settings icon
share icon
Pangutana

Ang pagkamalukpanon/malukpanong kaluwasan ba biblikanhon?

Tubag


Ang Pagkamalukpanon mao ang pagtuo nga ang tanan maluwas. Adunay daghang mga tawo karon nga naghupot sa kaluwasan sa uniberso ug nagtuo nga ang tanan nga mga tawo sa kadugayan maabot sa langit. Tingali ang paghunahuna sa mga lalaki ug babaye nga nagpuyo sa usa ka kinabuhi sa walay katapusang pagsakit sa impyerno nga maoy hinungdan nga ang uban mosalikway sa pagtulon-an sa Kasulatan mahitungod niini nga hilisgutan. Alang sa uban ang sobrang – pagpahimug-at sa gugma ug kalooy sa Diyos-ug ang pagpasagad sa pagkamatarung ug hustisya sa Diyos-nga nagatultol kanila sa pagtoo nga ang Dios maluoy sa matag buhing kalag. Apan ang Kasulatan nagtudlo nga ang pipila ka mga tawo maggugol ug walay katapusan sa impyerno.

Una sa tanan, tin-aw ang Balaang Kasulatan mao nga ang mga tawong wala maluwas magapuyo sa impyerno hangtod sa kahangtoran. Ang kaugalingong mga pulong ni Hesus nagpamatuud nga ang panahon nga gigugol sa langit alang sa mga tinubos molungtad ingon kadugayon sa mga wala maluwas didto sa impyerno. Ang Mateo 25:46 nag-ingon, “Ug sila mamahawa paingon ngadto sa silot nga dayon, apan ang mga matarung ngadto sa kinabuhing dayon." Sumala niining bersikuloha, ang silot sa dili-luwas ingon ka walay katapusan sama sa kinabuhi sa mga matarung. Ang uban nagtuo nga kadtong anaa sa impyerno sa katapusan mohunong sa paglungtad, apan ang Ginoo Mismo nagpamatuod nga kini molungtad sa kahangturan. Ang Mateo 25:41 ug Markos 9:44 naghulagway sa impyerno nga "kalayo nga walay katapusan" ug "kalayo nga dili mapalong."

Unsaon paglikay niining dili mapalong nga kalayo? Daghang mga tawo ang nagtuo nga ang tanang mga dalan-tanang mga relihiyon ug mga tinuohan-mosangpot ngadto sa langit, o sila naghunahuna nga ang Diyos puno sa gugma ug kaluoy nga Iyang tugotan ang tanang mga tawo ngadto sa langit. Ang Diyos sa pagkatinuod puno sa gugma ug kalooy; kini mao ang mga hiyas nga naggiya Kaniya pagpadala sa Iyang Anak, nga si Hesu Kristo, dinhi sa yuta aron mamatay sa krus alang kanato. Si Hesu-Kristo mao ang mailinong pultahan nga nagatultol ngadto sa kahangturan sa langit. Ang Mga Buhat 4:12 nag-ingon, “Ug walay laing kaluwasan pinaagi ni bisan kinsa; kay walay bisan unsa pang lain nga ngalan sa silong sa langit, nga gikahatag ngadto sa mga tawo, nga pinaagi niini maluwas kita." “Kay adunay usa ra ka Diyos, ug adunay usa ra ka tigpatiwala sa Diyos ug sa mga tawo, nga mao ang tawo nga si Kristo Hesus,” (Unang Timote 2:5). Sa Juan 14: 6, si Hesus nagaingon, “Ako mao ang dalan, ug ang kamatuoran, ug ang kinabuhi; walay bisan kinsa nga makaadto sa Amahan, gawas kon pinaagi kanako.” Sa Juan 3:16 “Kay gihigugma gayud sa Diyos ang kalibutan nga tungod niana gihatag niya ang iyang bugtong Anak, aron ang tanang mosalig kaniya dili malaglag, kondili may kinabuhing dayon.” Kon atong pilion pagsalikway ang Diyos Anak, wala nato matagbo ang mga gikinahanglan alang sa kaluwasan (Juan 3:16, 18, 36).

Uban sa mga bersikulo nga sama niini, mahimong tin-aw nga ang pagkamalukpanon ug ang malukpanong kaluwasan dili mga Biblikanhong tinuohan. Ang pagkamalukpanon direktang nagkasumpaki sa gitudlo sa Kasulatan. Samtang daghang mga tawo ang nanumangil sa mga Kristohanon nga dili matogoton ug "eksklusibo," mahinungdanon nga mahinumdoman nga kini mismo ang mga pulong ni Kristo. Ang mga Kristohanon wala mag-ugmad niining mga alinghuna sa ilang kaugalingon; Ang mga Kristohanon nagsaysay lamang kung unsay gisulti nang daan sa Ginoo. Gipili sa mga tawo nga isalikway ang mensahe tungod kay dili sila buot nga atubangon ang ilang sala ug moangkon nga sila nagkinahanglan sa Ginoo sa pagluwas kanila. Ang pag-ingon nga kadtong nagasalikway sa dalit sa Diyos sa kaluwasan pinaagi sa Iyang Anak mamaluwas usa ka pagpakaubos sa pagkabalaan ug hustisya sa Diyos ug pagpakawang sa panginahanglan sa sakripisyo ni Hesus alang kanato.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Ang pagkamalukpanon/malukpanong kaluwasan ba biblikanhon?
© Copyright Got Questions Ministries