggi ang pagbadlong sa bata; Kay kong imong hampakon siya sa bunal, siya dili mamatay. Imong hampakon gayud siya uban sa bunal, Ug maluwas ang iyang kalag gikan sa kamatayon” (Mga Proverbio 23: 13-14; tan-awa usab ang 13:24; 22:15; 20:30). Gipangahimug-atan sa Balaang Kasulatan ang kamahinungdanon sa pagpanton; kini usa ka butang nga kinahanglan natong tanan aron mahimong mabungahon nga mga tawo, ug kini mas sayon nga makat-unan kon bata pa kita. Ang mga bata nga wala mapanton kasagaran mudako nga masukolon, walay pagtahod sa kagamhan, ug tungod niini maglisod sa pagka-masinugtanong mosunod sa Diyos. Ang Diyos mismo naggamit sa pagpanton aron pagtul-id kanato ug paggiya kanato sa husto nga dalan ug pagdasig sa paghinulsol alang sa atong mga sayup nga binuhatan (Salmo 94:12; Mga Panultihon 1: 7; 6:23; 12: 1; 13: 1; 15: 5; 38:16; Hebreohanon 12: 9).

Aron mapadapat ang pagpanton sa hustong paagi ug sumala sa mga biblikanhong prinsipyo, ang mga ginikanan kinahanglang hanas sa tambag sa kasulatan mahitungod sa pagpanton. Ang basahon sa Mga Panultihon nasudlan sa daghang kaalam mahitungod sa pagpadako sa mga bata, sama sa, "Ang bunal ug ang pagbadlong nagahatag ug kaalam; Apan ang usa ka bata nga pasagdan lamang sa iyang kaugalingon nagapakaulaw sa iyang inahan" (Mga Panultihon 29:15). Kini nga bersikulo naglatid sa mga sangputanan sa dili pagpanton sa bata-ang mga ginikanan maulawan.

Ang pagpanton gigamit sa pagtul-id ug pagbansay sa mga tawo aron mopadulong sa hustong dalan. “Sa pagkakaron, ang tanang pagpanton daw dili makalipay, hinonoa makasakit hinoon; apan sa kapulihay kini magahatag sa bunga sa pagkamatarung ngadto kanila nga namatuto pinaagi niini” (Hebreohanon 12:11). Ang pagpanton sa Diyos mahigugmaon, maingon man ang tali sa ginikanan ug anak. Ang lawasnong pagpanton dili angayng gamiton aron makaingon sa malungtarong lawasnong kadaot o kasakit. Ang lawasnong silot kinahanglan pasundan dayon sa paghupay sa bata uban ang pasalig nga siya gihigugma. Kining mga gutloa maoy pinakamaayong panahon sa pagtudlo sa bata nga Ang Diyos nagapanton kanato tungod kay Siya nahigugma kanato ug mao nga, isip mga ginikanan, ato usab kini gibuhat ngadto sa atong mga anak.

Mahimo ba ang uban pang matang sa pagpanton, sama sa "pagpaundang kadali sa mga pribiliheyo," ang gamiton inay ang lawasnong pagpanton? Pipila ka mga ginikanan nasuta nga ang ilang mga anak dili maayo ang sumbalihok sa lawasnong pagpanton. Ang ubang mga ginikanan nasuta nga ang "pagpaundang kadali sa mga pribiliheyo," pagdili sa paglaag, ug /o pagkuha sa butang palayo gikan sa mga bata mas sangpotanon sa pagdasig sa pamatasanhong kausaban. Kon mao gayud kana ang kahimtang, nan ngano gung dili, ang usa ka ginikanan kinahanglang mogamit sa mga pamaagi nga labing makahimo sa gikinahanglang pamatasanhong kausaban. Samtang dili ikalimod nga ang Balaang Kasulatan nagdasig sa lawasnong papanton, ang Balaang Kasulatan mas nabalaka sa tumong sa pagtukod sa diosnong kinaiya kay sa tukmang paagi nga gigamit aron sa pagpatuman sa maong tumong.

Ang paghimo niining hilisgutan nga mas lisud maoy katinuoran nga ang mga panggamhanan nagsugod sa pagpinig sa tanang matang sa lawasnong pagpanton isip usa ka pagdagmal sa bata. Daghang mga ginikanan wala magbunal sa ilang mga anak tungod sa kahadlok nga isumbong ngadto sa panggamhanan ug sa risgo nga kuhaon ang ilang mga anak. Unsa’y angayng buhaton sa mga ginikanan kung ang panggamhanan gihimong iligal ang lawasnong pagpanton sa mga bata? Sumala saTaga Roma 13: 1-7, ang mga ginikanan kinahanglan magpasakop sa panggamhanan. Ang usa ka panggamhanan kinahanglan dili gayud mosupak sa Pulong sa Dios, ug ang lawasnong pagpanton maoy, sa Biblikanhong pagkasulti, alang sa labing maayong angkit sa mga bata. Bisan pa, ang pagpabilin sa mga bata diha sa panimalay kon diin labing menos sila makadawat og pagpanton labi pang maayo kay sa kawad-an sa mga bata ngadto sa "pag-atiman" sa panggamhanan.

Sa Mga Taga Efeso 6: 4, gisultihan ang mga amahan nga dili pagpaugtas sa ilang mga anak. Amumahon hinuon sila, diha sa mga pamaagi sa Diyos. Ang pagpadako sa bata diha sa "pagbansay ug pagtudlo sa Ginoo" naglakip sa pagpugong, pagtul-id, ug, oo, mahigugmaong lawasnong pagpanton.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsaon pagdisiplina sa mga Kristohanon ang ilang mga anak?
© Copyright Got Questions Ministries